ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 199
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 7
กองกลาง 26
ปราณี พันธุ์วุฒิ
สุนัดดา สัตตวัตรกุล
รลิสฐิตา ถมทอง
จักรพันธ์ อารีศรีสม
วิไลวรรณ ธงงาม
สิริอัจฉรา ทิพยวงศ์
ภาวิต แก้วมา
ณัชวรพักตร์ ฐิตาธานินทร์
ณรงค์ คำภา
ภิญญาพัตร์ ทองงาม
วันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์
กาญจนา ถาแก้ว
ทองคำ ธุงศรี
กมล กล่อมมิตร
ปริศนา เก่งกาจ
ธันยรัศมิ์ วงศ์เกษม
อาจันทร์ อยู่นาน
เบญจพร ปานดี
นวลนิตย์ สกุลทอง
ชวลิต มอญเลิศ
ณัฐพร เขื่อนแก้ว
พัชรี คำรินทร์
ลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์
ธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ
กิริยา ทิพย์โอสถ
ศุภชัย ชัยอุดมวิถี
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 16
กองคลัง 30
บายศรี สุขจิตต์
ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์
ศิริขวัญ อินจินดา
จันทนา สุวรรณดุก
กาญจนา วงศ์สวย
คมสัน จักรคำ
วิรัมภา วงศ์ชารี
ธนาภา โพธิ
สุพรรษา ยอดคำ
วิลาสินี ศิริ
สถาปัตย์ เลขะวัฒนะ
พรรณราย ขันคำหมุด
พัชรินทร์ จันต๊ะเจริญ
ธารินี ปันต๊ะ
นงลักษณ์ จันทร์เที่ยง
วิยะดา ตาติวงค์
อัมพิกา กันชะนะ
เพ็ญจันทร์ เก่งกาจ
ชัยกฤต วัชรธนาโภคิน
จริญา อ่อนนาง
ศกุนตลา จินดา
นงลักษณ์ วงษ์น้อย
กรประภา ปัญญาวีร์
วัชรชัย ภูมิโคกรักษ์
ทวีพงษ์ พูลหิรัญ
วิไลพร สมณะศักดิ์
สิรินทร์นิชา เกษมสันต์
สิริเบญจรัศมุ์ มะลิเฝือ
ทศพงษ์ ดีอินทร์
พีรพล จิตติวงศ์
กองแผนงาน 18
สิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
กมลมาส จำรัส
จิราพร สุนันทานนท์
รุ่งทิวา เจริญทรัพย์
ปรีชา มะโนแสน
ธัญลักษณ์ อารยพิทยา
ภูษิตา ญาติมิตรหนุน
วิไลพร นามวงค์
วรรณภา กลัดกลีบ
พิพัฒ อิสระไพจิตร์
มีนา ทาหอม
วรุณสิริ สุจินดา
วรกานต์ เขียวละม้าย
ภัครัศ ยุทธวราชัย
วัชราภรณ์ พิลา
มยุรา ชูทอง
ฐิติกร บุญราศรี
ธนัชพร เปรมเกษม
กองพัฒนานักศึกษา 6
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 62
ประคอง ยอดหอม
อรทัย เป็งนวล
วรัทยา ศุขแก้ว
ปวริศา ฉัตรพัชรภิญโญ
เชิดพงศ์ รอบเมือง
อัมพวรรณ กันทะ
บรรจง อินทร์วงค์
ประพันธ์ ขันทอง
สมเพชร ปาวิน
รุ่งฤทธิ์ เสาคำ
รุ่ง พุทธวงศ์
ณรงค์ เจริญวุฒิ
อุเทน เครือสายด้วง
ไพศาล สงวน
พฤธา ประดิษฐทอง
สมศักดิ์ ดวงบาล
สุนทร อิธรรมมะ
กฤษฎา ยศเดช
ทศพล อุปินโน
สุวรรณ เอี่ยมอุไร
สมมิตร ทองยู
เชฎฐา ถนอมชาติ
ดวงเนตร กุศล
อนงค์ สมบูรณ์ชัย
มุกดา คำลาพิศ
อุดม สุภาศรี
ศักดิ์ชัย ศรีรินทร์
ประจักษ์ เทพานนท์
ดวงจันทร์ ด้วงไม้
อุทิศ มหาวัน
บัวตอง ตีฆา
วสันต์ ปาวิน
เจตน์คนอง ทองยู
ไพรัช ศรีวิชัย
องอาจ บุญก้ำ
วีระพันธ์ ธรรมชัย
เกษม ดวงบาล
สมพล ปาระมี
สุคำ ตีฆา
ปัฐวี วงศ์จอม
สังวร เมืองคำบุตร
เสกสรรค์ ขวัญศรีวงค์
รัฐพล ญาติมิตรหนุน
สุรเดช คิดการงาน
ปภังกร เทพศิริ
ศรชัย ยาวิชัย
ปรีดา ริณพัฒน์
ประสงค์ คำตัน
พนมเทียน ทนคำดี
จีรพรรณ จันทราศัพท์
กิติชัย มหาวรรณ์
สุริยัน โยธาราษฎร์
ชัยยุทธ บุญมี
ชัยรัตน์ จีรวัฒนสกุล
วิทยา ถาแก้ว
ธีระชัย ตันเรืองพร
รุ่งทิวา เลขะวัฒนะ
เอกพงษ์ มณเทียน
นิรุจน์ ปิยะจันทร์
รัฐศาสตร์ กองคำ
พงษ์ศักดิ์ ชัยบุญเรือง
สมศักดิ์ แก้วอาทิตย์
กองสวัสดิการ 1
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 7
กองตรวจสอบภายใน 8
กองพัฒนาคุณภาพ 2
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 7
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4
ฝ่ายกฎหมาย 5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 202
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล