โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
-
วันที่เริ่มต้น 05/10/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 05/10/2562 เวลา 18:00
สถานที่จัด ห้องประชุมเชียงทอง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในยุคที่เศรษฐกิจโลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี แรงงานก็มีโอกาสที่จะถูกแทนที่ หรือกำลังถูก Disruption ด้วย Automation (ภาวะอัตโนมัติ) และ AI หรือ Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) ในอนาคตงานประจำ (Routine) จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ การจ้างงานแบบชั่วชีวิตไม่มีอีกต่อไป เหลือเพียงการเรียนรู้ และปรับตัวตลอดชีวิต ป้จจุบันคนต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ การศึกษาแบบเดิมไม่ได้ตอบโจทย์การอยู่รอดในโลกยุคใหม่ ในขณะที่ทั่วโลกกำลังปฏิรูปการศึกษากันอย่างเข้มข้น มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรป้อนให้ตลาดแรงงาน จึงต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขัน ที่สำคัญสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปลี่ยนความคิดให้เท่าทันกับอนาคตโดยเร็ว ด้วยการทำวิจัยเพื่อพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ การจัดการเรียนระบบออนไลน์ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิ่งสำคัญคือการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย และส่งเสริมให้อาจารย์ ตลอดจนผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาการทำงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 อาทิ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ เพื่อคงสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษา และรักษาสมดุลของมาตรฐานการอุดมศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

สภามหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง เพราะโลกกำลังเข้าสู่ยุค “ดิจิทัล เปลี่ยนโลกการศึกษา” การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาทิ โครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตที่มีรูปแบบและทักษะที่ต่างไปจากเดิม เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาสภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบายในเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) เพื่อให้เห็นว่าทิศทางของมหาวิทยาลัยได้ปรับตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจะมีสิ่งท้าท้ายในการปรับตัวไปในทิศทางใด อย่างไร เพื่อให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ จึงจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นเรื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องเชิงนโยบายสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการ อันจะนำไปสู่แรงบันดาลใจในการพัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง พร้อมไปกับการปรับตัวที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการปรับเปลี่ยนความคิดให้เท่าทันกับอนาคตอันใกล้โดยเร็ว ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมสัมนา
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล