โครงการเพิ่มทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

วันที่เริ่มต้น 07/02/2567 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 07/02/2567 เวลา 11:00
สถานที่จัด อาคารเทพ พงษ์พานิช 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs โดยถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใน ระยะยาวด้วยการสร้างฐานผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เห็นถึงความสำคัญในการสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของประเทศ จึงได้สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจสมัยใหม่ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน โดยเป็นการสร้างการเรียนรู้ ทักษะวิชาการวิชาชีพ การนำเสนอผลงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจับต้องได้ จากฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านนวัตกรรมและงานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาให้มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง มีระบบการคิดที่มีเหตุผล ให้มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งยังสามารถนำทักษะนี้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ โครงการเพิ่มทักษะวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งในฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ผ่านการสาธิต และนำเสนองานนวัตกรรมและงานวิจัย ที่สามารถนำมาเปิดมุมมองและโอกาสของการประกอบธุรกิจ โดยมีผลักดันให้นักศึกษาในทุกสาขาวิชาทุกคนมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างนำเสนอ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างเต็มที่ ได้มีโอกาสเรียนรู้การทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นการฝึกทักษาวิชาชีพผ่านการลงมือปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการนำผลงานวิจัย หรือหลักวิชาที่ได้จากเรียนในห้องเรียน หรือที่นักศึกษาสนใจมาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่ดีในอนาคต สามารถสร้างมุมมองการเป็นผู้ประกอบการ เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในอนาค
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล