กิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2563
Sanakngan si kheiyw (Green Office) sanakngan mhawithalay
วันที่เริ่มต้น 15/09/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/09/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์และกลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยกำหนดจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2563 เพื่อให้ความรู้และมีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง กรณีเกิดอัคคีภัย ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มสำนักงานมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ (ช่วงเช้า) และฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง ณ กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   201 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มีการจัดอบรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 ก.ย.63 เวลา 09.00 - 16.00 น. ช่วงเช้า อบรมภาคทฤษฎี ณ อาคารแผ่พืชน์ ช่วงบ่าย อบรมภาคปฏิบัติ ฝึกซ้อมแผนตามสถานการณ์จำลอง การใช้ถังดับเพลิง ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรเข้าร่วมตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 100)
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล