โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการ
-
วันที่เริ่มต้น 20/01/2563 เวลา 9:30 วันที่สิ้นสุด 20/01/2563 เวลา 12:30
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์แสละเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรม “รายงานถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร ปีงบประมาณ 2562” ภายใต้โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน เพื่อให้บุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับทราบถึงนโยบาย/ทิศทางการบริหารงานของคณะ, ยุทธศาสตร์, ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่คณะฯ ที่ตั้งไว้ เพื่อจะได้ร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนากิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอแผนปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์ จำนวน 11 เป้าประสงค์ มีกลยุทธ์ จำนวน 30 กลยุทธ์ มีตัวชี้วัด จำนวน 34 ตัวชี้วัด และมีโครงการ/กิจกรรม จำนวน 85 โครงการ/กิจกรรม ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 55 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   55 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม “รายงานถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากร ปีงบประมาณ 2562” ภายใต้โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน เพื่อให้บุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้รับทราบถึงนโยบาย/ทิศทางการบริหารงานของคณะ, ยุทธศาสตร์, ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่คณะฯ ที่ตั้งไว้ เพื่อจะได้ร่วมกันดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนากิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอแผนปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีเป้าประสงค์ จำนวน 11 เป้าประสงค์ มีกลยุทธ์ จำนวน 30 กลยุทธ์ มีตัวชี้วัด จำนวน 34 ตัวชี้วัด และมีโครงการ/กิจกรรม จำนวน 85 โครงการ/กิจกรรม ด
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล