โครงการ กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 “สิงห์เหนือ-เสือใต้ ครั้งที่ 16”
-
วันที่เริ่มต้น 09/02/2567 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/02/2567 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ศุจินธร รัตนิพนธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6407104302   นางสาวนันท์นภัส   เต็งทอง : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 30ชั่วโมง
6407108312   นางสาววันวิสาข์   สุดเสนาะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
6507101002   นายจิระพงศ์   วงษ์พินิจ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 30ชั่วโมง
6507104003   นายสิทธิพล   สีสดสุข : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 30ชั่วโมง
6507107010   นางสาวสุภาพร   หาการ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 30ชั่วโมง
6507108302   นายเฉลิมพงษ์   รุ่มจิตร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
6507108304   นายณัฐวุฒิ   หมื่นลาง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
6507108309   นายนันทกานต์   ปัจฉิมมา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
6507108312   นางสาวปนัดดา   ภูมิระวิ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
6507108313   นางสาวประกายทิพย์   เสียงเลิศ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
6507108316   นางสาวสุปรียา   ชูพูล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
6507108323   นางสาวแสงตะวัน   กล้าหาญ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
6607101302   นายณัฐนันท์   แสงสีนิล : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 30ชั่วโมง
6607101303   นายนาราภัทร   โพชนุกูล : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 30ชั่วโมง
6607101304   นายปฏิการ   จันทรมณี : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 30ชั่วโมง
6607101306   นางสาวสุมลทิพย์   สุทธิรักษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 30ชั่วโมง
6607101307   นายสุรศักดิ์   แย้มศรี : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 30ชั่วโมง
6607101308   นายอดิเทพ   ทองพิทักษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 30ชั่วโมง
6607101309   นางสาวจันทปภา   เผือกพันธ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 30ชั่วโมง
6607108309   นางสาวศิริรักษ์   โพธิรัชต์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
ในยุคปัจจุบันการเล่นกีฬาถือว่ามีความสำคัญมากที่ทำให้สังคมมีความสามัคคีกัน และก่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากในการพัฒนาประเทศในอนาคต การเล่นกีฬาเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทางร่างกายและจิตใจ ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและการเล่นกีฬายังสอนให้ผู้เล่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำกิจกรรมร่วมกัน
ในการนี้การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ เป็นกิจกรรมประเพณีซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันมาแล้ว จำนวน 15 ครั้ง เป็นการแข่งขันของบุคลากร ศิษย์เก่า และ นักศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดชุมพร เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน โดยมีกีฬาเป็นสื่อกลาง จึงเห็นสมควรจัดโครงการนี้ขึ้นมา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   55 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล