ผู้เข้าร่วม
ณัฐภัทร ดาวสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6419102506   นางสาวณิศรา   เหลืองอ่อน : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419102509   นางสาวนันทิชา   หมื่นทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103513   นางสาวยชนา   ทองหล่อ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103526   นางสาวปรางค์ฉาย   เทพประสิทธิ์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103529   นายภูสิทธิ์   อุไรธรากุล : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103530   นางสาวมาริษา   วงค์เขียว : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519101010   นายพีรพัฒน์   ดู่สอน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6519101017   นายอนนท์   พี่เกาะ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6519101312   นางสาวนิชชา   น้าเจริญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6519102512   นางสาวธนวรรณ   นาคแย้ม : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102521   นางสาวมณีนพรัตน์   วงษาเนาว์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103503   นายก้องภพ   อนุกรรณ์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103513   นายธัชพล   แก้วกำกง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519103533   นายอิทธิกร   ก๋าอ้าย : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619101003   นางสาวเกวลิน   เกษามูล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101005   นางสาวญาณิศา   เมืองช้าง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101006   นายณัฐกร   หอยสังข์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101009   นายทวีศักดิ์   ลุงคำอ้าย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101010   นายธวัชชัย   สิงห์ตาแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101011   นางสาวนัฐมล   หมื่นโพธิ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101013   นางสาวเบญญาภา   วันจรูญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101015   นางสาวภาวิณี   กันอินทร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101016   นายมณฑล   บุษบงก์ไพฑูรย์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101017   นางสาวลลิตา   กมลศุภกรกูล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101018   นางสาวสุรีพร   วิหคเริงรื่น : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101019   นายอดิเทพ   โรจน์อติเรกปัญญา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101020   นายอดิเรก   ยินดี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101022   นางสาวอัจฉริยา   บุญยืน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101023   นายอาเจอ   บิวเช : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101024   นายจิรายุทธ   พวงจำปา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101301   นายชนกันต์   แก้วแกมทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101311   นายปรีชา   ยอดเงิน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101313   นางสาวพรรณิภา   จันทร์ปัญญา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101317   นางสาวศิริวรรณ   กมุทชาติ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101318   นายศิวกร   กุลฉิม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101323   นายกิตติธัช   ถิรวิริยาภรณ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619101326   นายนิธิ   สิงห์เรือง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6619102502   นางสาวกฤตยา   เณรบางแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102508   นางสาวน้ำฝน   แซ่เถา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102509   นายนิติกร   จังโกฏิ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102510   นางสาวปัทมพร   ศรีอุดม : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102512   นายพงศกร   เมสัน : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102516   นางสาวมัณยาภา   มัญยานนท์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102519   นายวิทย์ทวินท์   เซ่งเฮ่อ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102520   นางสาววิรัญชนา   กองคำ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102523   นางสาวสุชานันท์   สุขแสวง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102525   นายอนพัทย์   สุวรรณรักษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102526   นางสาวกัญญาพัชร   หวลคิด : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102527   นายกิตติพัฒน์   นันทวิสุทธิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102528   นางสาวจิดาภา   วรรณมโนมัย : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619102530   นางสาวตรรกบงกช   รอดเพชร : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103501   นางสาวกฤติยาภรณ์   เกษณีบุตร : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103502   นายกิตติกร   เสวตวงค์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103503   นางสาวกุลนิดา   หน่อกันทา : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103504   นางสาวจินดามณี   ผิวงาม : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103510   นายทองคำ   แสงรอด : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103511   นายธนพล   แซ่ห่าง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103513   นางสาวธิดารัตน์   ยานะ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103519   นางสาวปุญญิศา   จันฝาก : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103523   นางสาวพิมมาดา   พรหมพิงค์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103526   นางสาวมุฑิตา   จันทะวงษ์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103528   นายรัฐนันท์   อโนราช : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103530   นางสาววิลาวัณย์   พินโปน : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103531   นางสาวสิรีรัตน์   เพชรรัตน์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103534   นายอภิรัตน์   สุพัฒน์ : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6619103536   นางสาวเอมิกา   นุธรรม : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง