โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปี 2566 "กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 88"
-
วันที่เริ่มต้น 30/06/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 30/06/2566 เวลา 19:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และสระเกษตรสนาน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 15ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน 15ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 15ชั่วโมง
6401102440   นางสาวสมจิตร   แข็งแรง : พืชสวน 15ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6403101307   นายฉัตรชัย   วินิกรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 15ชั่วโมง
6403101317   นายบุณยสิทธิ์   มรรคเจริญ : วิศวกรรมเกษตร 15ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 15ชั่วโมง
6403101340   นายสิรวิชญ์   ธิจิตตัง : วิศวกรรมเกษตร 15ชั่วโมง
6403101345   นายอมร   ธนะโรจน์รุ่งเรือง : วิศวกรรมเกษตร 15ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 15ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 15ชั่วโมง
6403104319   นางสาวเอมมิกา   ปามิ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 15ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 15ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6405101420   นายกฤษฎา   หมื่นถา : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 15ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 15ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 15ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6406101544   นางสาวพิชชามล   มากแก้ว : การจัดการ 15ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 15ชั่วโมง
6406103366   นางสาวกชกร   รุ่งเรือง : บัญชี 15ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 15ชั่วโมง
6406106316   นายบุญชู   พิสัยเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 15ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 15ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6410101319   นางสาวพิมพ์ใจ   ศรีขัดเค้า : การประมง 15ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 15ชั่วโมง
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6414102355   นางสาวอารยา   รัตนชุลี : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
6415123320   นายธนวัต   บูก้ง : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
6419102504   นางสาวชณิชชล   มูลทาทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 15ชั่วโมง
6419102517   นางสาวเมธาวี   พรมเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 15ชั่วโมง
6419102539   นายศุทธสิทธิ์   รอดพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 15ชั่วโมง
6419102541   นายอนิรุทธิ์   ทองนา : ภูมิสถาปัตยกรรม 15ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
6501102446   นายพีรพัฒน์   เที่ยวแสวง : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
6501102456   นางสาวภัทรวดี   แก้วลือ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 15ชั่วโมง
6501123002   นายกฤษณะ   วรรณวงษ์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501123036   นางสาวสำรวย   จอมคำ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501125302   นางสาวกชนิภา   แลสุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6501125307   นางสาวจินดา   ทองจันทรนาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6501125312   นายชาคริสต์   ศาลางาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6501125313   นางสาวชุติมณฑน์   เพียรไทยสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6501125323   นายธมกร   จันทร์งาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6501125333   นายภูวนาท   ชอบชัยชนะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6501125334   นางสาวมัลลิกา   ปานรงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6501125337   นายศิลป์ประการ   อุตตโม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6501125343   นายทศลักษณ์   พิลึก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6501126307   นางสาวกฤติมา   สุวรรณรัตน์ : เกษตรอินทรีย์ 15ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6501126310   นางสาวกัญญารัตน์   บุญมาเลิศ : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6501126311   นางสาวกันยารัตน์   แม่นธนู : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126312   นางสาวกัลยรัตน์   นาคนรินทร์ : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126314   นางสาวกาญจนา   ฤทธิโสม : เกษตรอินทรีย์ 15ชั่วโมง
6501126327   นายไกรสร   ซุยใจทัศ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126338   นางสาวจารุวรรณ   มานะเสน : ปฐพีศาสตร์ 15ชั่วโมง
6501126344   นางสาวจิราภา   ยืนนาน : ปฐพีศาสตร์ 15ชั่วโมง
6501126345   นางสาวจีรนันท์   คงแก้ว : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126348   นางสาวจุฑามาศ   สมบัติตา : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126353   นายชนะชัย   คินธร : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126355   นายชยานันท์   สุภาพันธ์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126356   นางสาวชลธิชา   สมประเสริฐ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126357   นางสาวชลิตา   ทองดอนน้อย : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126360   นางสาวชุติกาญจน์   แสนชัยรุ่ง : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126367   นางสาวณภัทร   หิงประโคน : เกษตรอินทรีย์ 15ชั่วโมง
6501126371   นางสาวณัฐกานต์   พารุ่ง : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6501126372   นางสาวณัฐกาล   สิงสมบัติ : เกษตรอินทรีย์ 15ชั่วโมง
6501126375   นายณัฐพงษ์   เทียนเจษฎา : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6501126384   นายเตชินท์   สิทธิยศ : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126385   นายโตมร   ลีลาคชสีห์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126390   นางสาวธนพร   วังงอน : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126406   นายนครินทร์   สมุททารินทร์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126409   นายนพวิชญ์   ภักดีอาษา : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126410   นางสาวนภสร   เลื่อนแก้ว : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126411   นางสาวนภัสกร   ศิริเขตการณ์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126415   นางสาวนฤทัยธรณ์   อุทัยพิริยะกุล : ปฐพีศาสตร์ 15ชั่วโมง
6501126427   นางสาวบุษฎา   คำดา : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126428   นางสาวเบ็ญจพร   พลซา : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6501126432   นางสาวปฏิมา   แก้วพลอย : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 15ชั่วโมง
6501126441   นางสาวปิยดา   จิตรกล้า : ปฐพีศาสตร์ 15ชั่วโมง
6501126442   นางสาวปิยพร   ปัญญาฟอง : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126444   นางสาวปิยะฉัตร   สรรพาพร : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126459   นางสาวพิมพ์นิภา   กุลธราธนสิษฐ์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126460   นางสาวพีรดา   ยองจา : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126462   นางสาวพีรพร   บุญโยธา : เกษตรศาสตร์ 15ชั่วโมง
6501126467   นางสาวภัณฑิรา   ทองสด : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126477   นายภูฬิพัฒน์   มาชัยยะ : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126495   นางสาวรัตติกาล   เหลืองเอี่ยม : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 15ชั่วโมง
6501126496   นางสาวรัตน์ติยากรณ์   ดีหร่าย : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126497   นางสาวสุภัทธนกานต์   ทองมี : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 15ชั่วโมง
6501126506   นางสาววชิรญาณ์   บุตรสิม : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126511   นายวรวิช   ชายบุญแก้ว : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 15ชั่วโมง
6501126517   นางสาววัชราภรณ์   ปิลอง : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126519   นางสาววิชญาดา   บัวใหม่ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126521   นางสาววิลาวัณย์   สัมฤทธิ์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126522   นางสาววิลาวัณย์   สิทธิธรรม : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126524   นางสาววีรดา   มหานิยม : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126525   นายวีรภัทร   กลิ่นทุ่ง : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126529   นางสาวศศิประภา   สีทา : ปฐพีศาสตร์ 15ชั่วโมง
6501126531   นางสาวศิรประภา   พูลทอง : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126536   นายศุภกิตติ์   เกลี้ยงไธสง : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126570   นายอนุกูล   สุขเสริม : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6503101319   นางสาวทิพากร   พลเยี่ยม : วิศวกรรมเกษตร 15ชั่วโมง
6503101329   นางสาวน้ำทิพย์   เรียนจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 15ชั่วโมง
6503101345   นายเมฆินทร์   กลิ่นดอกพุทธ : วิศวกรรมเกษตร 15ชั่วโมง
6503102318   นายธนากร   แสนคูณ : วิศวกรรมอาหาร 15ชั่วโมง
6503102345   นางสาวอินทิรา   เขียวอ่อน : วิศวกรรมอาหาร 15ชั่วโมง
6503103405   นางสาวชลดา   คงทรัพย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15ชั่วโมง
6503103406   นางสาวทยิดา   ภูอืด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15ชั่วโมง
6504105301   นางสาวกฤษณา   อันทารัตน์ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
6504105305   นายณัฐชานน   บุญเกื้อ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
6504105307   นางสาวธัญญาสิริ   ปัจชา : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
6504105312   นายบุญญฤทธิ์   ด้อมสูงเนิน : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
6504105315   นายภัคพล   โกศลอุดมวิทย์ : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
6504105317   นางสาวภัทรนันท์   รัตนเทพี : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
6504105319   นายวุฒินันท์   คำมาเรือน : คณิตศาสตร์ 15ชั่วโมง
6506101510   นางสาววรวรรณ   กูลเกื้อ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506101524   นางสาววิภาพรรณ   เสาร์ตุ้ย : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506101528   นางสาวศตพร   ติง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 15ชั่วโมง
6509101305   นายกฤษฎิ์   เชื้อสิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
6510102303   นายเกียรติภูมิ   ลังกากาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 15ชั่วโมง
6510102306   นางสาวณัฏฐณิชา   ชาภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 15ชั่วโมง
6510102309   นางสาวพัชรินทร์   สุขนาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 15ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6514101355   นายณัฐพงษ์   บุญแล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6515123311   นายณัฐดนัย   ทำเสร็จ : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
6515123359   นางสาวช่อชมพู   จันทะผล : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
6515123363   นางสาวณัฐริกา   ประสพชัย : พลังงานทดแทน 15ชั่วโมง
6518102084   นายเอกลักษณ์   วงรอบ : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
6518102302   นางสาวกนกนิภา   มนัสมโนธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
6518102403   นายธนกฤต   ธนะเดชาวัตร : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
6518102443   นางสาวปุณณิศา   มงคลธง : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
6522101009   นางสาวนพเก้า   พรหมอินทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
6522101334   นายชนาธิป   เชิดชูศิริกูร : สัตวศาสตร์ 15ชั่วโมง
6522101347   นายณภัทร   สมศรี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
6522101410   นายพุทธินันท์   คำมา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 15ชั่วโมง
6522101413   นายภัคพล   หม่องคำหมื่น : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 15ชั่วโมง
6522101510   นางสาวศศินา   แก้วเอียด : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 15ชั่วโมง
6601122030   นางสาววัลยา   ศรีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601122035   นายสุธี   ทองพิจิตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601127006   นายคมิก   จะแรบรัมย์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6601127007   นายจักรกฤษณ์   เครือมี : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6601127015   นางสาวทิพรดา   อาภรณ์เลิศวิไล : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6601127016   นายธนธรณ์   ไชยทิศ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6601127021   นางสาวนัสฐริกา   สว่างแก้ว : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6601127024   นางสาวปรารถนา   พยุงกรรณิกา : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6601127029   นายภูมมิทัศน์   พรหมจำปา : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6601127030   นายมนตรี   ขุมทอง : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6601127036   นางสาวสุชาดา   ทัณทะรักษ์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6601127037   นายสุรชัย   แซ่เนี้ย : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6606103118   นางสาวเหมือนฝัน   งามสม : บัญชี 15ชั่วโมง
6606103480   นางสาวสุมิดา   พรหมทองนุ่น : บัญชี 15ชั่วโมง
6614101337   นางสาวณัฐณิชา   อ่อนประทุม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
6614101406   นางสาวรสกร   ศรีนวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 15ชั่วโมง
“อัตลักษณ์” (Identity) คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งอัตลักษณ์อาจเป็นเรื่องของการสร้างจากบริบทเชิงพื้นที่และเวลา (วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) หรือเป็นเรื่องของการให้คำนิยามและตีความ มีความหมายเชิงคุณค่า หรือการสร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยแล้วทำให้เกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณ์ทางสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ โดยหล่อหล่อมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน พร้อมทั้งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายในด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าไว้
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ "เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง" อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 7000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล