โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2566
Orientation Program for New Students, Faculty of Engineering and Agro Industry, Academic Year 2023
วันที่เริ่มต้น 26/06/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/06/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6303101308   นางสาวณิชลดา   อุ่นเมือง : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6303101322   นางสาวปนัดดา   วัฒนาพันธุ์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6303101333   นายวัชรพล   บุญตา : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101302   นางสาวกวินทิพย์   สุดเสน่หา : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101305   นางสาวขวัญกมล   โนภา : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101307   นายฉัตรชัย   วินิกรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101309   นายเดชดนัย   ยานแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101310   นายธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101314   นายธีรภัทร   เรืองฤทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101315   นายนที   วีระจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101317   นายบุณยสิทธิ์   มรรคเจริญ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101318   นายปกรณ์เกียรติ   ทะเทพ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101319   นายปฏิภาณ   กันธรรม : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101320   นายปฏิมากร   หว่านณรงค์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101321   นางสาวปติณญา   คิดศรี : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101328   นายภัทรพงศ์   การะเวก : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101333   นายยุทธภูมิ   วัดนนท์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101334   นายเลิศภพ   แก้วผลึก : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101335   นายวีรชิต   กาวน : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101339   นายสิทธา   โพธิสา : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101340   นายสิรวิชญ์   ธิจิตตัง : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101342   นางสาวสุพิชญา   พัชรินทร์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101345   นายอมร   ธนะโรจน์รุ่งเรือง : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101346   นางสาวอาภัศรา   สมบูรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101348   นางสาวจีระนันท์   หนองเหล็ก : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101349   นายชวภณ   วงศ์ใจ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101356   นางสาวสุธาสินี   บุญภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403101358   นางสาวสุธาสินี   ต๊ะลี : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6403102305   นายณัฐพล   อินทรีย์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6403102310   นางสาวนภนันท์   ภาคแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6403102311   นางสาวนวพรรษ   วิชา : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6403102313   นายพลพงศ์   นิพนธ์เจริญโชติ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6403102315   นางสาวพิมพ์ชนก   อุ่นเรือน : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6403102336   นางสาวอุบลรัตนา   แพงทรัพย์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503101301   นายกอบชัย   โปธา : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101302   นางสาวกัญญ์วรา   ทองเขียว : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101303   นายกิตติภูมิ   แดงสากล : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101305   นายจักรพรรดิ์   กันยาประสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101306   นางสาวจันทนี   พงศ์คีรีวัฒนะ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101308   นางสาวจุฬารัตน์   เขียวมาวงค์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101309   นางสาวชนกนันน์   นพศรี : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101311   นายชยาพล   เพชรสุวรรณ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101316   นางสาวณัฐณิชา   ยูงทอง : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101317   นางสาวณัฐนีกรณ์   กุมารแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101319   นางสาวทิพากร   พลเยี่ยม : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101321   นายธนภัทร   เทพวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101322   นางสาวธิภาภรณ์   มาชุ่ม : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101323   นายธีรธัช   ศรีสร้อย : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101324   นายธีรพัฒน์   คิดตั๋น : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101329   นางสาวน้ำทิพย์   เรียนจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101339   นางสาวภัทรธิดา   ทุ่งคำ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101340   นางสาวภัทรวดี   เรือนไสว : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101342   นายภูริณัฐ   ประทุม : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101343   นางสาวมณฑิยารักษ์   จันทร์โด : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101345   นายเมฆินทร์   กลิ่นดอกพุทธ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101347   นายราเมศ   ขำขาว : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101351   นางสาววิสาร์กร   นาคะสิริศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101352   นางสาวศศิวิมล   ไชยยา : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101353   นางสาวศุภัชญา   ชุ่มชื่น : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101356   นางสาวสุภัตตา   อินปิกกา : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101360   นายอภิสิทธิ์   การภักดี : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101362   นายกวีวัธน์   แก้วแก่นคูณ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101363   นางสาวอัญชลี   พูลทวี : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503101364   นางสาวศิลปกร   สู้ณรงค์ : วิศวกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6503102302   นายกิตติศักดิ์   คำหลี : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102303   นางสาวจารุจินดา   ตาใจ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102305   นายจิรสิน   เส็งหะพันธ์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102306   นางสาวจุฑามาศ   วัฒนจรสโรจน์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102307   นายเจตณัฐ   เชิงดี : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102308   นางสาวฉัตรนภา   เทพอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102309   นางสาวชลธิชา   เขียนเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102316   นายธนกฤต   เดชแสง : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102317   นายธนกฤต   วงศ์สาย : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102318   นายธนากร   แสนคูณ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102319   นายธนาคาร   ปริตรมงคล : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102320   นางสาวธันยมัย   ไชยฤกษ์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102321   นางสาวนริศรา   วงศ์อ่อน : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102322   นายนัทกร   แหยมญาติ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102324   นางสาวปนัดดา   จอมทอง : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102329   นายภัคพล   ทองใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102332   นายมงคล   คงสังข์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102333   นางสาวมัลลิกา   พันนารัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102336   นางสาววาฟา   หวังโบ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102340   นางสาวสุนิสา   ชัยชิน : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102342   นายสุวิชา   วรรณสุ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102344   นางสาวหทัยภัทร   แสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102346   นางสาวธฤตมน   มั่นคง : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
6503102348   นายธัญยธรณ์   ชัยสิทธิ์ : วิศวกรรมอาหาร 5ชั่วโมง
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ความสำคัญต่อการบริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รวมถึงบริการหรือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อม ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนั้นคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงกำหนดให้มีการบริการด้านวิชาการแก่นักศึกษาโดยผ่านกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับสถาบัน และคณะของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อม สำหรับวางแนวทางในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 220 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล