โครงการเสริมสร้างทักษะด้านคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษาม.แม่โจ้
-
วันที่เริ่มต้น 13/09/2566 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 13/09/2566 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบันพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประสบปัญหาภาวะโรคซึมเศร้า ความเครียดและด้านวิชา และด้านทักษะชีวิตของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก เนื่องมาจากการปรับตัวในการเรียน เศรษฐกิจ หรือปัญหาด้านครอบครัว ส่งผลกระทบให้นักศึกษามีปัญหาผลการเรียนเกรดเฉลี่ยน้อย การปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จึงจะทำให้ภาวการณ์การคิดฆ่าตัวตาย และลาออกของนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา ได้เล้งเห็นความสำคัญ จึงจะจัดโครงการติดตามช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการให้คำปรึกษา และแนะแนวทางช่วยเหลือนักศึกษา และป้องกันปัญหาเกี่ยวกับภาวะโรคซึมเศร้า ความเครียด ด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิต เป็นรายบุคคลทั้งนี้ มีการติดตามการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การวางแผนในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งการเยี่ยมผู้ปกครองของนักศึกษาเป็นรายกรณี และมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา พัฒนาการเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล