โครงการอบรมการจัดทำแม่โจ้โพลล์แก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่เริ่มต้น 29/11/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/11/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการแม่โจ้โพลล์ เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นภายใต้ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ โดยได้เริ่มดำเนินการจัดทำโครงการแม่โจ้โพลล์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยดำเนินงานสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านการเกษตร เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นปัญหาต่างๆ และเพื่อเป็นการให้บริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการแม่โจ้โพลล์แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวนปีละ 20 เรื่อง ซึ่งได้มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินการ วิธีการและเทคนิคการวิจัยเชิงสำรวจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้ามาฝึกประสบการณ์ในการทำการวิจัยเชิงสำรวจ ได้แก่ การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม การบันทึกข้อมูล รวมถึงการสรุปผลการสำรวจ
ดังนั้นศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จึงได้จัดโครงการบรรยายการจัดทำแม่โจ้โพลล์ แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 60 คน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC 304) คณะเศรษฐศาสตร์ เวลา 9.00 น.- 16.00 น. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการแม่โจ้โพลล์ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการคิดประเด็นปัญหา การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการทำงานหรือการศึกษาในระดับสูงที่ขึ้นต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 65 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล