ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 22
กองการเจ้าหน้าที่ 2
กองคลัง 1
กองแผนงาน 9
กองวิเทศสัมพันธ์ 3
กองพัฒนานักศึกษา 2
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1
กองพัฒนาคุณภาพ 1
คณะผลิตกรรมการเกษตร 3
คณะบริหารธุรกิจ 2
คณะวิทยาศาสตร์ 1
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
สำนักหอสมุด 1
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 40
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล