โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่เริ่มต้น 20/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด บ้านเหมืองกุง อ.หางดง และ หอศิลปวัฒนธรรม อ.เมืองเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชนนั้น
ปัจจุบันวัฒนธรรมและภูมิปัญญากำลังได้รับความสนใจมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตื่นตัวอันเป็นผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากทิศทางดังกล่าวทำให้นักออกแบบสร้างสรรค์ ได้สนใจนำแนวคิดการใช้มิติทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลงาน เพื่อให้เกิดจุดขายและสร้างความแตกต่าง สู่การต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำวัฒนธรรมไปปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ เห็นถึงการกระตุ้นให้เยาวชน คนรุ่นใหม่มีแนวคิดต่อยอดอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงธุรกิจและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน จึงได้จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากทุนวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจอื่น (กิจกรรมนักศึกษาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัย)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   60 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล