โครงการครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 27/07/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 27/07/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6219101316   นายศรายุทธ   สิงห์เทศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
6219103508   นายณัฎฐนันท์   นันทะระ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6219103525   นางสาวสิรินยา   เกศหอม : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6319102502   นางสาวกันติชา   กายสิทธิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6319102510   นางสาวชนิตร์นันท์   เพชรประพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6319103503   นางสาวจางฟง   พรทิพย์ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6319103507   นางสาวชนัดดา   คงเครือ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419101305   นางสาวสุทธิลักษ์   สุทาคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
6419102504   นางสาวชณิชชล   มูลทาทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102506   นางสาวณิศรา   เหลืองอ่อน : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102507   นายทินกร   บุญพา : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102508   นางสาวนพมาศ   เพชรวงศ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102510   นางสาวนูรภาสินี   การี : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102511   นางสาวบุษบา   หมื่อโปกู่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102512   นายปฐพี   สองเมือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102513   นางสาวปฐมพร   กลัดเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102515   นางสาวภคพร   ใสแจ่ม : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102516   นายภูมิปัญญา   บุญสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102517   นางสาวเมธาวี   พรมเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102520   นางสาวศิริกัญญา   แกระหัน : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102521   นางสาวศิริณดา   นิลนามะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102526   นายกัมปนาท   แซ่หลิว : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102527   นางสาวญาณิศา   โยธาภักดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102528   นางสาวทิวา   รัตนอินทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102532   นางสาวปฐมาภรณ์   จันทร : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419102539   นายศุทธสิทธิ์   รอดพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419103503   นางสาวกัญญาภัค   สังข์รุ่ง : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419103504   นางสาวจิตรกัญญา   นาปรัง : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419103505   นางสาวชฎาพร   คำศรี : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419103513   นางสาวยชนา   ทองหล่อ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419103518   นางสาวสุภัสรา   นันทสังข์ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419103520   นายกัญจน์   จันทนานนท์ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419103522   นายกิตติศักดิ์   แก้วจับ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419103526   นางสาวปรางค์ฉาย   เทพประสิทธิ์ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6419103530   นางสาวมาริษา   วงค์เขียว : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519101302   นางสาวกันธิชา   มหาวรรณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
6519101309   นายธนรัตน์   ซื่อประเสริฐ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
6519101311   นางสาวนันทกานต์   ลายสุขัง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
6519101312   นางสาวนิชชา   น้าเจริญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
6519101313   นางสาวปิยนารถ   บัวหลวง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
6519101322   นางสาวอพฤดี   สุขเกษม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
6519101323   นางสาวอรอินทุ์   กำแพงคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
6519102501   นางสาวกมลวรรณ   โพธิ์ทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519102504   นางสาวกัลยกร   เป็นสุข : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519102514   นางสาวธัญวรัตน์   ธงชัยอภิสุมา : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519102516   นายพนธกร   กรพิทักษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519102518   นายภคพงศ์   ทองศรีชุม : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519102520   นายภาณุพงศ์   ศรีเณร : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519102522   นางสาวลลิล   วงษ์ทองดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519102523   นางสาวลักษิกา   เมณฑ์กูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519102524   นางสาวศศิณา   เหมรัตน์หิรัญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519103502   นางสาวกมลชนก   นาวาแก้ว : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519103503   นายก้องภพ   อนุกรรณ์ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519103504   นางสาวกุลธิดา   เหมณี : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519103507   นางสาวจิณณ์จุฑากุนต์   โชคซุนสอน : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519103511   นางสาวณัฐนรินทร์   สกุลสินเพ็ชร : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519103513   นายธัชพล   แก้วกำกง : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519103515   นางสาวนพมาศ   โกลาเพ็ง : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519103516   นางสาวนภัศรา   จั่นเพชร : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519103533   นายอิทธิกร   ก๋าอ้าย : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน เป้าหมายหลักของพิธีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการเล่าเรียนวิชาต่าง ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม ช่วยเสริมความเชื่อมั่นและศรัทธาของนักศึกษาต่อคณาจารย์ผู้สอน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันในสังกัดของคณะ
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายตามที่ได้กล่าวมา รูปแบบในการจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ยังคงไว้ซึ่งลักษณะของประเพณีอันดีงามแบบดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยมีผู้ทรงความรู้เกี่ยวกับประเพณีโบราณพื้นถิ่นของชาวล้านนาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ซึมซับความหมาย ความสำคัญ และรายละเอียดตามขั้นตอนของพิธี ส่งผลให้เกิดจิตสำนึกและแรงจูงใจในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น พิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างเอกลักษณ์และความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นแก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 165 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล