โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562และ 2563 สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่เริ่มต้น 10/01/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 11/01/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแผนงาน หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 4
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 4

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 12 (พ.ศ.2560-2564)ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวแก่ผู้บริหารและบุคลากรแล้วนั้น เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เบื้องต้นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงาน และกองแผนงานได้นำเสนอคณะทำงานกลั่นกรองงบประมาณมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยคณะทำงานพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่เป็นลักษณะของโครงการประจำ ซึ่งอาจไม่สามารถผลักดันให้แผนบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทบทวน พิจารณาข้อเสนอโครงการที่เป็นโครงการสำคัญและมี Impact ต่อแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง และร่วมกันกำหนดกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน สัมนาเชิงปฏิบัตการ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การวางแผนและพัฒนา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   41 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 103500 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล