โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปี 2566 "กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนาชุมชน : MJU Green Heart & Smart University."
-
วันที่เริ่มต้น 27/06/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 27/06/2566 เวลา 12:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ศิรินยา อ้นแก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
กัลยารัตน์ วงศ์แก้ว คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เกษม สมบัติ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริหารและธุรการ
ภาวิณี จีปูคำ คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ คณะผลิตกรรมการเกษตร
เจษฎาพร ด้วงชนะ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วีรินทร์ภัทร์ อินทนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กำธร มาโน คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ลภาวรรณ วรพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานบริหารและธุรการ
สุรชัย ศรีนรจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
สุภาภรณ์ ใจเฉียง คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานคลังและพัสดุ
กาญจนา เขื่อนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานคลังและพัสดุ
มุทิตา ซิงห์ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานคลังและพัสดุ
ทวีพร อดเหนียว คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
เดือนแรม บ่อเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
นฤมล แก้วป้อม คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วรวิทย์ อินตา คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นัฐพล คำซอน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วีร์ พวงเพิกศึก คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการวิชาการและวิจัย
ปรียา พระก่ำ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริหารและธุรการ
เอกพันธ์ กูนโน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริหารและธุรการ
พันธ์ศักดิ์ ภักดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ณัฐภัทร ดาวสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312106311   นายธนดล   บำรุงเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6401102423   นายวชิรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102470   นางสาวอริศรา   ตาละสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102502   นางสาวปิยะมาศ   เกตุฉลอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6403101302   นางสาวกวินทิพย์   สุดเสน่หา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101307   นายฉัตรชัย   วินิกรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101310   นายธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101317   นายบุณยสิทธิ์   มรรคเจริญ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101345   นายอมร   ธนะโรจน์รุ่งเรือง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403102313   นายพลพงศ์   นิพนธ์เจริญโชติ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403103309   นางสาวชญานุตน์   พยัคฆพงษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103324   นางสาวพรชนิตว์   ค้าไม้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103328   นางสาวมณีรัตน์   โปร่งจิตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103329   นางสาวเมธาพร   ฟักน่วม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103330   นายระพิพัฒน์   อินทร์ขาว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103331   นางสาวรักษิณา   อุปนันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103332   นางสาวลักษิกา   เพ็ชรฉลู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103334   นางสาวศิริเพ็ญ   ฤทธิ์เมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103336   นางสาวสรัลชนา   สุรินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103343   นางสาวอังคนา   จันทร์ปุย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103344   นางสาวอัมภวรรณ   คำตา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103346   นางสาวกษมาณิชย์   สิงห์โห : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103351   นางสาวธวัลรัตน์   วาสีอนุรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103352   นายธาดา   ช่างประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103355   นางสาวพิยะดา   มาเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6404102336   นางสาวรัตนาพร   วงศ์คำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101354   นายนพณัฐ   ก้อนหมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101544   นางสาวพิชชามล   มากแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6407104303   นางสาวอมรรัตน์   คงมั่น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107311   นางสาวพันธุ์วดี   มีแสง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6415123307   นางสาวจิราพร   เตจะแยง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123308   นางสาวจิรายุ   กลิ่นหอม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123312   นางสาวเจษฎาภรณ์   งามพลแสน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123317   นางสาวดาวดี   คำแหลง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123318   นายธนบดี   ดำนิล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123320   นายธนวัต   บูก้ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123322   นางสาวเพ็ญนภา   มั่งปริก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123326   นายภัทรชนน   สมหวัง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123328   นายภาณุวิชญ์   อูปทอง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123330   นางสาวมณีดาว   สาธุเม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123334   นายวัชรกรณ์   สุกระมณี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123342   นายสุริยัน   คำดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123360   นายวาทิต   ฉัตรฐาปนา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6418102335   นางสาวธนธิฌา   แก้วมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102368   นางสาวพีรพรรณ   บำรุงศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102369   นางสาวเพชรไพลิน   สิงห์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102401   นางสาวอนุธิดา   ราชวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102448   นายนภัสถ์   ตันเฮงฮวด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102451   นางสาวปณิตตรา   ทูนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6419102504   นางสาวชณิชชล   มูลทาทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419102516   นายภูมิปัญญา   บุญสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419102517   นางสาวเมธาวี   พรมเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103504   นางสาวจิตรกัญญา   นาปรัง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103530   นางสาวมาริษา   วงค์เขียว : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6422101438   นายภราดร   ภูงามแง้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6422101444   นายภูริณัฐ   สงวนรัษฎ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101484   นายสิทธิพร   พิมพิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101553   นายอัษศราวุธ   สุวรรณเทศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6501102302   นางสาวกรณิกา   แพงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102317   นางสาวกุลธิดา   นามวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102323   นายคมชาญ   ศิริภัทรนุกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102371   นายธกร   จันทร์พลงาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102375   นางสาวธนภรณ์   คล้ายบุญโต : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102383   นางสาวธนัชพร   วอนเจียม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102388   นางสาวธัญญาลักษณ์   แกประโคน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102418   นางสาวปรัชญาภา   บุตรพรม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102422   นายปริวัฒน์   ศุกลสกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102426   นางสาวปิยนัน   สายจีน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102430   นางสาวเปรมฤดี   ตั้งกุลบริบูรณ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102439   นายพฤกษ์   จินดาพล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102444   นางสาวพัตรพิมล   ยอดคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102453   นางสาวภัคจิรา   แสงใส : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102460   นายภิญโญ   สุขโพธิญาณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102491   นายวิชัยยุตม์   พุดเทศ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102501   นางสาวศิริกาญณ์   พึ่งนิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102505   นางสาวสกุณา   สมานมิตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102510   นายสิรวิชญ์   ธรรมวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102522   นางสาวสุวรา   วนาสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102537   นางสาวถลัชนันท์   จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102546   นายสมโพธิ   สงวนนาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501122005   นางสาวกันธิชา   เทพาฤทธิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122006   นางสาวกุลธิดา   สุปินะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122011   นางสาวชนิกานต์   วีระคม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122013   นางสาวช่อทิพย์   ผ่องสติปัญญา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122016   นางสาวชุติมา   แซ่ฮั่ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122018   นางสาวฐิดาพร   แผนประดิษฐ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122027   นางสาวประภัสสร   โนนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122029   นางสาวปานตะวัน   จินดาวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122038   นางสาววรรณรดา   สวัสดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122041   นายวีระศักดิ์   ขวัญไพรจิระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122046   นายสง่า   วัชราธารชน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122050   นายสิทธิพล   รักษาชนม์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122055   นายอดิรุจ   โพธิพิทักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122058   นายอภิญญา   พลหมอ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125307   นางสาวจินดา   ทองจันทรนาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125311   นางสาวช่อชมพู   จันทร์ฟอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125313   นางสาวชุติมณฑน์   เพียรไทยสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125326   นางสาวปติญญา   บุญโสดา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125341   นางสาวสุภาพร   จันทร์นุ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126302   นางสาวกนกพร   กองธรรม : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126312   นางสาวกัลยรัตน์   นาคนรินทร์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126314   นางสาวกาญจนา   ฤทธิโสม : เกษตรอินทรีย์ 3ชั่วโมง
6501126321   นายกิตษฎา   บุญอุ้ย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126325   นางสาวเกศรินทร์   กระแสโสม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126327   นายไกรสร   ซุยใจทัศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126330   นายจตุโชค   เสวกพันธ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126336   นางสาวจันทกานต์   ยาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126338   นางสาวจารุวรรณ   มานะเสน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126341   นางสาวจิรนันท์   มหานาม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126342   นางสาวจิรภัทร์   ศรีสอาด : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126344   นางสาวจิราภา   ยืนนาน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126345   นางสาวจีรนันท์   คงแก้ว : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126348   นางสาวจุฑามาศ   สมบัติตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126349   นางสาวจุรีพร   อาสานอก : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126351   นายเจษฎา   จี่พิมาย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126356   นางสาวชลธิชา   สมประเสริฐ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126367   นางสาวณภัทร   หิงประโคน : เกษตรอินทรีย์ 3ชั่วโมง
6501126371   นางสาวณัฐกานต์   พารุ่ง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126372   นางสาวณัฐกาล   สิงสมบัติ : เกษตรอินทรีย์ 3ชั่วโมง
6501126380   นางสาวณิชชา   แววไธสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126385   นายโตมร   ลีลาคชสีห์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126386   นายทฤนห์   รวมสุขนิรันดร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126390   นางสาวธนพร   วังงอน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126403   นายธีรพงษ์   วงค์ไชย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126410   นางสาวนภสร   เลื่อนแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126411   นางสาวนภัสกร   ศิริเขตการณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126414   นางสาวนริศรา   หมอดี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126415   นางสาวนฤทัยธรณ์   อุทัยพิริยะกุล : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126428   นางสาวเบ็ญจพร   พลซา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126431   นางสาวเบญญาภา   ธรรมสิงห์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126432   นางสาวปฏิมา   แก้วพลอย : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 3ชั่วโมง
6501126433   นางสาวปทิตตา   แซ่กู่ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126436   นางสาวปพิชญา   อโปกุล : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126437   นางสาวประภัสสร   สามัคคี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126441   นางสาวปิยดา   จิตรกล้า : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126447   นางสาวเปี่ยมทรัพย์   สมประเสริฐ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126458   นายพิทักษ์   อัครวงษ์ : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 3ชั่วโมง
6501126459   นางสาวพิมพ์นิภา   กุลธราธนสิษฐ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126460   นางสาวพีรดา   ยองจา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126461   นายพีรธัช   พรมศรี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126465   นางสาวแพพรรณ   มหาหงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126467   นางสาวภัณฑิรา   ทองสด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126510   นางสาววรรณภา   ทองไทย : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126513   นางสาววริศรา   พิเศษฤทธิ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126516   นายวัชรพล   ยอดปานันท์ : เกษตรอินทรีย์ 3ชั่วโมง
6501126517   นางสาววัชราภรณ์   ปิลอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126522   นางสาววิลาวัณย์   สิทธิธรรม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126524   นางสาววีรดา   มหานิยม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126529   นางสาวศศิประภา   สีทา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126536   นายศุภกิตติ์   เกลี้ยงไธสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126539   นายศุภฤกษ์   ทันใจ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126542   นายเศรษฐพงค์   ศิริ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126546   นายสหรัฎ   คารมดี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126547   นางสาวสาธิตา   อยู่ยงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126548   นางสาวสิรามล   ยังช่วย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126557   นายสุรชาติ   ฝาชัยภูมิ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126561   นายเสฏฐวุฒิ   รัตนกฤษฎาธาร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126570   นายอนุกูล   สุขเสริม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126586   นางสาวอิสริยา   สีทอง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6503101308   นางสาวจุฬารัตน์   เขียวมาวงค์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101319   นางสาวทิพากร   พลเยี่ยม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101351   นางสาววิสาร์กร   นาคะสิริศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101356   นางสาวสุภัตตา   อินปิกกา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101364   นางสาวศิลปกร   สู้ณรงค์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503102302   นายกิตติศักดิ์   คำหลี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102306   นางสาวจุฑามาศ   วัฒนจรสโรจน์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102307   นายเจตณัฐ   เชิงดี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102318   นายธนากร   แสนคูณ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102320   นางสาวธันยมัย   ไชยฤกษ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102322   นายนัทกร   แหยมญาติ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102332   นายมงคล   คงสังข์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102333   นางสาวมัลลิกา   พันนารัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102336   นางสาววาฟา   หวังโบ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102340   นางสาวสุนิสา   ชัยชิน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102344   นางสาวหทัยภัทร   แสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503103308   นายกลวัตร   ใจเป็ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103376   นายรังสิมันตุ์   หมอยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103384   นายสิริ   จาตุรปัญญาสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503104302   นางสาวกนกอร   ปุราโส : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104307   นายภูรินท์   หงษ์ยิ้ม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6504101307   นายเกียรติ์ติพงษ์   วงศ์มุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101410   นายอภิเชษฐ์   เทพนันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504102321   นายธนวัฒน์   จันทร์ทรัพย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504104308   นางสาวหัสยา   สูงพิมพ์ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104312   นางสาวมัทนพร   วิญญาเงือก : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504105301   นางสาวกฤษณา   อันทารัตน์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105305   นายณัฐชานน   บุญเกื้อ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504108320   นายอธิราช   เยือกเย็น : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6505105400   นางสาวภัทรินี   พุทธิวัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101553   นางสาวสุเบญจา   อิ่มสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101559   นางสาวสุวภัทร   ราชบุรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101569   นางสาวอภิญญา   นิลสิงขร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102384   นายณัฐนนท์   จันทะโก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102508   นางสาวภัคจิรา   วัฒนศิริไพศาลกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102589   นางสาวสาริศา   ศิริชาญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102611   นางสาวอภิญญา   วงค์นรเศรษฐ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103408   นางสาวปุณณดา   จันทร์ทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506105007   นางสาวชนกนันท์   แดงยวน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105009   นางสาวชลิตา   อยู่นุ่ม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105030   นางสาวภัคฑ์ฌิตา   ปินเตป : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105338   นายรัชกฤช   สิทธิอมรธนา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105351   นางสาวสิรินภา   สนสาขา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105360   นายณภัทร   น้อยไทย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506106339   นายปวริศ   สืบเชื้อ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106348   นายรชานนท์   แดงจอหอ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6510101004   นางสาวชิชา   ลิ้มไฉไล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101007   นายฐปนขจร   ปันแจ่ม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101010   นายณัฐพงค์   บูรพงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101023   นายพิเชษฐ์   กวยกิจรุ่งเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101030   นางสาวศศีวรรณ   ถมทอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101301   นางสาวกนกวรรณ   จักษุเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101349   นางสาวพรรณธิตา   ทัพแป้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510102303   นายเกียรติภูมิ   ลังกากาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102309   นางสาวพัชรินทร์   สุขนาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6512102303   นางสาวกันติชา   ศรียาบ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512106319   นางสาวแป้ง   เล็กตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6514101336   นางสาวชนนิกานต์   เป็งเส้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101339   นางสาวชมพูนุท   บุญธรรมเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101359   นายณัฐสิทธิ์   ธรรมมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101416   นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์   เอียดมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102378   นางสาวธัญพร   สกุลพาณิชย์พันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102383   นายธีรวัฒน์   สุขจาด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515124003   นายกิตติพงศ์   บุญเรือง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124006   นายจิรทีปต์   หมูคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124039   นายพลวัฒน์   ปาโส : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124042   นายพุฒิพงศ์   ธนากิตติกูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124044   นายภาณุพงศ์   บุญตา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124046   นางสาวยศวดี   ใหม่คำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124058   นางสาวศิริวิมล   ณ พูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124069   นายเอกดนัย   หัยปะโท : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124070   นายเอกนัย   กันทะวัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124076   นางสาวธัญญลักษณ์   ดวงชุ่ม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124077   นายธาวิน   เหลืองทา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124079   นายเมืองใจ   พนมรักษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124081   นายสุเมธ   ชนอาศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6518102002   นายกิตตินันท์   เสนาธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102005   นายขจรยศ   ธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102025   นายธนโชติ   บุญช่วย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102026   นายธนพัฒน์   แดนหมั้น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102065   นายวิริภณ   วีระชาติ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102084   นายเอกลักษณ์   วงรอบ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102302   นางสาวกนกนิภา   มนัสมโนธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102316   นางสาวกวินธิดา   ต่างสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102317   นางสาวกวินธิดา   ศรีนวล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102322   นายกันตินันท์   อิกำเนิด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102333   นางสาวจงกล   คัชเคียน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102343   นายจิราวัฒน์   ธนาเชาวน์โรจน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102346   นายเจษฏา   ยังพึ่ง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102347   นางสาวชนัญชิดา   โตทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102361   นายชาตรี   เขียวสี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102363   นางสาวโชติกา   ดำแดงดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102382   นางสาวณัฐธิดา   ศิลธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102395   นายดนัสวิน   ชูจรินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102412   นายธนัท   คำโตนด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102417   นายธิติสรรค์   ขันแข่งบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102448   นางสาวพรชิตา   สาระ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102450   นางสาวพรปวีณ์   วิไลรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102454   นายพฤกษาชาติ   รุ่นบาง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102492   นางสาวรมิตา   หอมนวล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102521   นางสาววิชญาดา   อินทะวัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102523   นางสาวศกุนิชญ์   ขัติยา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102530   นางสาวศิริวรรณ   เครือกลัด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102557   นางสาวสุธาสินี   แสงสว่าง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102571   นายอภิสิทธิ์   ทองสมบัติ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102577   นายอัครพนธ์   แสงเหล็ก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6519101005   นายเฉลิมพล   ซื่อสัตย์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6519101006   นายณัฐพล   แก้วทุ่น : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6519101009   นายพรชัย   ศรีคำมา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 3ชั่วโมง
6519101302   นางสาวกันธิชา