ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6612101301   นายกรวิทย์   โต๊กพุดซา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101302   นางสาวกฤติยา   พันสุภะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101303   นางสาวกัญญาณัฐ   สายทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101304   นางสาวกันตกานต์   จาดคล้าย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101305   นายกิตติศักดิ์   อินยา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101306   นายครรชิตพล   สอนเชียงคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101307   นางสาวจารวี   คำมาเกี๋ยง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101308   นางสาวจินดามณี   ฝั้นสิม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101309   นางสาวจิรภิญญา   อุปคุต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101310   นายชญานนท์   ใจชุ่มเต็ม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101311   นางสาวชนิกานต์   เจริญเมือง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101312   นายชยานนท์   ใจตุ้ย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101313   นางสาวชลธิชา   สัตยารมณ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101314   นายชัชวรรณ   ศิริโสม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101315   นายชินวัตร   หม่องน่าน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101316   นางสาวฐิติพร   สมุห์สนธ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101317   นายณัฏฐนันท์   ทศตา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101318   นายณัฐกร   เหลือล้น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101319   นางสาวณัฐติกานต์   ปันสอน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101320   นายณัฐนันท์   จันทร์ตาคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101321   นายณัฐพงษ์   ทุ่งท้องไร่ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101322   นายณัฐพงษ์   เทียมศร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101323   นายณัฐพงษ์   อินต๊ะกอก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101324   นายณัฐพงษ์   อินต๊ะวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101325   นายณัฐวุฒิ   จุลเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101327   นางสาวตุลยา   อนาคม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101328   นางสาวทัศนวรรณ   จะกุ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101330   นายเทวฤทธิ์   จันตะนี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101331   นายธนกฤต   กี่สุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101332   นายธนวัฒน์   มณีขัติย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101333   นางสาวธัญญรัตน์   เครือใหม่ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101334   นายธาดาพงศ์   รอดขาว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101335   นายธีรเดช   คำเงิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101336   นางสาวนริศรา   กำบิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101337   นายนวนพ   มหาศักดิ์สิทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101338   นายนิธิวัฒน์   การเร็ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101339   นายบุญฤทธิ์   เณรแขก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101340   นายเบญจพรรณ   จิตใส : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101341   นายประวีณ   จันทราสินธุ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101342   นางสาวปราณปริยา   มืดหล้า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101343   นางสาวปวีณ์นุช   นกแสง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101344   นายปัญญากร   บุญกำเนิด : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101346   นางสาวปุณณาสา   สงวนศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101347   นางสาวผกาวรรณ   สุขสกุลปัญญา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101348   นายผองชน   แขอุดม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101349   นางสาวพรทิพา   นามพรม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101350   นางสาวพรภิมล   ผิวแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101352   นางสาวพลอย   ตาสาม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101353   นายพลาธิป   วุฒิ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101354   นางสาวพิชญา   เตือนจันทึก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101355   นางสาวพิชญาภา   ตีดี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101356   นางสาวพิมพ์รดา   มารินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101357   นางสาวพิยดา   ภูเขา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101358   นายเพทาย   เครื่องสนุก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101359   นายเพิ่มพูน   สุยะศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101360   นางสาวเพียงดวง   ชัยกัน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101361   นายโพธิวงศ์   จันกระจ่าง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101362   นางสาวภัทรดา   สนสินธ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101363   นางสาวภัทรธิดา   ชัยชนะยานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101364   นางสาวภาวินี   บุญแก่น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101365   นางสาวภีรญา   เมืองสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101366   นายภูมิภัทร   รักษ์ศิริ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101367   นายมงคลชัย   รังสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101368   นางสาวมณีมณฑน์   เรือนคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101369   นายยุรนันท์   ตั้งตัว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101370   นายรณกร   จินดาธรรม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101371   นางสาวรมณียา   เจริญสุข : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101372   นางสาวรังสินี   เกตุรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101373   นายรัชชานนท์   รินแสงปิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101374   นายรัฐนันธ์   ธุวะคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101375   นางสาวรัตติกาล   เสมอใจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101376   นายรัตน์ธพล   ลังกาวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101377   นางสาวลดามาส   บัวนาค : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101379   นางสาววันศุกร์   บุญชู : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101380   นางสาววารุณี   สาคูม่า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101381   นางสาววิรัญชนา   ปันตี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101382   นางสาววิลาวัลย์   ทองมาก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101383   นายวีระภัทร   สุตตาภรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101385   นายศิรสิทธิ์   เพิ่มพูล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101386   นางสาวศิริพรรณ   ไชยขันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101387   นางสาวศิริวรรณ   อินทร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101388   นางสาวสรารักษ์   กันไชย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101390   นางสาวสุวราสุรีย์   กิมะพงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101391   นางสาวโสภิตา   อมจิตร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101392   นายอนุวัฒน์   มหาไม้ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101393   นางสาวอภิษฎา   แสนคำมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101394   นางสาวอรชร   ปู่คำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101395   นางสาวอรพิน   อินตาเปี้ย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101396   นางสาวอังคณา   กินยา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101397   นางสาวอัยรินทร์   พุคโต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101398   นางสาวอาภัทศรา   สายจัด : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101400   นายเดวิด   ไชยรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101401   นายเตชินท์   สุวรรณประภา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101403   นางสาวนิชาภา   หาญเจริญกิจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101404   นางสาวบุษบาวรรณ   จันทะแจ่ม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101405   นางสาวพัชรินทร์   จอมฟอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101406   นางสาวพิยดา   อาวาส : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101408   นายอัครชัย   ศรีใจบาน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612101409   นายอิทธิฤทธิ์   โคตรสาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612102301   นางสาวกนกพร   อ้อนกระโทก : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102302   นางสาวคุณัญญา   ลืนคำ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102303   นายจิตริน   กงภูธร : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102304   นายจิรายุ   ใจสอน : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102305   นางสาวชมนาฏ   บุญประสงค์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102306   นางสาวณัฐธยาน์   เมฆพรรณโอภาส : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102307   นายทรงกรด   ทิมแก้ว : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102308   นางสาวธัญลักษณ์   ไชยอิ่นคำ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102309   นายธีรภัทร   วัฒนเสริมสกุล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102310   นายนนทนัตถ์   เอี่ยมธีระกุล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102311   นางสาวนิภาพร   บริบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102312   นางสาวนิภาพร   องค์จันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102313   นางสาวปริญญาลักษณ์   ใจนาง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102314   นางสาวปัทมพร   สระสำอาง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102315   นางสาวพรพรรณ   คงมงคล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102316   นางสาวพรภัสร์ชนก   หงส์มัคณัฐ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102317   นางสาวพลอยไพลิน   เมืองโคตร : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102318   นางสาวพัตนรินทร์   แย้มยินดี : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102319   นางสาวภาวินี   คมจริง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102320   นางสาวรสนันท์   กันเจิม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102321   นายรัฐศาสตร์   เหง่าง่า : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102322   นายรัตนชาติ   บุญญบาล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102323   นางสาวศรัณยา   ทรายแก้ว : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102324   นางสาวเสาวลักษณ์   เสนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612102325   นางสาวอภิญญา   เจริญศิลป์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102326   นายกรรชัย   พรมจีน : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102327   นายกฤตภาส   จารุนันทภาคย์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102329   นางสาวกัลยรัตน์   เมณฑ์กูล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102330   นางสาวเกษรา   สร้อยสังวาลย์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102331   นางสาวณัฐวรรณ   ประดง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102332   นางสาวธนพร   นวลอินทร์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102334   นางสาวธารทิพย์   ถนอมวรกุล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102336   นายนรภัทร   สิงห์แก้ว : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102337   นางสาวบัณฑิตา   มาสดใส : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102338   นางสาวปรีญาภร   ตรุสมูล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102339   นายพรรคพล   นำบุญจิตต์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102340   นางสาวพิจิตรา   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102341   นางสาวพิมพ์พกา   วังสาร : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102342   นายภัทรพงศ์   ดิบดี : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102343   นางสาวรัชฎาพรรณ   ทองสุก : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102344   นางสาวภนิตา   พวงสะกุล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102345   นายศิริศักดิ์   ไชยวุฒิ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102348   นายโชคกันตวิชญ์   เภรี : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102350   นายธนกฤต   จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102352   นางสาวธนพร   กัง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102354   นายธนากร   เกินพา : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102355   นางสาวธัญชนก   เพียรธัญกิจ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102357   นายพงศกร   วิลาสสูงไกล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102358   นายพงศ์สวัสดิ์   ชุนดี : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102359   นางสาวพิชญาพร   พรอำนวย : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102360   นายภคณัฐ   โวหาร : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102361   นายรณพร   ขยันยิ่ง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102362   นางสาววันวิสาข์   ก้อนเขื่อน : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102363   นางสาวศิรินทร   นายสู้ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102365   นายสิรภพ   ลันดา : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102366   นางสาวสุคนธทิพย์   งามวัฒนากุล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102367   นางสาวอชิรญา   ญาณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612102368   นายเอกภพ   วงศ์สิรสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6612106301   นางสาวกฤติมา   วิสินทร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106302   นายกิตติภพ   ปัญญาโกญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106303   นางสาวเกียรติลดา   ภาวิชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106304   นายคุณานนต์   คุณานุวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106305   นางสาวจุฬาลักษณ์   รวยสันเที๊ยะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106306   นายเฉลิมชัย   พยานรัก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106307   นางสาวชนิสรา   ยอดแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106308   นายชินวัตร์   หน่อเมืองคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106310   นายณัฐวุฒิ   เจริญธัญญากร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106311   นายติณณภพ   พึ่งจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106312   นายธนกฤต   ต้นตระกูลเจริญชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106313   นายธนวัฒน์   ปิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106314   นางสาวธัญญารัตน์   วงค์ษา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106315   นางสาวธัญพิชชา   เข็มวิชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106316   นายธีรเทพ   เรียนวัน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106317   นายนครพิงค์   ธนันชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106318   นางสาวนนตรา   อุชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106319   นายนรภัทร   ผาแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106320   นายนรินทร์   สุขขา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106321   นางสาวนัฐชยาภรณ์   นันตาบุญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106323   นางสาวนันทิกา   เสนนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106324   นางสาวนิติยา   ประสิทธิกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106325   นายบันฑิตย์   แสงอาทิตย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106326   นางสาวประภาศิริ   ครุธชาติ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106327   นางสาวปาริชาติ   สายศิลป์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106328   นางสาวพรทิพย์   ราชพัฒน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106329   นางสาวพวงชมพู   เตชะวงค์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106330   นางสาวพิมพ์เพทาย   ก้อนแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106331   นางสาวภคพร   ยศปัญญา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106332   นายภีรภัทร์   หาญเสือ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106333   นายภูมิระพี   ทาระวัน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106334   นายเมธาสิทธิ์   พรวิทยารัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106335   นางสาวรัชฎาภรณ์   อาวรณ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106337   นางสาวรุ่งทิพย์   หนูแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106338   นางสาวรุ่งนภา   เมืองวิลัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106339   นางสาววนิดา   คงตางาม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106340   นางสาวศศิประภา   พรหมศิริ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106341   นางสาวศศิปภา   รุ่งน้อย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106342   นายสัณหณัฐ   เพชรสมุทรศิริ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106343   นางสาวสิริวรรณ   พลรบ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106344   นางสาวสุภาภรณ์   บุตรน้อย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106345   นางสาวอรสา   วงค์นันตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106346   นายอัศนี   จันทร์ต๊ะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106347   นางสาวกรรณิการ์   สมบัติเรือง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106348   นางสาวกัญวลัยพร   เหล่าชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106349   นางสาวกัลย์ธิชา   น่วมปฐม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106350   นายจรัสพงษ์   แก้วโชติ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106351   นายจักรพรรดิ   พรมชา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106352   นางสาวจิราภา   ชัยรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106353   นางสาวชนัญชิดา   แก้วบุญเรือง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106354   นายฐิติวุฒิ   ชัยศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106355   นายณัฐ   สนิทเขียน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106356   นายณัฐวุฒิ   สุริยะป้อ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106358   นายธนโชติ   หมวกเหล็ก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106360   นางสาวนริศรา   กันทาเต็ม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106362   นางสาวนิศาชล   เซี่ยงหลิว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106364   นางสาวพรรณวดี   แสงทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106366   นางสาวมนัสชดา   พางาม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106367   นางสาววรรษพร   บุญตาเห็น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106371   นายเสฏฐวุฒิ   ฤทธิ์เดช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106372   นางสาวอธิชา   ปุระหล่า : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106373   นายกฤตนัน   อังกาบ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106374   นางสาวกานต์รวี   งามตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106375   นางสาวจิตาพัชญ์   วัฒนเดชา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106376   นายณัฐพล   แก้วตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106378   นายปริวัฒ   ชื่นนิยม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106379   นางสาวปิยะรัตน์   แก้วแหวน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106380   นายวิชชากร   เรืองโรจนพร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612106382   นางสาวอตินุช   ครองจริง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6612107301   นางสาวกมลวรรณ   เจริญสุข : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107302   นางสาวกัญญ์วรา   กอแก้ว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107304   นางสาวกัลยณัฐ   โลกัตถจริยากุล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107305   นายไกรรวี   สลีวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107306   นางสาวขจี   สุขประเสริฐกุล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107307   นางสาวเขมิกา   มูลบิดา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107308   นางสาวจุฑาภรณ์   สว่างอารมณ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107309   นางสาวจุฑามาศ   บุตรศรีภูมิ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107310   นางสาวจุฑารัตน์   อินนั่งแท่น : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107311   นายชนพัฒน์   บุญทาหลู่ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107312   นางสาวชนิกานต์   จีระเสมานนท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107313   นางสาวชลธิชา   วรรณารักษ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107314   นางสาวชวัลลักษณ์   สิงหา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107315   นางสาวญาดารัตน์   วงค์ชัย : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107316   นางสาวณิชกานต์   วงศ์จันทร์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107317   นางสาวณิศศา   เปรมศิริ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107318   นางสาวธนภรณ์   แก้ววงค์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107319   นางสาวธิดารัตน์   สายยืด : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107320   นางสาวนภัสนันทร์   ละมัย : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107321   นายนลธวัช   อินวัน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107322   นางสาวนวพรรษ   ชูตระกูล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107323   นายนวพล   คละไฮ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107324   นางสาวนัฐชนันทร์   เอกา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107325   นางสาวเบญจพร   ศรีอำภา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107326   นางสาวปณิตา   วงษ์วิชัย : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107327   นายประภัสสร   ประจันนวล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107328   นางสาวพรรณมัย   เพชรหนู : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107329   นางสาวพรรณโย   สีประสิทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107330   นางสาวพอเพียง   กล่ำเพียร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107331   นางสาวพัชราภรณ์   สาระภี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107332   นางสาวพัชรี   คณะมิ่ง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107333   นายพัสกร   กอบกสิการ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107334   นางสาวพิชาญา   ซิ้วกุ้ง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612107335   นางสาวพิมพ์พร   ลุงโอง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107336   นางสาวพิมภาพร   จำนงค์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107337   นายพีรวิชญ์   อรุณธนวินิจ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107338   นางสาวไพริน   เร้าสวย : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107339   นายภรตวรรษ   สินธพ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107340   นางสาวภัทรวี   เชื้อคำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107341   นายภาณุกรณ์   ทิศใจ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107342   นายภูมิพัฒน์   ณ สงขลา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107343   นายภูริเดช   วรศิลป์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107344   นางสาวมุขมณี   อยู่อ้น : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107345   นายเมธัส   คำตัน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107346   นายรพีพัฒน์   คงหอม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107347   นางสาวรัตนากร   ทองหนู : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107348   นางสาววนิดา   ญาติกา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107349   นางสาววลัยพรรณ   พลกล้า : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107350   นางสาววิรัญชนา   จัตวาภักดี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612107351   นางสาววิรัญญา   ยานะศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107352   นางสาววิลาสินี   โชติถิวัตถ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107353   นายวีรภัทร   วานิช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612107354   นางสาวศันสนีย์   แดนสรวงวิเวก : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107355   นางสาวสิรภัทร   คงพล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612107356   นางสาวสิรินยา   ชัยสิทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107357   นางสาวสุภาวิตา   ทองปุย : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107358   นางสาวหทัยชนก   เกษตรกุลทรัพย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6612107359   นายอนุภัทร   ขุนวิเศษ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107360   นางสาวอรุณี   โชคดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107361   นางสาวอัยลฎา   เรือนคำมา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107362   นางสาวกันตินันท์   ดีลุน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107363   นายธนบดี   พรมอ๊อต : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107364   นางสาวพิมพ์ชนก   พูลสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6612107365   นางสาวรมิดา   ยอดปัญญา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง