โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 26/06/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/06/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101306   นายธนวัฒน์   คิชวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101316   นายภูตะวัน   ตุยทัง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101320   นายวชิรวิทย์   วชิรศิริเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101324   นายสรวิชญ์   เลิศคาลี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101332   นายจักรพรรดิ์   มูลอินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101335   นางสาวณัฐธิดา   อาทร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101355   นายสุกฤษฎิ์   พลเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101361   นางสาวณัฐนรี   กุลธีรพัฒนสิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412107301   นางสาวกฤชบงกช   ฟองทา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107310   นางสาวพรวิสา   อินทานุวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6412107311   นางสาวพันธุ์วดี   มีแสง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512101318   นายชัยวัฒน์   สังข์เล็ก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101323   นางสาวณัฐธิดา   ภูสถาน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101324   นายณัฐพงศ์   สุวรรณมามูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101326   นายณัฐพล   เผือกพงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101342   นางสาวปานไพลิน   สะอาด : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101344   นางสาวปิยธิดา   อินตานิ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101346   นางสาวพรนภัส   สายจันมี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101351   นายภาสกร   จันทร์เขียว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101356   นางสาววราภรณ์   สอนใสย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101361   นางสาวศศิประภา   เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512101383   นางสาวณัฐธัญญา   พิกาพวง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6512102302   นายกัณชอภัท   วีระ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 6ชั่วโมง
6512102303   นางสาวกันติชา   ศรียาบ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 6ชั่วโมง
6512106309   นายณัฐธวัช   เข็มจรูญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106319   นางสาวแป้ง   เล็กตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106333   นางสาวศศิประภา   ประดิษฐ์อักษร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106337   นางสาวแพรวา   กาสุนันท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512106340   นายเวชกร   ยอดน้ำคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6512107306   นางสาวคีตภัทร   ปลูกชาลี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512107315   นางสาวเบญจญาณีย์   จันทรโฮม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512107317   นางสาวปิยะดา   ชัยทะวี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512107320   นางสาวพรรณตาล   ณรงค์พันธ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512107326   นายภาสวิชญ์   วราสิทธิชัย : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512107327   นางสาวมะลิวรรณ   กาฬภักดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512107337   นางสาวเพิ่มพร   กันแพงสิริ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6512107338   นายลาภวัต   ปิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
แต่ละปีการศึกษาจะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ซึ่งก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัว ทัศนคติ และการดำเนินชีวิตในการเป็นนักศึกษา เป็นสิ่งที่ควรได้รับการแนะนำ ทั้งในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นิสิตนักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก ตลอดจนได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะคอยให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือแก่นักศึกษาตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในคณะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ในอนาคตต่อไป คณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล