ผู้เข้าร่วม
ศุจินธร รัตนิพนธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6207101306   นางสาวอาภัสรา   อุดมรัตน์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6307101303   นายขจรศักดิ์   เพชรโสม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6307101309   นายวรกานต์   ชื่นอารมย์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6307101313   นางสาวสุชานัน   เจริญรอย : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6307101318   นายกริชวัชร์   สงค์ดำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6407108304   นายทวี   ช่างทำ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6407108316   นางสาวอรดา   สมหวัง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6407108320   นายฐานิสร์   มีจันทร์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6507101008   นายธนกฤต   สุขทองแท้ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6507101306   นายธรรมปนาท   จับใจ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6507104002   นายภาณุพงค์   สุทธิกรณ์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 20ชั่วโมง
6507107007   นางสาวอารีนา   อามะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6507107301   นายคณาธิป   สุนทรพัฒน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6507107305   นายนครินทร์   ชูมณี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6507107306   นายนาดิร   หมาดดาเร๊ะ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6507107308   นายวุฒิชัย   จัดภัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6507107310   นายอนันตคีย์   ศรีพิเชียร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6507107311   นายเอกภาพ   หลังเกต : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6507107314   นายโมไณญ์   เกศเรือง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6607101002   นายจิตรภาณุ   วิเชียรวงษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6607101301   นางสาวซานะ   สำลี : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6607101310   นางสาวภัทรจาริน   ทนน้ำ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6607101314   นายพรมพิริยะ   เฟื่องเพชร : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6607104008   นางสาวภัทราวดี   ชอบงาน : การท่องเที่ยวและบริการ 20ชั่วโมง
6607104009   นางสาวภิญญดา   โทคง : การท่องเที่ยวและบริการ 20ชั่วโมง
6607104013   นางสาวอาทิตยา   ฉิ้วล้อ : การท่องเที่ยวและบริการ 20ชั่วโมง
6607107001   นางสาวพรวลัย   ราตรี : พืชศาสตร์ 20ชั่วโมง
6607107302   นายจิรกฤต   เวชสุวรรณ : พืชศาสตร์ 20ชั่วโมง
6607107303   นายนวปฎล   สุขเจริญ : พืชศาสตร์ 20ชั่วโมง
6607107306   นางสาวรุ่งนภา   ถึงชุมพร : พืชศาสตร์ 20ชั่วโมง
6607108303   นายณัฐิวุฒิ   คงแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6607108310   นางสาวสุดารัตน์   รัตนรังษี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6607108313   นายภาสกร   แสงใส : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง