ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6312107301   นางสาวกช   เกียรติพงไพร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107304   นางสาวกัญญารัตน์   ปู่ดำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107306   นางสาวจิรยา   สมนะ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107314   นางสาวรุจินันท์   คุณวันดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107315   นางสาวศศิธร   อ่อนน้อม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107317   นางสาวสโรชา   สุมามารย์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107318   นางสาวสุวิษา   ปากลาว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107321   นายอินทรักษ์   ปานพูน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107323   นายณัฐภัทร   ประจวบศิลป์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107326   นางสาวนายิกา   แพรวตะคุ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6404103310   นางสาวธัชพรรณ   ปัตตะวงค์ : เคมี 6ชั่วโมง
6412102301   นางสาวกัญญาณัฐ   มูลวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102303   นางสาวธัญชนก   พรมมิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102307   นางสาวกรรณิการ์   คำมงคล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412102308   นางสาวนูรลี   เล๊าะเสะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412107302   นางสาวกุลปริยา   พรมนิ่ม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107308   นายปรัตถกร   เข็มทอง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107309   นางสาวปิยธิดา   เครือศรี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107310   นางสาวพรวิสา   อินทานุวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107313   นางสาวสิรินกานต์   พรมมานอก : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107317   นางสาวจงพิสุทธิ์   อาคมานนท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107318   นางสาวจิรประภา   ทำมา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412107323   นางสาวไพลิน   อาทโรประยูร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512101307   นางสาวกัญญารัตน์   พรมเสน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101312   นางสาวจันทราวดี   สุมานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101329   นายดนุพงษ์   สร้อยหล้า : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101337   นายธีระวิทย์   สิทธิวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101347   นางสาวพิมพ์ภัสสร   เตชะแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512106301   นายกฤษฎา   สาตะถา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106329   นายยสสัก   อุ่นสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512107306   นางสาวคีตภัทร   ปลูกชาลี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512107315   นางสาวเบญจญาณีย์   จันทรโฮม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512107326   นายภาสวิชญ์   วราสิทธิชัย : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512107337   นางสาวเพิ่มพร   กันแพงสิริ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6612102321   นายรัฐศาสตร์   เหง่าง่า : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 6ชั่วโมง
6612102325   นางสาวอภิญญา   เจริญศิลป์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 6ชั่วโมง
6612102359   นางสาวพิชญาพร   พรอำนวย : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 6ชั่วโมง