นิทรรศการเปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ (Exhibition & Open house) (19.12.2023)
Exhibition & Open house
วันที่เริ่มต้น 19/12/2566 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 19/12/2566 เวลา 21:00
สถานที่จัด ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่การเป็นผู้นำด้านกำรออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงนิเวศที่ดีในระดับสากล เป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน ที่ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และภูมิสังคม ทั้งนี้ยังได้กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข คือ บัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะต้องมีศักยภาพ มีความเป็น Good Designer ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีหลักการออกแบบที่ดี ตระหนักในสิ่งแวดล้อม รู้หลักการออกแบบอย่างยั่งยืน มีนวัตกรรมการออกแบบ มีการออกแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำงานอย่างมีเครือข่าย มีจริยธรรมด้านวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม และจิตสาธารณะต่อสังคม ประกอบกับกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือกิจกรรมนักศึกษานั้น มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นทำให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นเครื่องมือฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ และรู้จักคิด รู้จักวางแผนอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดการทำงานขององค์กรอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีระยะเวลาที่แน่นอน สามารถวางระบบการทำงานที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ ในโลกศตวรรษที่ 21
ดังนั้น สโมสรนักศึกษาณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการหารายได้ ด้วยนวัตกรรมทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Exhibition & Open house) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการและฝึกทักษะการปฏิบัติงานการสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้เป็นที่รู้จักผ่านการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล