โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปี 2566 "กิจกรรมต้อนรับอินทนิลช่อใหม่สู่บ้านหลังที่ 2" (วันที่ 25 มิถุนายน 2566)
-
วันที่เริ่มต้น 25/06/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 25/06/2566 เวลา 20:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
คณะวิทยาศาสตร์ 2
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 3
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 9

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301105304   นางสาวกัญจนพร   ดำคำภา : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105309   นายชลภัทร   รอสูงเนิน : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105313   นายดนุพล   ล้านหล้า : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105314   นายตะวัน   ลองจำนงค์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105315   นายธนกร   เนียมเพราะ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105319   นางสาวฝนมณี   สามสาลี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105320   นายพีรณัฐ   กาฬภักดี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105325   นางสาวศิริมาศ   มาลีการุณกิจ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105326   นายศุภัทรโชค   วงค์เสือ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105338   นายวรรัญญู   ใหม่ตาคำ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6309101304   นายกันตพงศ์   ชลสินธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6310102317   นางสาวพรรณวิษา   เทพสิงห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6314101345   นายนิธิวัฒน์   นันตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101357   นางสาวปุญณิศา   ศรีโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101358   นางสาวปุณรดา   สุจริตจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101418   นางสาวอรธิฌา   แหลมเงินทวีศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6322101335   นางสาวณัฐนรี   สารีวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6403101301   นายกฤษณคม   นาต๊ะ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101302   นางสาวกวินทิพย์   สุดเสน่หา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101317   นายบุณยสิทธิ์   มรรคเจริญ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101335   นายวีรชิต   กาวน : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101345   นายอมร   ธนะโรจน์รุ่งเรือง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101346   นางสาวอาภัศรา   สมบูรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403103317   นายธีรเดช   ขวัญอ่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103318   นายธีราดล   คงคำแหง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6404102309   นางสาวบุณยวีร์   บุญจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404102312   นางสาวพัชรินทร์   ศิริวงศ์ตระกูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404102315   นางสาวเมธิรัตน์   หอคำเครื่อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404102321   นางสาวศิริลักษณ์   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404102325   นางสาวเสาวลักษณ์   บัวทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404102335   นางสาวยลดา   ตาดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404106307   นางสาวชลธิชา   เอี่ยมเส็ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6404106308   นางสาวณัฐนรี   อุประ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6404106315   นางสาวธัญวรัตม์   พิมประสาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6404106318   นายเธียรเทวัญ   มุ่งคิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6404106347   นางสาวอรญา   กาจารี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101315   นางสาวจีราพรรณ   แสนใจบาล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101316   นางสาวจุรีรัตน์   อวดห้าว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101326   นางสาวชัชฎาวรรณ   แก้วประภา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101339   นางสาวณัฐวรรณ   ทองขาว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101353   นางสาวนิจจารีย์   ลือดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101387   นางสาววิชญาพร   ธัญญะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101394   นายศุภกิตติ์   ปานันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101417   นางสาวกมลพร   พรมธิ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105378   นายทศพล   สิทธิวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105399   นายศุภกร   คำสิงห์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 12ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106316   นายบุญชู   พิสัยเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6409101043   นางสาววัชราภรณ์   หาบหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101314   นางสาวนันทิชา   ศรีนำปน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101332   นางสาวสุดธิดา   ผาบเลโลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101339   นางสาวอักษราภัค   ปัญญายืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101361   นางสาวเพียงฟ้า   จอมชนะศึก : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101365   นางสาวศิริวรรณ   ใชยจิตต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6410101302   นายกฤตยชญ์   คำสม : การประมง 12ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 12ชั่วโมง
6410101319   นางสาวพิมพ์ใจ   ศรีขัดเค้า : การประมง 12ชั่วโมง
6410101324   นางสาวมิลิล   ชัยแป้น : การประมง 12ชั่วโมง
6410101339   นางสาวไอซามี   พงษ์จิระสกุลชัย : การประมง 12ชั่วโมง
6410101340   นางสาวไอยเรศ   เสาร์คำ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101356   นางสาววนิดา   มณีรัตน์ : การประมง 12ชั่วโมง
6412101306   นายธนวัฒน์   คิชวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101316   นายภูตะวัน   ตุยทัง : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101345   นางสาวภัทธิยา   ขันทยศ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6412107310   นางสาวพรวิสา   อินทานุวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6414101375   นายชิษณุพงศ์   บุญสม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101383   นายณัฐวุฒิ   เทพเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101413   นางสาวภาวิสา   ประไพพิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101414   นางสาวรังสิยา   นันทสังข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101415   นางสาววรเวียร์   เสือวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414102453   นางสาวอภิสรา   ทินนัง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6415123312   นางสาวเจษฎาภรณ์   งามพลแสน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123320   นายธนวัต   บูก้ง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123326   นายภัทรชนน   สมหวัง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123334   นายวัชรกรณ์   สุกระมณี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123338   นายศุภกร   รุ่งสอาด : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123362   นายสมชาย   เกียรขจร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6418102335   นางสาวธนธิฌา   แก้วมา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102368   นางสาวพีรพรรณ   บำรุงศรี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102369   นางสาวเพชรไพลิน   สิงห์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102386   นายวิสา   อินทนุ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102401   นางสาวอนุธิดา   ราชวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102440   นางสาวธวัลรัตน์   พรมเชื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6419102510   นางสาวนูรภาสินี   การี : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102512   นายปฐพี   สองเมือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102513   นางสาวปฐมพร   กลัดเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102526   นายกัมปนาท   แซ่หลิว : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102539   นายศุทธสิทธิ์   รอดพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6422101318   นางสาวกุลธิดา   บุญมี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101322   นางสาวเขมจิรา   สิงห์สา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101326   นางสาวจณิสตา   นางวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101330   นางสาวจิราภา   สำราญกลาง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101333   นางสาวเจนฤทัย   ปางชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101346   นายฐานันดร   หนูยิ้มซ้าย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101348   นายณพปกรณ์   โสพิกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101357   นายณัฐพล   มณีกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101360   นายทนงศักดิ์   ทองรัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101362   นายธนกร   บุญศิวัช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101370   นางสาวธนัญญา   นามฮาด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101377   นางสาวธารารัตน์   ก้านเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101379   นายธีรภัทร   สมสา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101380   นายธีรเมธ   ทองแสงแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101383   นางสาวนภเกตน์   เลิศคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101384   นายนภดล   วงศ์อินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101386   นางสาวนภัส   พรมทับ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101403   นายปฏิภาณ   ปัญโญใหญ่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101406   นางสาวประติมากร   กางทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101408   นายปรัชญา   พุดสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101410   นายปัญญพล   ประวะเค : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101414   นางสาวปุณยนุช   สีดาโชติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101419   นางสาวพลอยกาญน์   คำศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101422   นายพันธวัช   มาที : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101425   นายพิชัยยุทธ   แสงมณี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101431   นายพีรกานต์   เม้าพิมพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101437   นางสาวภรภัทร   ใจโพธา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101438   นายภราดร   ภูงามแง้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101444   นายภูริณัฐ   สงวนรัษฎ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101445   นางสาวภูษิตา   สุบรรณรัตน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101446   นายมนต์ธัช   คำลือ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101451   นางสาวรัชฎากร   รู้เจน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101452   นางสาวรัชฎาพร   ใจเขื่อนแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101454   นางสาวรัตติกาล   ล้อมประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101458   นายวงศธร   ศรีจันทร์ทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101460   นายวณธิป   อุดมพงศ์วัฒนา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101462   นายวรากรณ์   ป้วนป้อม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101463   นางสาววรางคณา   บัวชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101465   นางสาววันวิสาข์   อ่ำชาวนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101470   นางสาวศศิกานต์   บุญมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101472   นางสาวศศิวิมล   กันสุไลย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101477   นายศุภสิน   ธรรมใจ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101484   นายสิทธิพร   พิมพิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101503   นายสุวินชนันท์   ปานสมุทร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101509   นางสาวอนุสรา   ใจปิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101510   นางสาวอภิรดี   ตามชู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101513   นายอภิสิทธิ์   ขาวสลับ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101522   นางสาวอารีรัตน์   เกาะรัมย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101536   นายนิติภูมิ   วนคีตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101540   นางสาวมลฑณา   ลาโพธิ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101544   นางสาววรนิษฐา   ดวงคำ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101555   นายอิทธิพล   บุญรักษา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101556   นางสาวรัชฎาภรณ์   เขื่อนแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501122001   นางสาวกชพรรณ   กระแจะเจิม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122011   นางสาวชนิกานต์   วีระคม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122016   นางสาวชุติมา   แซ่ฮั่ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122018   นางสาวฐิดาพร   แผนประดิษฐ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122025   นายนรภัทร   แฝงสวรรค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122027   นางสาวประภัสสร   โนนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122028   นางสาวประภารัตน์   กรกันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122029   นางสาวปานตะวัน   จินดาวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122032   นายพลกฤต   พยุงตน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122038   นางสาววรรณรดา   สวัสดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122041   นายวีระศักดิ์   ขวัญไพรจิระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122046   นายสง่า   วัชราธารชน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122048   นางสาวสร้อยทิพย์   ทองอิม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122050   นายสิทธิพล   รักษาชนม์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122054   นายเสกสรร   สมบัติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122055   นายอดิรุจ   โพธิพิทักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122058   นายอภิญญา   พลหมอ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122059   นางสาวอมรรัตน์   นินบุรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122060   นางสาวอลิสา   แก้ววัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125308   นายฉัตรชัย   ดอยพนาวัลย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125311   นางสาวช่อชมพู   จันทร์ฟอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125320   นายธนภัทร   เอี่ยมสามโคก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125333   นายภูวนาท   ชอบชัยชนะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125335   นางสาววนัสนันท์   มหัสพันธ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125337   นายศิลป์ประการ   อุตตโม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125346   นางสาวสุภาวดี   จัตติไทย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6503103314   นางสาวเกษิณี   ตาบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103337   นางสาวณัฐพร   อ่วมเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103339   นายณัฐวัฒน์   เฟื่องฟูกิจการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103368   นางสาวภาสินี   ทะลา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103378   นายวรกิจ   เฟื่องฟูกิจการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103388   นางสาวสุธิดา   ทับทิมทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103397   นางสาวอภิญญา   แยบกสิกิจ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103398   นางสาวอรพร   มงคลรัตนาพร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103399   นางสาวอัจจิมา   ทองเที่ยง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103406   นางสาวทยิดา   ภูอืด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503104306   นางสาวพัชฌา   ทาสี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104316   นางสาวอัญมณี   ตาสาย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6504101324   นายฐิติวัสส์   เพชรแทน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6504101394   นางสาวศิริเนตร   เลี่ยนชอบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6504101408   นายอติเทพ   ปักสังคะเณย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6504101413   นายเอื้ออังกูร   จันทร์ชมภู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6504105310   นางสาวนภัสนันท์   หลำเจริญ : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6504105317   นางสาวภัทรนันท์   รัตนเทพี : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6504105319   นายวุฒินันท์   คำมาเรือน : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6504105325   นางสาวสุรัชยาภรณ์   บุญทอง : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6504106317   นายจิรภัทร์   ทองรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106319   นายจิรศักดิ์   จันทร์ต๊ะริมปิง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106323   นางสาวจุฑามาศ   คิดดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106327   นางสาวชนากานต์   สงวนพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106343   นายณัฐนนท์   ธงซิว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106361   นายธีรภัทร   อินวัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106362   นายนนทกร   อุตอุโมงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106366   นายนิรุท   จันทร์อ้าย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106370   นายปฏิภาณ   ขัดเรือน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106373   นายปุญญพัฒน์   โลราช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106375   นางสาวพรปวีณ์   จันทจร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106383   นายภัทราวุธ   เมาใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106385   นายภาณุพงศ์   สุวรรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106389   นายภูเบศ   ฟักทองอยู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106399   นายวรกร   บ้านกระโทก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106429   นายธาดา   ธาระวัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6505101324   นางสาวเขมิกา   ไชยฮะนิจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105304   นายกฤตยชญ์   เรือนคำมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105306   นางสาวกฤษณา   พิลึก : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105311   นางสาวกิตติมา   ภู่พยอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105312   นายกิตติศักดิ์   ชูศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105315   นางสาวเกศรา   คำสิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105321   นางสาวจิรารัตน์   ปานจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105322   นางสาวจุฑามาศ   ทองอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105334   นางสาวญาณิศา   ช้างแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105359   นางสาวธัญสิริ   ชอบธนไพศาล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105360   นางสาวธันยกานต์   สุยะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105377   นางสาวบุญญารัตน์   หมื่นบุญตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105378   นางสาวบุษยมาศ   คำมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105380   นางสาวปริฉัตร   ศรีธิใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105390   นายพงศ์พล   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105397   นางสาวภรัณยา   เจริญรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105398   นางสาวภัณฑิราพร   แพงจันโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105400   นางสาวภัทรินี   พุทธิวัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105402   นายภานุสรณ์   จิตกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105415   นายรัฐธรรมนูญ   มีอาจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105431   นางสาวศิรวดี   กระจ่าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105439   นายสรวิชญ์   แสงศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105443   นางสาวสิริกัญญา   ฝายแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105450   นางสาวสุธาสินี   สุรพิพิธ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105459   นายอนุวัตน์   ปานน้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105461   นางสาวอภิวรรณ   แหไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105464   นางสาวอลิสา   นารีบุตร : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105482   นางสาวปาริชาติ   มนต์นภารัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105485   นายวัฒนพล   ยินดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105486   นางสาวศศิวิมล   มากพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 12ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6507104003   นายสิทธิพล   สีสดสุข : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 12ชั่วโมง
6509101301   นางสาวกมลชนก   ปิติพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101305   นายกฤษฎิ์   เชื้อสิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101307   นางสาวกัญญารัตน์   วงศ์จักร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101317   นางสาวจุฑามาศ   คุรุกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101320   นางสาวชนิตา   นันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101339   นางสาวธัญชนก   กะระโสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101344   นางสาวนภัสสร   อัครวิชัยกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101358   นางสาวพิจิตรา   พิมสาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101370   นายภูเบศวร์   โสพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101379   นางสาวรัติกานต์   รุ่งเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101386   นางสาววารียา   ดำผอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101388   นางสาววิรดี   ปูหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101393   นางสาวศุภิสรา   ตระกุลกิจปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101398   นางสาวสิริยากร   ทองยากลั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101400   นางสาวสุพิชฌาย์   ต่อมสังข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101401   นางสาวสุมัชฌา   สุปราณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101406   นางสาวอัญจรีย์   อินประภักตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101409   นางสาวไอรดา   เขียวราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509102303   นางสาวกมลชนก   สิทธิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102312   นางสาวแก้วทิพย์   อ้นแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102317   นางสาวจุฑารัตน์   ทองจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102321   นางสาวชลลดา   สายทองแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102329   นางสาวณภัทรพร   แพทย์รักษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102336   นางสาวทักษพร   แก้วคุ้ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102340   นางสาวธัญรัตน์   นนท์คำจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102343   นางสาวธิติสุดา   เลาเงิน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102353   นางสาวปราณปรียา   กลางการ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102360   นางสาวพิมพ์ลภัส   ฉันทพิชญาพร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102380   นางสาววชิราภรณ์   นิลเนตร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102391   นางสาวศุภสุดา   ดีเจริญสกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102393   นางสาวสิราวรรณ   ไทยบัณฑิตย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102403   นางสาวอารญา   เพ็ญนารา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6510101301   นางสาวกนกวรรณ   จักษุเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101308   นายจิรพัส   สุนทรโชติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101315   นายชลชนก   วรวัฒน์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101349   นางสาวพรรณธิตา   ทัพแป้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101352   นางสาวพิชญา   เปรมเจริญจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101356   นางสาวพูนศรี   เกาะม่วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510102302   นางสาวเกวลิน   กรแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102303   นายเกียรติภูมิ   ลังกากาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102306   นางสาวณัฏฐณิชา   ชาภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102309   นางสาวพัชรินทร์   สุขนาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102310   นางสาวเพชราภรณ์   สระทองเคน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6512102303   นางสาวกันติชา   ศรียาบ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102312   นายนพฤทธิ์   จิตรเกาะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102321   นางสาวสิมิลัน   ชัยชนะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102322   นางสาวสุภาภรณ์   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102326   นางสาวอาทิตยา   มั่นงิ้วงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6514101305   นางสาวกรวรรณ   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101316   นางสาวเกวลิน   ขวาธิจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101326   นางสาวจิรัฐติกาล   เทียมเมฆ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101342   นางสาวชลภัทร์   รุ่งศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101346   นางสาวญาโณบล   พันธุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101369   นางสาวธนพร   อยู่เพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101375   นายธีรกฤต   สุริยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101381   นางสาวนันท์นภัส   กองกระวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101387   นางสาวบรมสิริกาญจน์   แก้วจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101389   นางสาวบุญญาพร   ปันมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101420   นายภัทรพล   แสนภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101450   นางสาววรินธร   สุวนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101458   นายศราวุฒิ   ทาระชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101472   นางสาวสุชานาฏ   ไชยชมภู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101482   นางสาวอภิญญา   ปานแดง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101489   นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรโชติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514102343   นางสาวชุติมน   ยอดศิลป : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102349   นางสาวฐิติมา   วินทะวุธ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102356   นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102421   นางสาวพัสตราภรณ์   ทะโน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6515123316   นายถาวรจิตต์   ประมาพันธ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515124039   นายพลวัฒน์   ปาโส : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6518102302   นางสาวกนกนิภา   มนัสมโนธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102317   นางสาวกวินธิดา   ศรีนวล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102369   นางสาวฐิติพร   ศาสตร์ศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6522101333   นางสาวชนากานต์   สาคร : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101340   นางสาวช่อขวัญ   ทองระอา : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101344   นางสาวฐิติภา   บัวเผื่อน : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101349   นายณัฐการุณ   วิริยา : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101355   นางสาวทิพย์สุดา   พูลสุข : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101365   นางสาวธัญรดา   ศิริจันดา : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101371   นายนฤนาท   เปลี่ยนบำรุง : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101373   นายนวพล   อินทร์มณี : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101382   นางสาวเบญจวรรณ   ธรรมสอน : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101387   นางสาวปรายฟ้า   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101392   นายพงค์พล   คำมี : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101394   นายพรรษ   ยะยอง : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101398   นายพันกร   พรมบุญ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101400   นางสาวพิชญ์สินี   โนภิวงค์ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101402   นายพิชาญเมธ   วงศ์หาญ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101407   นางสาวพิรกานต์   แบ่งปัน : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101429   นายวรวัฒน์   ใจมั่น : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101443   นางสาวศิรดา   เครือแก้ว : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101444   นางสาวศิรดา   นวะเเก้ว : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101446   นางสาวศิริภัสสร   นางงาม : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101452   นายศุภภูริ   มูลณาศักดิ์ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101456   นางสาวศุวรรณรัตน์   พลเคน : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101461   นางสาวสาริกา   ปุยคำ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101468   นางสาวสุปราณี   ใจจันตา : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101469   นางสาวสุปรียา   ใจจันตา : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101492   นายภาณุพงศ์   ฝั้นปัญญา : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101510   นางสาวศศินา   แก้วเอียด : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
“อัตลักษณ์” (Identity) คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งอัตลักษณ์อาจเป็นเรื่องของการสร้างจากบริบทเชิงพื้นที่และเวลา (วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) หรือเป็นเรื่องของการให้คำนิยามและตีความ มีความหมายเชิงคุณค่า หรือการสร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยแล้วทำให้เกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณ์ทางสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ โดยหล่อหล่อมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน พร้อมทั้งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายในด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าไว้
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ "เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง" อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 7000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล