ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 22
กองพัฒนานักศึกษา 22
รุ่งนภา รินคำ
ชลลดา ปัญญา
กชสร จินดารัตน์
ศิริกาญจน์ ตันมาละ
โกสินทร์ หลวงละ
เฉลิมศักดิ์ ใจสุดา
ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
รัศมี อภิรมย์
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
อนงค์ ไชยแก้ว
นิธิวดี จรรยาสุภาพ
นพกิจ แผ่พร
ณภัทร แก่นสาร์
กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา
ศิรินภา เทียบแก้ว
ณภัทร ธิการ
จิรนันท์ วรรณวิชิต
สุพัตรา งามตา
จิราภรณ์ ทรายคำ
จันทร์เพ็ญ สะถา
ชนัดดา ธีรวราบุตร
ชนิดา ทาแก้ว
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะบริหารธุรกิจ 3
คณะวิทยาศาสตร์ 2
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 5
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 2
คณะศิลปศาสตร์ 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 3
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 4
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 1
คณะพยาบาลศาสตร์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 49
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6306101443   นางสาวสุธิดา   อุบลจินดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6314102471   นางสาวอาอีซะห์   สาลัง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102339   นางสาววรรณ์วิษา   เป็งดอก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6418102321   นายณัฐ   ลุงวิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102335   นางสาวธนธิฌา   แก้วมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102393   นางสาวศุภรักษ์   มะหาไม้ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6422101334   นายเจริญ   แซ่เล่า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6501102303   นางสาวกรนันท์   บริสุทธิ์ไพรวัลย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501126333   นายจักรกฤษ   จตุรพิธสุขสกุล : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126340   นายจิรโชติ   พรธนโชคทรัพย์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105344   นางสาวณันฐพร   ดุสมศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105463   นางสาวอรนุช   พงศ์ไพรสณฑ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101307   นางสาวกัญญารัตน์   พรมเสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101312   นางสาวจันทราวดี   สุมานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101329   นายดนุพงษ์   สร้อยหล้า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101337   นายธีระวิทย์   สิทธิวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6518102311   นายกฤษฎากร   หงษ์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102421   นางสาวนภัสวรรณ   อริยเกศมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102424   นางสาวนฤมล   เสาร์เอ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6601102408   นายภพคุณ   ไพรพนาชัยมั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6604106402   นางสาวศศิธร   คำเอ้ย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6606102548   นางสาวมะลิวัลย์   สุขสกุลปัญญา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102724   นายธนากร   พงศ์กิจการเจริญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102725   นางสาวสมัชญา   โกลาเพ็ง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6612106306   นายเฉลิมชัย   พยานรัก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง