โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษานิเทศศาสตร์บูรณาการ ประจำปี 2566
Communication Camp 2023
วันที่เริ่มต้น 01/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในศาสตร์งานนิเทศศาสตร์ที่หลากหลาย โดยมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเเตกต่างจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์อื่นๆ นั่นคือ มีเอกลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านนิเทศศาสตร์ที่หลากหลาย และเนื่องจากในปีการศึกษา 2566 หลักสูตรได้เปิดรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อจากหลากหลายเเผนการเรียน มีผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากกว่าแผนการรับนักศึกษา จากเหตุผลข้างต้น หลักสูตรจึงพบว่า ผู้เรียนที่มีความสามารถพื้นฐานเเตกต่างกัน ส่งผลให้มีผลการเรียนที่เเตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้น สาขาวิชานิเทศศาสตร์จึงจะได้จัด โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษานิเทศศาสตร์บูรณาการ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและนักศึกษานิเทศศาสตร์บูรณาการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานของงานด้านนิเทศศาสตร์เเต่ละด้านและค้นหาความถนัด ความสนใจของตนเอง ในการวางเเผนการเรียนต่อไป และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพราะการทำงานในอนาคตของบัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์จำเป็นต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรราที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ รวมถึงการทำงานเป็นทีม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล