ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 40
กองกลาง 19
กาญจนา ถาแก้ว
วิไลวรรณ ธงงาม
สิริพูน มณี
ภาวิต แก้วมา
สุนัดดา สัตตวัตรกุล
ณรงค์ คำภา
เบญจพร ปานดี
ปุณณภา แม้นพยัคฆ์
วันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์
ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
รลิสฐิตา ถมทอง
ชวลิต มอญเลิศ
บุญส่ง สำเริงศิลป์
ทองคำ ธุงศรี
นวลนิตย์ สกุลทอง
พัชรี คำรินทร์
ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ
กิริยา ทิพย์โอสถ
กองแผนงาน 7
กองวิเทศสัมพันธ์ 2
กองพัฒนานักศึกษา 1
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 4
กองตรวจสอบภายใน 1
กองพัฒนาคุณภาพ 1
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 2
ฝ่ายกฎหมาย 2
คณะผลิตกรรมการเกษตร 7
คณะบริหารธุรกิจ 8
คณะวิทยาศาสตร์ 9
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 5
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 4
สำนักหอสมุด 2
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4
คณะศิลปศาสตร์ 7
คณะเศรษฐศาสตร์ 5
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 5
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 6
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 3
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 8
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 4
วิทยาลัยนานาชาติ 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 132