ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6314101307   นายเขมทัต   วงศ์สวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101324   นางสาวณัชยา   รัตนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101326   นางสาวณัฐริกา   ต้นหนองดู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101334   นายธนภัทร   ภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101345   นายนิธิวัฒน์   นันตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101359   นางสาวไปรยา   ศักดิ์เรืองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101375   นายภัทราวุธ   โภคาปกรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101384   นายรณกร   อัศวบวรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101428   นางสาวชญาดา   กล้าคง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101430   นางสาวธัญญารักษ์   อาลักษณ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101440   นายอภิเชษฐ์   เพ็ชรโต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101331   นายเนติรักษ์   รักษ์กิตติวรกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101371   นายจิรายุส   นุ้ยภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101377   นายญาณากร   กุนามา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101389   นายธีรภัทร   จิตพิสิฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101305   นางสาวกรวรรณ   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101306   นางสาวกรวรรณ   มีเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101309   นายกฤษนัย   คำแท่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101312   นางสาวกานต์สิริ   กิจเพิ่มพูลไพศาล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101313   นางสาวกิตติญา   เพชรยอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101315   นางสาวเกตุญาดา   กันยานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101321   นางสาวคณิศร   แก้วชัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101327   นายจิราพัชร   เกษประทุม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101342   นางสาวชลภัทร์   รุ่งศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101343   นางสาวชวิศา   สุขกากิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101345   นายชุติพนธ์   สิงห์ใจมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101347   นายณฐพล   ลือไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101353   นายณัฐนันท์   ธัญญะคุปต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101354   นายณัฐนันทน์   ยอดคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101355   นายณัฐพงษ์   บุญแล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101357   นางสาวณัฐวดี   จันทนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101359   นายณัฐสิทธิ์   ธรรมมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101360   นางสาวณิชา   อาจองกู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101361   นางสาวณิชาภัทร   ยิ้มเอี่ยม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101362   นายดนุสรณ์   กึ่งสำโรง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101363   นางสาวดรุณี   ชมแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101364   นางสาวดาวจิตรา   จำปาบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101372   นางสาวธนาภรณ์   ชำนาญภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101373   นายธาดา   อุทัยนาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101374   นางสาวธิดารัตน์   ทองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101376   นายธีรภัทร์   ปาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101377   นายนนท์วรงค์   นภัสจีราโชค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101378   นางสาวนพรัตน์   ลุงหมั่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101379   นางสาวนภัสนันท์   ทองทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101381   นางสาวนันท์นภัส   กองกระวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101382   นางสาวนันท์นลิน   ศักดิ์ดวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101383   นางสาวนับทอง   ปวนสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101384   นางสาวน้ำพระทัย   มณีกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101385   นางสาวนิชานาถ   บุญส่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101392   นางสาวบุษกร   อนันตสกุลวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101393   นางสาวเบญญาภา   พลพรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101394   นางสาวปภัสสร   ใจสายสุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101395   นายปรัชญา   ผลเนตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101396   นายปวริศร์   เจียมมานะสมบัติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101399   นางสาวปิยฉัตร   จันทร์สม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101402   นายพงศธร   กัลยานุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101403   นายพนาดล   ยังเปา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101417   นายพิษณุ   แป้นทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101418   นายพีรพัฒน์   ดุสิตวิลาวัณย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101420   นายภัทรพล   แสนภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101424   นางสาวมณีกานต์   น้อยมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101426   นางสาวมัณฑิตา   ศรีสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101427   นายยศพล   ชนะเอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101428   นายยศพัฒน์   ทิพย์จินดาชัยกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101434   นางสาวรอฮาน่า   มุคุระ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101436   นายรัชชานนท์   บุญสำรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101443   นางสาวรัตนพร   ว่องไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101445   นางสาวรุ้งนภา   วงศ์ใต้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101448   นายวนานนท์   เรืองรุ่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101451   นางสาววริยา   เสือน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101452   นางสาววันวิสาข์   พิมสาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101453   นางสาววาสนา   ช้างภู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101454   นางสาววิภารัตน์   ซุนันทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101456   นายศตายุ   กันธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101458   นายศราวุฒิ   ทาระชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101461   นางสาวศิริประภา   ดรุณพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101464   นายศุภวิชญ์   กาญจนสุขเมฆิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101466   นายสบชัย   วงศ์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101467   นายสรวิศ   พลพิทักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101469   นางสาวสิรนาถ   เพชรทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101472   นางสาวสุชานาฏ   ไชยชมภู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101475   นางสาวสุวนันท์   สุขเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101476   นายสุวภัทร   เหม็นชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101478   นางสาวหยาดทิพย์   ใหม่กันทะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101479   นายอชิตพล   ศองคอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101482   นางสาวอภิญญา   ปานแดง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101484   นายอรรถกร   เครือยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101486   นางสาวอริสา   แซ่แต้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101489   นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรโชติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101490   นายอานนท์   รูปดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101301   นายวัฒนพงศ์   หงษ์วิจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101302   นางสาวกมลทิพย์   เล้าศิลป์ไพศาล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101303   นางสาวกมลลักษณ์   สุวรรณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101304   นางสาวกรุณา   กอนจาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101305   นายกฤษฎา   ทรัพย์สุธา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101306   นางสาวกวิสรา   วงษ์สง่า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101307   นายกัณฐพันธ์   เปรมทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101308   นายกันตวัฒน์   ประจง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101309   นางสาวกัลย์ฐิตา   ชูเพชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101310   นายกิตติภูมิ   ชำนาญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101311   นางสาวกีรติ   สุริยะคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101312   นางสาวกุลสตรี   ลีธนารัชต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101313   นางสาวเกวลิน   หมั่นเพียร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101314   นางสาวงามชิตา   แหวนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101315   นายจตุรภัทร   ธรรมปัญโญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101316   นายจอมพล   สมศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101317   นายจักรภัทร   เกิดความสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101318   นางสาวจิรนันท์   มะโนคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101319   นางสาวจิรัชยา   สมบูรณ์ชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101320   นางสาวเจนนิเฟอร์   มอร์ท่า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101323   นายชญานนท์   สุริโย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101325   นางสาวชไมพร   จันติมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101326   นายชัยวัฒน์   กองไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101327   นายชานน   บุบผาสัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101328   นายโชติบัณฑ์   ใคร้ยงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101330   นางสาวฐิติกา   เอื้อศิริคูณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101331   นางสาวณัฏฐณิชา   เหลี่ยมบาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101332   นางสาวณัฏฐมน   ถาวร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101333   นางสาวณัฏฐากร   เกษแม่นกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101334   นางสาวณัฐชา   เมืองแมะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101336   นางสาวณัฐณิชา   แสนคม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101337   นางสาวณัฐณิชา   อ่อนประทุม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101338   นางสาวณัฐธิชา   ทิพวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101339   นางสาวณัฐนรี   คำป่าคาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101341   นางสาวณัฐรดา   นวลเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101342   นางสาวดลยา   ปราณีรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101343   นางสาวดาราวัน   จันทนู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101344   นายทักษ์ดนัย   บัวทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101345   นายทัตดนัย   ตรีทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101346   นายทินกร   มุณีแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101347   นายธนชาต   สอนง่าย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101348   นายธนภัทร   มาลัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101350   นางสาวธัญจิรา   สืบดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101352   นางสาวธันยชนก   หอมอบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101353   นายธันยา   กอดู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101354   นางสาวนงนภา   โหงวเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101355   นายนพตรี   ใจธนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101356   นายนภัสกร   มะโนรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101357   นางสาวนภัสสร   พันธ์ปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101358   นางสาวนลินทิพย์   ตรียัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101360   นางสาวนวรัตน์   เงินสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101361   นางสาวนันทกานต์   พันภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101363   นายนิพัทธ   บวรสวัสดิ์ดำรง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101364   นางสาวปณิชา   ปราบพยัคฆ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101365   นายปภังกร   หมอยาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101366   นายปภาวิน   จุลกัณฑ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101369   นางสาวปริชาติ   สิงห์สุพรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101370   นางสาวปวริศา   วัณชนะชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101371   นางสาวปวันรัตน์   ทองอ้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101372   นางสาวปัทมาวรรณ   ศิลปชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101373   นางสาวปิยะธิดา   ร่มโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101374   นางสาวปิยะพร   น้อยเกตุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101375   นายพงศกร   ธรรมเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101376   นายพงศ์วัชรวัฒน์   พรมทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101377   นางสาวพชรพร   ฟองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101378   นางสาวพรชนก   สมโน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101379   นางสาวพรทิพย์   ดอกไม้เพ็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101380   นางสาวพรนับพัน   ตันเวียง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101381   นางสาวพรรณรวินท์   ภูตะคาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101382   นางสาวพรรทิภา   พุทธิมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101383   นางสาวพริมรดา   โพธิจร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101384   นางสาวพฤทธิพร   บัวอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101386   นางสาวพัชราภา   อินนั่งแท่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101387   นายพันกร   เสาร์โร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101388   นางสาวพิชญา   พันสุภะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101390   นางสาวพิมพ์นารา   แก้ววงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101391   นางสาวพิมพ์ลดา   ขวัญชุม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101392   นายพูนทรัพย์   ฟ้าร่วมปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101393   นางสาวเพ็ญพิชญา   สุดเขตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101396   นายภูมินทร์   นาคบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101397   นายภูริต   โพธิจักต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101398   นางสาวมณฑกาญจน์   นาคเกตุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101402   นางสาวเมธิณี   สุดาเนตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101403   นางสาวเมลดา   อภิชาติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101404   นางสาวยลดา   คำภาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101405   นางสาวรวิสรา   กองโกย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101406   นางสาวรสกร   ศรีนวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101407   นางสาวรัตนาภรณ์   จันทร์เทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101408   นายราชัน   อภิชัยภุมริน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101409   นางสาวลลิตา   หมื่นรังษี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101410   นางสาววรรณษา   วงจันทร์ไพศาล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101411   นายวรวิทย์   สุขเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101412   นางสาววรางคณา   ยมโคตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101413   นายวรินทร   หว่านปิว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101414   นางสาววรินทิพย์   ลำดับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101415   นายวสวัตติ์   บรรทัดจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101416   นางสาววิญาดา   เผืองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101417   นางสาววิภาพร   ต๊ะป้อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101420   นายศุภเดช   ปัญญาทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101423   นางสาวสุชาดา   ค้องอ้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101425   นางสาวโสพิศนภา   โถชาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101426   นางสาวอทิตตยา   ภู่วิเศษ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101429   นายอภิชาติ   ซิ้มเทียม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101430   นายอริญชัย   ภูผาอนุรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101431   นางสาวอริศรา   บุญใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101433   นายอาชัญวิชญ์   แสงผาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101434   นายอาทิตย์   วงค์ชัยยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101435   นางสาวเอื้อมเดือน   ปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101436   นายกษิดิส   วังคีรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101437   นายจิตตะวัน   มณีชูเกตุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101438   นางสาวณัฐธิดา   พงษ์เจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6614101440   นายพิสิทธิ์   ปัญญาเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง