โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปี 2566 "กิจกรรมต้อนรับอินทนิลช่อใหม่สู่บ้านหลังที่ 2" (วันที่ 25 มิถุนายน 2566)
-
วันที่เริ่มต้น 25/06/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 25/06/2566 เวลา 20:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ณภาภัช เลี้ยงประยูร คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร์
ณิชมน ธรรมรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานบริการวิชาการและวิจัย
นฤมล แก้วป้อม คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นัฐพล คำซอน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นภัสวรรณ กันศิริ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริหารและธุรการ
อรณุตรา จ่ากุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
ณรงค์ โลลาด สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ปณิต ดีมานพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301105304   นางสาวกัญจนพร   ดำคำภา : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105309   นายชลภัทร   รอสูงเนิน : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105313   นายดนุพล   ล้านหล้า : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105314   นายตะวัน   ลองจำนงค์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105315   นายธนกร   เนียมเพราะ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105319   นางสาวฝนมณี   สามสาลี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105320   นายพีรณัฐ   กาฬภักดี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105325   นางสาวศิริมาศ   มาลีการุณกิจ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105326   นายศุภัทรโชค   วงค์เสือ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105338   นายวรรัญญู   ใหม่ตาคำ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6309101304   นายกันตพงศ์   ชลสินธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6310102317   นางสาวพรรณวิษา   เทพสิงห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6314101345   นายนิธิวัฒน์   นันตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101357   นางสาวปุญณิศา   ศรีโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101358   นางสาวปุณรดา   สุจริตจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101418   นางสาวอรธิฌา   แหลมเงินทวีศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6322101335   นางสาวณัฐนรี   สารีวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6403101301   นายกฤษณคม   นาต๊ะ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101302   นางสาวกวินทิพย์   สุดเสน่หา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101317   นายบุณยสิทธิ์   มรรคเจริญ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101335   นายวีรชิต   กาวน : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101345   นายอมร   ธนะโรจน์รุ่งเรือง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101346   นางสาวอาภัศรา   สมบูรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403103317   นายธีรเดช   ขวัญอ่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103318   นายธีราดล   คงคำแหง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6404102309   นางสาวบุณยวีร์   บุญจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404102312   นางสาวพัชรินทร์   ศิริวงศ์ตระกูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404102315   นางสาวเมธิรัตน์   หอคำเครื่อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404102321   นางสาวศิริลักษณ์   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404102325   นางสาวเสาวลักษณ์   บัวทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404102335   นางสาวยลดา   ตาดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6404106307   นางสาวชลธิชา   เอี่ยมเส็ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6404106308   นางสาวณัฐนรี   อุประ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6404106315   นางสาวธัญวรัตม์   พิมประสาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6404106318   นายเธียรเทวัญ   มุ่งคิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6404106347   นางสาวอรญา   กาจารี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101315   นางสาวจีราพรรณ   แสนใจบาล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101316   นางสาวจุรีรัตน์   อวดห้าว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101326   นางสาวชัชฎาวรรณ   แก้วประภา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101339   นางสาวณัฐวรรณ   ทองขาว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101353   นางสาวนิจจารีย์   ลือดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101387   นางสาววิชญาพร   ธัญญะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101394   นายศุภกิตติ์   ปานันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101417   นางสาวกมลพร   พรมธิ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105378   นายทศพล   สิทธิวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105399   นายศุภกร   คำสิงห์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 12ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106316   นายบุญชู   พิสัยเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6409101043   นางสาววัชราภรณ์   หาบหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101314   นางสาวนันทิชา   ศรีนำปน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101332   นางสาวสุดธิดา   ผาบเลโลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101339   นางสาวอักษราภัค   ปัญญายืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101361   นางสาวเพียงฟ้า   จอมชนะศึก : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101365   นางสาวศิริวรรณ   ใชยจิตต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6410101302   นายกฤตยชญ์   คำสม : การประมง 12ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 12ชั่วโมง
6410101319   นางสาวพิมพ์ใจ   ศรีขัดเค้า : การประมง 12ชั่วโมง
6410101324   นางสาวมิลิล   ชัยแป้น : การประมง 12ชั่วโมง
6410101339   นางสาวไอซามี   พงษ์จิระสกุลชัย : การประมง 12ชั่วโมง
6410101340   นางสาวไอยเรศ   เสาร์คำ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101356   นางสาววนิดา   มณีรัตน์ : การประมง 12ชั่วโมง
6412101306   นายธนวัฒน์   คิชวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101316   นายภูตะวัน   ตุยทัง : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101345   นางสาวภัทธิยา   ขันทยศ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6412107310   นางสาวพรวิสา   อินทานุวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6414101375   นายชิษณุพงศ์   บุญสม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101383   นายณัฐวุฒิ   เทพเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101413   นางสาวภาวิสา   ประไพพิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101414   นางสาวรังสิยา   นันทสังข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101415   นางสาววรเวียร์   เสือวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414102453   นางสาวอภิสรา   ทินนัง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6415123312   นางสาวเจษฎาภรณ์   งามพลแสน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123320   นายธนวัต   บูก้ง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123326   นายภัทรชนน   สมหวัง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123334   นายวัชรกรณ์   สุกระมณี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123338   นายศุภกร   รุ่งสอาด : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123362   นายสมชาย   เกียรขจร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6418102335   นางสาวธนธิฌา   แก้วมา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102368   นางสาวพีรพรรณ   บำรุงศรี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102369   นางสาวเพชรไพลิน   สิงห์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102386   นายวิสา   อินทนุ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102401   นางสาวอนุธิดา   ราชวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102440   นางสาวธวัลรัตน์   พรมเชื้อ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6419102510   นางสาวนูรภาสินี   การี : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102512   นายปฐพี   สองเมือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102513   นางสาวปฐมพร   กลัดเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102526   นายกัมปนาท   แซ่หลิว : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102539   นายศุทธสิทธิ์   รอดพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6422101318   นางสาวกุลธิดา   บุญมี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101322   นางสาวเขมจิรา   สิงห์สา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101326   นางสาวจณิสตา   นางวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101330   นางสาวจิราภา   สำราญกลาง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101333   นางสาวเจนฤทัย   ปางชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101346   นายฐานันดร   หนูยิ้มซ้าย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101348   นายณพปกรณ์   โสพิกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101357   นายณัฐพล   มณีกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101360   นายทนงศักดิ์   ทองรัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101362   นายธนกร   บุญศิวัช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101370   นางสาวธนัญญา   นามฮาด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101377   นางสาวธารารัตน์   ก้านเพชร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101379   นายธีรภัทร   สมสา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101380   นายธีรเมธ   ทองแสงแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101383   นางสาวนภเกตน์   เลิศคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101384   นายนภดล   วงศ์อินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101386   นางสาวนภัส   พรมทับ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101403   นายปฏิภาณ   ปัญโญใหญ่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101406   นางสาวประติมากร   กางทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101408   นายปรัชญา   พุดสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101410   นายปัญญพล   ประวะเค : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101414   นางสาวปุณยนุช   สีดาโชติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101419   นางสาวพลอยกาญน์   คำศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101422   นายพันธวัช   มาที : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101425   นายพิชัยยุทธ   แสงมณี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101431   นายพีรกานต์   เม้าพิมพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101437   นางสาวภรภัทร   ใจโพธา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101438   นายภราดร   ภูงามแง้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101444   นายภูริณัฐ   สงวนรัษฎ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101445   นางสาวภูษิตา   สุบรรณรัตน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101446   นายมนต์ธัช   คำลือ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101451   นางสาวรัชฎากร   รู้เจน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101452   นางสาวรัชฎาพร   ใจเขื่อนแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101454   นางสาวรัตติกาล   ล้อมประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101458   นายวงศธร   ศรีจันทร์ทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101460   นายวณธิป   อุดมพงศ์วัฒนา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101462   นายวรากรณ์   ป้วนป้อม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101463   นางสาววรางคณา   บัวชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101465   นางสาววันวิสาข์   อ่ำชาวนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101470   นางสาวศศิกานต์   บุญมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101472   นางสาวศศิวิมล   กันสุไลย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101477   นายศุภสิน   ธรรมใจ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101484   นายสิทธิพร   พิมพิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101503   นายสุวินชนันท์   ปานสมุทร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101509   นางสาวอนุสรา   ใจปิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101510   นางสาวอภิรดี   ตามชู : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101513   นายอภิสิทธิ์   ขาวสลับ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101522   นางสาวอารีรัตน์   เกาะรัมย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101536   นายนิติภูมิ   วนคีตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101540   นางสาวมลฑณา   ลาโพธิ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101544   นางสาววรนิษฐา   ดวงคำ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101555   นายอิทธิพล   บุญรักษา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101556   นางสาวรัชฎาภรณ์   เขื่อนแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501122001   นางสาวกชพรรณ   กระแจะเจิม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122011   นางสาวชนิกานต์   วีระคม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122016   นางสาวชุติมา   แซ่ฮั่ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122018   นางสาวฐิดาพร   แผนประดิษฐ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122025   นายนรภัทร   แฝงสวรรค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122027   นางสาวประภัสสร   โนนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122028   นางสาวประภารัตน์   กรกันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122029   นางสาวปานตะวัน   จินดาวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122032   นายพลกฤต   พยุงตน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122038   นางสาววรรณรดา   สวัสดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122041   นายวีระศักดิ์   ขวัญไพรจิระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122046   นายสง่า   วัชราธารชน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122048   นางสาวสร้อยทิพย์   ทองอิม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122050   นายสิทธิพล   รักษาชนม์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122054   นายเสกสรร   สมบัติ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122055   นายอดิรุจ   โพธิพิทักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122058   นายอภิญญา   พลหมอ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122059   นางสาวอมรรัตน์   นินบุรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501122060   นางสาวอลิสา   แก้ววัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125308   นายฉัตรชัย   ดอยพนาวัลย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125311   นางสาวช่อชมพู   จันทร์ฟอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125320   นายธนภัทร   เอี่ยมสามโคก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125333   นายภูวนาท   ชอบชัยชนะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125335   นางสาววนัสนันท์   มหัสพันธ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125337   นายศิลป์ประการ   อุตตโม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125346   นางสาวสุภาวดี   จัตติไทย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6503103314   นางสาวเกษิณี   ตาบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103337   นางสาวณัฐพร   อ่วมเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103339   นายณัฐวัฒน์   เฟื่องฟูกิจการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103368   นางสาวภาสินี   ทะลา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103378   นายวรกิจ   เฟื่องฟูกิจการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103388   นางสาวสุธิดา   ทับทิมทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103397   นางสาวอภิญญา   แยบกสิกิจ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103398   นางสาวอรพร   มงคลรัตนาพร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103399   นางสาวอัจจิมา   ทองเที่ยง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103406   นางสาวทยิดา   ภูอืด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503104306   นางสาวพัชฌา   ทาสี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104316   นางสาวอัญมณี   ตาสาย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6504101324   นายฐิติวัสส์   เพชรแทน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6504101394   นางสาวศิริเนตร   เลี่ยนชอบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6504101408   นายอติเทพ   ปักสังคะเณย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6504101413   นายเอื้ออังกูร   จันทร์ชมภู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6504105310   นางสาวนภัสนันท์   หลำเจริญ : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6504105317   นางสาวภัทรนันท์   รัตนเทพี : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6504105319   นายวุฒินันท์   คำมาเรือน : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6504105325   นางสาวสุรัชยาภรณ์   บุญทอง : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
6504106317   นายจิรภัทร์   ทองรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106319   นายจิรศักดิ์   จันทร์ต๊ะริมปิง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106323   นางสาวจุฑามาศ   คิดดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106327   นางสาวชนากานต์   สงวนพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106343   นายณัฐนนท์   ธงซิว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106361   นายธีรภัทร   อินวัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106362   นายนนทกร   อุตอุโมงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106366   นายนิรุท   จันทร์อ้าย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106370   นายปฏิภาณ   ขัดเรือน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106373   นายปุญญพัฒน์   โลราช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106375   นางสาวพรปวีณ์   จันทจร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106383   นายภัทราวุธ   เมาใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106385   นายภาณุพงศ์   สุวรรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106389   นายภูเบศ   ฟักทองอยู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106399   นายวรกร   บ้านกระโทก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6504106429   นายธาดา   ธาระวัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6505101324   นางสาวเขมิกา   ไชยฮะนิจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105304   นายกฤตยชญ์   เรือนคำมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105306   นางสาวกฤษณา   พิลึก : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105311   นางสาวกิตติมา   ภู่พยอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105312   นายกิตติศักดิ์   ชูศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105315   นางสาวเกศรา   คำสิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105321   นางสาวจิรารัตน์   ปานจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105322   นางสาวจุฑามาศ   ทองอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105334   นางสาวญาณิศา   ช้างแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105359   นางสาวธัญสิริ   ชอบธนไพศาล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105360   นางสาวธันยกานต์   สุยะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105377   นางสาวบุญญารัตน์   หมื่นบุญตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105378   นางสาวบุษยมาศ   คำมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105380   นางสาวปริฉัตร   ศรีธิใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105390   นายพงศ์พล   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105397   นางสาวภรัณยา   เจริญรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105398   นางสาวภัณฑิราพร   แพงจันโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105400   นางสาวภัทรินี   พุทธิวัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105402   นายภานุสรณ์   จิตกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105415   นายรัฐธรรมนูญ   มีอาจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105431   นางสาวศิรวดี   กระจ่าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105439   นายสรวิชญ์   แสงศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105443   นางสาวสิริกัญญา   ฝายแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105450   นางสาวสุธาสินี   สุรพิพิธ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105459   นายอนุวัตน์   ปานน้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105461   นางสาวอภิวรรณ   แหไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105464   นางสาวอลิสา   นารีบุตร : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105482   นางสาวปาริชาติ   มนต์นภารัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105485   นายวัฒนพล   ยินดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105486   นางสาวศศิวิมล   มากพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 12ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6507104003   นายสิทธิพล   สีสดสุข : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 12ชั่วโมง
6509101301   นางสาวกมลชนก   ปิติพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101305   นายกฤษฎิ์   เชื้อสิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101307   นางสาวกัญญารัตน์   วงศ์จักร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101317   นางสาวจุฑามาศ   คุรุกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101320   นางสาวชนิตา   นันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101339   นางสาวธัญชนก   กะระโสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101344   นางสาวนภัสสร   อัครวิชัยกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101358   นางสาวพิจิตรา   พิมสาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101370   นายภูเบศวร์   โสพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101379   นางสาวรัติกานต์   รุ่งเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101386   นางสาววารียา   ดำผอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101388   นางสาววิรดี   ปูหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101393   นางสาวศุภิสรา   ตระกุลกิจปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101398   นางสาวสิริยากร   ทองยากลั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101400   นางสาวสุพิชฌาย์   ต่อมสังข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101401   นางสาวสุมัชฌา   สุปราณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101406   นางสาวอัญจรีย์   อินประภักตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101409   นางสาวไอรดา   เขียวราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509102303   นางสาวกมลชนก   สิทธิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102312   นางสาวแก้วทิพย์   อ้นแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102317   นางสาวจุฑารัตน์   ทองจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102321   นางสาวชลลดา   สายทองแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102329   นางสาวณภัทรพร   แพทย์รักษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102336   นางสาวทักษพร   แก้วคุ้ม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102340   นางสาวธัญรัตน์   นนท์คำจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102343   นางสาวธิติสุดา   เลาเงิน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102353   นางสาวปราณปรียา   กลางการ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102360   นางสาวพิมพ์ลภัส   ฉันทพิชญาพร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102380   นางสาววชิราภรณ์   นิลเนตร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102391   นางสาวศุภสุดา   ดีเจริญสกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102393   นางสาวสิราวรรณ   ไทยบัณฑิตย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6509102403   นางสาวอารญา   เพ็ญนารา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6510101301   นางสาวกนกวรรณ   จักษุเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101308   นายจิรพัส   สุนทรโชติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101315   นายชลชนก   วรวัฒน์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101349   นางสาวพรรณธิตา   ทัพแป้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101352   นางสาวพิชญา   เปรมเจริญจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101356   นางสาวพูนศรี   เกาะม่วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510102302   นางสาวเกวลิน   กรแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102303   นายเกียรติภูมิ   ลังกากาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102306   นางสาวณัฏฐณิชา   ชาภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102309   นางสาวพัชรินทร์   สุขนาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102310   นางสาวเพชราภรณ์   สระทองเคน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6512102303   นางสาวกันติชา   ศรียาบ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102312   นายนพฤทธิ์   จิตรเกาะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102321   นางสาวสิมิลัน   ชัยชนะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102322   นางสาวสุภาภรณ์   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102326   นางสาวอาทิตยา   มั่นงิ้วงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6514101305   นางสาวกรวรรณ   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101316   นางสาวเกวลิน   ขวาธิจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101326   นางสาวจิรัฐติกาล   เทียมเมฆ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101342   นางสาวชลภัทร์   รุ่งศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101346   นางสาวญาโณบล   พันธุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101369   นางสาวธนพร   อยู่เพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101375   นายธีรกฤต   สุริยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101381   นางสาวนันท์นภัส   กองกระวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101387   นางสาวบรมสิริกาญจน์   แก้วจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101389   นางสาวบุญญาพร   ปันมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101420   นายภัทรพล   แสนภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101450   นางสาววรินธร   สุวนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101458   นายศราวุฒิ   ทาระชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101472   นางสาวสุชานาฏ   ไชยชมภู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101482   นางสาวอภิญญา   ปานแดง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101489   นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรโชติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514102343   นางสาวชุติมน   ยอดศิลป : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102349   นางสาวฐิติมา   วินทะวุธ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102356   นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102421   นางสาวพัสตราภรณ์   ทะโน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6515123316   นายถาวรจิตต์   ประมาพันธ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515124039   นายพลวัฒน์   ปาโส : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6518102302   นางสาวกนกนิภา   มนัสมโนธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102317   นางสาวกวินธิดา   ศรีนวล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102369   นางสาวฐิติพร   ศาสตร์ศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6522101333   นางสาวชนากานต์   สาคร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101340   นางสาวช่อขวัญ   ทองระอา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101344   นางสาวฐิติภา   บัวเผื่อน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101349   นายณัฐการุณ   วิริยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101355   นางสาวทิพย์สุดา   พูลสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6522101365   นางสาวธัญรดา   ศิริจันดา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101371   นายนฤนาท   เปลี่ยนบำรุง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101373   นายนวพล   อินทร์มณี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101382   นางสาวเบญจวรรณ   ธรรมสอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101387   นางสาวปรายฟ้า   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101392   นายพงค์พล   คำมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101394   นายพรรษ   ยะยอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101398   นายพันกร   พรมบุญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101400   นางสาวพิชญ์สินี   โนภิวงค์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6522101402   นายพิชาญเมธ   วงศ์หาญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101407   นางสาวพิรกานต์   แบ่งปัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101429   นายวรวัฒน์   ใจมั่น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101443   นางสาวศิรดา   เครือแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101444   นางสาวศิรดา   นวะแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101446   นางสาวศิริภัสสร   นางงาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101452   นายศุภภูริ   มูลณาศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101456   นางสาวศุวรรณรัตน์   พลเคน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101461   นางสาวสาริกา   ปุยคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101468   นางสาวสุปราณี   ใจจันตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101469   นางสาวสุปรียา   ใจจันตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101492   นายภาณุพงศ์   ฝั้นปัญญา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101510   นางสาวศศินา   แก้วเอียด : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
“อัตลักษณ์” (Identity) คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งอัตลักษณ์อาจเป็นเรื่องของการสร้างจากบริบทเชิงพื้นที่และเวลา (วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) หรือเป็นเรื่องของการให้คำนิยามและตีความ มีความหมายเชิงคุณค่า หรือการสร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยแล้วทำให้เกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณ์ทางสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ โดยหล่อหล่อมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน พร้อมทั้งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายในด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าไว้
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ "เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง" อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 7000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล