โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปี 2566 "กิจกรรมแม่โจ้จิตอาสาพัฒนาชุมชน : MJU Green Heart & Smart University."
-
วันที่เริ่มต้น 27/06/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 27/06/2566 เวลา 12:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะบริหารธุรกิจ 1
คณะวิทยาศาสตร์ 4
คณะศิลปศาสตร์ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 12
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 6
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 2
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 27

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312106311   นายธนดล   บำรุงเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6401102423   นายวชิรวิชญ์   จารุวสุศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102470   นางสาวอริศรา   ตาละสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102502   นางสาวปิยะมาศ   เกตุฉลอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6403101302   นางสาวกวินทิพย์   สุดเสน่หา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101307   นายฉัตรชัย   วินิกรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101310   นายธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101317   นายบุณยสิทธิ์   มรรคเจริญ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101345   นายอมร   ธนะโรจน์รุ่งเรือง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403102313   นายพลพงศ์   นิพนธ์เจริญโชติ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403103309   นางสาวชญานุตน์   พยัคฆพงษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103324   นางสาวพรชนิตว์   ค้าไม้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103328   นางสาวมณีรัตน์   โปร่งจิตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103329   นางสาวเมธาพร   ฟักน่วม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103330   นายระพิพัฒน์   อินทร์ขาว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103331   นางสาวรักษิณา   อุปนันท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103332   นางสาวลักษิกา   เพ็ชรฉลู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103334   นางสาวศิริเพ็ญ   ฤทธิ์เมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103336   นางสาวสรัลชนา   สุรินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103343   นางสาวอังคนา   จันทร์ปุย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103344   นางสาวอัมภวรรณ   คำตา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103346   นางสาวกษมาณิชย์   สิงห์โห : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103351   นางสาวธวัลรัตน์   วาสีอนุรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103352   นายธาดา   ช่างประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103355   นางสาวพิยะดา   มาเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6404102336   นางสาวรัตนาพร   วงศ์คำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101354   นายนพณัฐ   ก้อนหมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101544   นางสาวพิชชามล   มากเเก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6407104303   นางสาวอมรรัตน์   คงมั่น : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 3ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107311   นางสาวพันธุ์วดี   มีแสง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6415123307   นางสาวจิราพร   เตจะเเยง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123308   นางสาวจิรายุ   กลิ่นหอม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123312   นางสาวเจษฎาภรณ์   งามพลแสน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123317   นางสาวดาวดี   คำแหลง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123318   นายธนบดี   ดำนิล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123320   นายธนวัต   บูก้ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123322   นางสาวเพ็ญนภา   มั่งปริก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123326   นายภัทรชนน   สมหวัง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123328   นายภาณุวิชญ์   อูปทอง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123330   นางสาวมณีดาว   สาธุเม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123334   นายวัชรกรณ์   สุกระมณี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123342   นายสุริยัน   คำดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123360   นายวาทิต   ฉัตรฐาปนา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6418102335   นางสาวธนธิฌา   แก้วมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102368   นางสาวพีรพรรณ   บำรุงศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102369   นางสาวเพชรไพลิน   สิงห์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102401   นางสาวอนุธิดา   ราชวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102448   นายนภัสถ์   ตันเฮงฮวด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102451   นางสาวปณิตตรา   ทูนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6419102504   นางสาวชณิชชล   มูลทาทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419102516   นายภูมิปัญญา   บุญสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419102517   นางสาวเมธาวี   พรมเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103504   นางสาวจิตรกัญญา   นาปรัง : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103530   นางสาวมาริษา   วงค์เขียว : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6422101438   นายภราดร   ภูงามแง้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6422101444   นายภูริณัฐ   สงวนรัษฎ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101484   นายสิทธิพร   พิมพิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101553   นายอัษศราวุธ   สุวรรณเทศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6501102302   นางสาวกรณิกา   แพงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102317   นางสาวกุลธิดา   นามวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102323   นายคมชาญ   ศิริภัทรนุกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102371   นายธกร   จันทร์พลงาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102375   นางสาวธนภรณ์   คล้ายบุญโต : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102383   นางสาวธนัชพร   วอนเจียม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102388   นางสาวธัญญาลักษณ์   แกประโคน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102418   นางสาวปรัชญาภา   บุตรพรม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102422   นายปริวัฒน์   ศุกลสกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102426   นางสาวปิยนัน   สายจีน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102430   นางสาวเปรมฤดี   ตั้งกุลบริบูรณ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102439   นายพฤกษ์   จินดาพล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102444   นางสาวพัตรพิมล   ยอดคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102453   นางสาวภัคจิรา   แสงใส : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102460   นายภิญโญ   สุขโพธิญาณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102491   นายวิชัยยุตม์   พุดเทศ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102501   นางสาวศิริกาญณ์   พึ่งนิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102505   นางสาวสกุณา   สมานมิตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102510   นายสิรวิชญ์   ธรรมวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102522   นางสาวสุวรา   วนาสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102537   นางสาวถลัชนันท์   จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102546   นายสมโพธิ   สงวนนาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501122005   นางสาวกันธิชา   เทพาฤทธิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122006   นางสาวกุลธิดา   สุปินะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122011   นางสาวชนิกานต์   วีระคม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122013   นางสาวช่อทิพย์   ผ่องสติปัญญา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122016   นางสาวชุติมา   แซ่ฮั่ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122018   นางสาวฐิดาพร   แผนประดิษฐ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122027   นางสาวประภัสสร   โนนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122029   นางสาวปานตะวัน   จินดาวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122038   นางสาววรรณรดา   สวัสดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122041   นายวีระศักดิ์   ขวัญไพรจิระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122046   นายสง่า   วัชราธารชน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122050   นายสิทธิพล   รักษาชนม์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122055   นายอดิรุจ   โพธิพิทักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122058   นายอภิญญา   พลหมอ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125307   นางสาวจินดา   ทองจันทรนาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125311   นางสาวช่อชมพู   จันทร์ฟอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125313   นางสาวชุติมณฑน์   เพียรไทยสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125326   นางสาวปติญญา   บุญโสดา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125341   นางสาวสุภาพร   จันทร์นุ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126302   นางสาวกนกพร   กองธรรม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126312   นางสาวกัลยรัตน์   นาคนรินทร์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126314   นางสาวกาญจนา   ฤทธิโสม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126321   นายกิตษฎา   บุญอุ้ย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126325   นางสาวเกศรินทร์   กระแสโสม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126327   นายไกรสร   ซุยใจทัศ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126330   นายจตุโชค   เสวกพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126336   นางสาวจันทกานต์   ยาง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126338   นางสาวจารุวรรณ   มานะเสน : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126341   นางสาวจิรนันท์   มหานาม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126342   นางสาวจิรภัทร์   ศรีสอาด : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126344   นางสาวจิราภา   ยืนนาน : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126345   นางสาวจีรนันท์   คงแก้ว : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126348   นางสาวจุฑามาศ   สมบัติตา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126349   นางสาวจุรีพร   อาสานอก : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126351   นายเจษฎา   จี่พิมาย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126356   นางสาวชลธิชา   สมประเสริฐ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126367   นางสาวณภัทร   หิงประโคน : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126371   นางสาวณัฐกานต์   พารุ่ง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126372   นางสาวณัฐกาล   สิงสมบัติ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126380   นางสาวณิชชา   แววไธสง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126385   นายโตมร   ลีลาคชสีห์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126386   นายทฤนห์   รวมสุขนิรันดร : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126390   นางสาวธนพร   วังงอน : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126403   นายธีรพงษ์   วงค์ไชย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126410   นางสาวนภสร   เลื่อนแก้ว : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126411   นางสาวนภัสกร   ศิริเขตการณ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126414   นางสาวนริศรา   หมอดี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126415   นางสาวนฤทัยธรณ์   อุทัยพิริยะกุล : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126428   นางสาวเบ็ญจพร   พลซา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126431   นางสาวเบญญาภา   ธรรมสิงห์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126432   นางสาวปฏิมา   แก้วพลอย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126433   นางสาวปทิตตา   แซ่กู่ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126436   นางสาวปพิชญา   อโปกุล : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126437   นางสาวประภัสสร   สามัคคี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126441   นางสาวปิยดา   จิตรกล้า : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126447   นางสาวเปี่ยมทรัพย์   สมประเสริฐ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126458   นายพิทักษ์   อัครวงษ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126459   นางสาวพิมพ์นิภา   กุลธราธนสิษฐ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126460   นางสาวพีรดา   ยองจา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126461   นายพีรธัช   พรมศรี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126465   นางสาวแพพรรณ   มหาหงษ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126467   นางสาวภัณฑิรา   ทองสด : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126510   นางสาววรรณภา   ทองไทย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126513   นางสาววริศรา   พิเศษฤทธิ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126516   นายวัชรพล   ยอดปานันท์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126517   นางสาววัชราภรณ์   ปิลอง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126522   นางสาววิลาวัณย์   สิทธิธรรม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126524   นางสาววีรดา   มหานิยม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126529   นางสาวศศิประภา   สีทา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126536   นายศุภกิตติ์   เกลี้ยงไธสง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126539   นายศุภฤกษ์   ทันใจ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126542   นายเศรษฐพงค์   ศิริ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126546   นายสหรัฎ   คารมดี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126547   นางสาวสาธิตา   อยู่ยงค์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126548   นางสาวสิรามล   ยังช่วย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126557   นายสุรชาติ   ฝาชัยภูมิ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126561   นายเสฏฐวุฒิ   รัตนกฤษฎาธาร : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126570   นายอนุกูล   สุขเสริม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126586   นางสาวอิสริยา   สีทอง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6503101308   นางสาวจุฬารัตน์   เขียวมาวงค์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101319   นางสาวทิพากร   พลเยี่ยม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101351   นางสาววิสาร์กร   นาคะสิริศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101356   นางสาวสุภัตตา   อินปิกกา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503101364   นางสาวศิลปกร   สู้ณรงค์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503102302   นายกิตติศักดิ์   คำหลี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102306   นางสาวจุฑามาศ   วัฒนจรสโรจน์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102307   นายเจตณัฐ   เชิงดี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102318   นายธนากร   แสนคูณ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102320   นางสาวธันยมัย   ไชยฤกษ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102322   นายนัทกร   แหยมญาติ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102332   นายมงคล   คงสังข์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102333   นางสาวมัลลิกา   พันนารัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102336   นางสาววาฟา   หวังโบ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102340   นางสาวสุนิสา   ชัยชิน : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102344   นางสาวหทัยภัทร   แสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503103308   นายกลวัตร   ใจเป็ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103376   นายรังสิมันตุ์   หมอยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103384   นายสิริ   จาตุรปัญญาสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503104302   นางสาวกนกอร   ปุราโส : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6503104307   นายภูรินท์   หงษ์ยิ้ม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6504101307   นายเกียรติ์ติพงษ์   วงศ์มุ่ย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101410   นายอภิเชษฐ์   เทพนันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504102321   นายธนวัฒน์   จันทร์ทรัพย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504104308   นางสาวหัสยา   สูงพิมพ์ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504104312   นางสาวมัทนพร   วิญญาเงือก : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504105301   นางสาวกฤษณา   อันทารัตน์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105305   นายณัฐชานน   บุญเกื้อ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504108320   นายอธิราช   เยือกเย็น : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6505105400   นางสาวภัทรินี   พุทธิวัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101553   นางสาวสุเบญจา   อิ่มสวัสดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101559   นางสาวสุวภัทร   ราชบุรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101569   นางสาวอภิญญา   นิลสิงขร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102384   นายณัฐนนท์   จันทะโก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102508   นางสาวภัคจิรา   วัฒนศิริไพศาลกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102589   นางสาวสาริศา   ศิริชาญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102611   นางสาวอภิญญา   วงค์นรเศรษฐ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103408   นางสาวปุณณดา   จันทร์ทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506105007   นางสาวชนกนันท์   แดงยวน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105009   นางสาวชลิตา   อยู่นุ่ม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105030   นางสาวภัคฑ์ฌิตา   ปินเตป : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105338   นายรัชกฤช   สิทธิอมรธนา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105351   นางสาวสิรินภา   สนสาขา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105360   นายณภัทร   น้อยไทย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506106339   นายปวริศ   สืบเชื้อ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6506106348   นายรชานนท์   แดงจอหอ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6510101004   นางสาวชิชา   ลิ้มไฉไล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101007   นายฐปนขจร   ปันแจ่ม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101010   นายณัฐพงค์   บูรพงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101023   นายพิเชษฐ์   กวยกิจรุ่งเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101030   นางสาวศศีวรรณ   ถมทอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101301   นางสาวกนกวรรณ   จักษุเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101349   นางสาวพรรณธิตา   ทัพแป้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510102303   นายเกียรติภูมิ   ลังกากาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6510102309   นางสาวพัชรินทร์   สุขนาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6512102303   นางสาวกันติชา   ศรียาบ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512106319   นางสาวแป้ง   เล็กตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6514101336   นางสาวชนนิกานต์   เป็งเส้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101339   นางสาวชมพูนุท   บุญธรรมเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101359   นายณัฐสิทธิ์   ธรรมมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101416   นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์   เอียดมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102378   นางสาวธัญพร   สกุลพาณิชย์พันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102383   นายธีรวัฒน์   สุขจาด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515124003   นายกิตติพงศ์   บุญเรือง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124006   นายจิรทีปต์   หมูคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124039   นายพลวัฒน์   ปาโส : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124042   นายพุฒิพงศ์   ธนากิตติกูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124044   นายภาณุพงศ์   บุญตา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124046   นางสาวยศวดี   ใหม่คำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124058   นางสาวศิริวิมล   ณ พูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124069   นายเอกดนัย   หัยปะโท : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124070   นายเอกนัย   กันทะวัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124076   นางสาวธัญญลักษณ์   ดวงชุ่ม : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124077   นายธาวิน   เหลืองทา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124079   นายเมืองใจ   พนมรักษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124081   นายสุเมธ   ชนอาศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6518102002   นายกิตตินันท์   เสนาธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102005   นายขจรยศ   ธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102025   นายธนโชติ   บุญช่วย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102026   นายธนพัฒน์   แดนหมั้น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102065   นายวิริภณ   วีระชาติ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102084   นายเอกลักษณ์   วงรอบ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102302   นางสาวกนกนิภา   มนัสมโนธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102316   นางสาวกวินธิดา   ต่างสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102317   นางสาวกวินธิดา   ศรีนวล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102322   นายกันตินันท์   อิกำเนิด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102333   นางสาวจงกล   คัชเคียน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102343   นายจิราวัฒน์   ธนาเชาวน์โรจน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102346   นายเจษฏา   ยังพึ่ง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102347   นางสาวชนัญชิดา   โตทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102361   นายชาตรี   เขียวสี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
65181023