ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6314103302   Mr. JiaHao   Shi : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314103303   Miss JingQi   Lin : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314103304   Mr. Wentian   Qiu : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314103306   Miss Zhang   Yueting : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314103307   Miss Hu   Yuting : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314103310   MissLiu   Zinan : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101344   นางสาวฐาปณีย์   มณีโชติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101349   นางสาวธวัลรัตน์   วัฒนสันติ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409102304   นางสาวฑิตฐิตา   แป้นพุ่ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6409102312   นางสาวสุชานันท์   สองปอน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6414102311   นางสาวชนัญชิดา   จันทลาด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102331   นางสาวพีรดา   เชียงวันนา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102339   นางสาววรรณ์วิษา   เป็งดอก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102388   นางสาวดวงฤทัย   สนิทนวน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414103302   Miss Yao   Fang : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6414103303   Miss Zhang   Na : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6414103304   Miss Liu   Zhuofan : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6504101336   นายธนกร   แย้มศิริ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6505101332   นางสาวจุฑามาศ   เฉลียวฉลาด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101389   นางสาวนิโคล   ผามั่ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6505101420   นางสาวพัณณิตา   ทวนธง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6506102343   นายจิรัฐตินันท์   พาณิชยวัฒน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6509101305   นายกฤษฎิ์   เชื้อสิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101367   นายภัควัฒน์กรณ์   คำจ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101386   นางสาววารียา   ดำผอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101413   นายนนทพันธ์   พุฒินาถสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6601102357   นายณัฐนนท์   เมืองทอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6606102540   นายภูมินันท์   พงษ์เพ็ง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6609101328   นางสาวชลธิชา   ยอดคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6609101329   นางสาวชลลดา   คนรู้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6609101356   นางสาวธนิสรา   รูปสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6609101366   นางสาวเบญจมาศ   บรรเทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6609101394   นางสาวเพ็ญพิชชา   ตุ่นตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6614103301   Mr.Hongda   Lin : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6614103302   MissJiaqi   Zhong : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6614103304   Mr.Pengwen   Shi : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6614103306   Mr.Sai Kwan   Khay : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6614103307   Mr.Sai Swan   Kan : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6614103309   Mr.Xingnuo   Chen : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง