โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปี 2566 "กิจกรรมต้อนรับอินทนิลช่อใหม่สู่บ้านหลังที่ 2" (วันที่ 24 มิถุนายน 2566)
-
วันที่เริ่มต้น 24/06/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 24/06/2566 เวลา 20:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
คณะผลิตกรรมการเกษตร 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 10
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 1
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 16

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6303101312   นายธณนชัย   ศรีภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6303101333   นายวัชรพล   บุญตา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6309101304   นายกันตพงศ์   ชลสินธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6310102308   นายชัยนิตย์   ธรรมมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101343   นางสาวนันท์นภัส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101357   นางสาวปุญณิศา   ศรีโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101358   นางสาวปุณรดา   สุจริตจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401102306   นางสาวกัญญารัตน์   ยานะวงษา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102309   นางสาวกิติมา   นาภี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102318   นางสาวคณัสนันท์   อินทวัน : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102336   นางสาวชลธิชา   เจียรไนแก้วอำไพ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102346   นางสาวณัฐณิชา   ทาวดี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102379   นางสาวนิตยา   แกว่นเขตรกรรม : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102410   นางสาวภิชาพร   ไชยอัษฎาพร : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102440   นางสาวสมจิตร   แข็งแรง : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102448   นางสาวสุธาสิณี   ศรีนาค : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102450   นางสาวสุนิสา   นาภี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102481   นายเอกราช   มาหวัน : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102499   นางสาวนภัสสร   คีรีจริยกิจ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102501   นายบุญญภัทร   แสงนิล : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401105310   นางสาวนฤมล   ม่วงหวาน : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6401105311   นางสาวปริยากร   อยู่เย็น : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6401105312   นายพชรพล   เฉลิมพนาพันธ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6401105317   นางสาวสุพิชญา   สุยะ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6403101301   นายกฤษณคม   นาต๊ะ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101302   นางสาวกวินทิพย์   สุดเสน่หา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101307   นายฉัตรชัย   วินิกรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101309   นายเดชดนัย   ยานแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101310   นายธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101317   นายบุณยสิทธิ์   มรรคเจริญ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101319   นายปฏิภาณ   กันธรรม : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101321   นางสาวปติณญา   คิดศรี : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101328   นายภัทรพงศ์   การะเวก : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101332   นายภูวดล   พรหมปาลิต : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101333   นายยุทธภูมิ   วัดนนท์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101334   นายเลิศภพ   เเก้วผลึก : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101335   นายวีรชิต   กาวน : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101339   นายสิทธา   โพธิสา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101340   นายสิรวิชญ์   ธิจิตตัง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101342   นางสาวสุพิชญา   พัชรินทร์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101346   นางสาวอาภัศรา   สมบูรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101348   นางสาวจีระนันท์   หนองเหล็ก : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101356   นางสาวสุธาสินี   บุญภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403102313   นายพลพงศ์   นิพนธ์เจริญโชติ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403102329   นางสาวอาพัทธ์รัตน์   หล้าวงศ์คำ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403103306   นางสาวจิณห์วรา   บัวตอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103307   นางสาวจิรภิญญา   อิ่มประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103308   นางสาวจิรัชญา   อิ่มประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103311   นางสาวชุติกาญจน์   ปัญญารอบรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103314   นายธนกฤต   ใจบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103317   นายธีรเดช   ขวัญอ่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103318   นายธีราดล   คงคำแหง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103342   นางสาวอภิชณา   ศรีบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101393   นางสาวศิริโสภา   กันธะอุดม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 12ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106316   นายบุญชู   พิสัยเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6410101305   นายคณัสนันท์   จันต๊ะมงคล : การประมง 12ชั่วโมง
6410101307   นายเจตนิพัทธ์   รองชัยภูมิ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101313   นายธนดล   คำลือ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101314   นายธนากร   วิชาวรณ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 12ชั่วโมง
6410101318   นางสาวพิมพ์ขวัญ   ลือสัก : การประมง 12ชั่วโมง
6410101319   นางสาวพิมพ์ใจ   ศรีขัดเค้า : การประมง 12ชั่วโมง
6410101321   นางสาวฟ้าพราว   ไตรณรงค์ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101324   นางสาวมิลิล   ชัยแป้น : การประมง 12ชั่วโมง
6410101336   นางสาวอภิญญา   พรหมมา : การประมง 12ชั่วโมง
6410101340   นางสาวไอยเรศ   เสาร์คำ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101348   นายนภนต์   มุ่งหมายผล : การประมง 12ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6410102307   นางสาวเนติภรณ์   สีสดเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6410102314   นายหฤษณ์   วุฒิพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6410102319   นายภูธเนศ   ภูสีดิน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101335   นางสาวณัฐธิดา   อาทร : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101339   นายนิธิวุฒิ   การะบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101351   นางสาวศศินา   ทองรักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101355   นายสุกฤษฎิ์   พลเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101359   นายพิษณุ   แก้วคำน้อย : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6414101326   นางสาวนนธิชา   ตันตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101381   นางสาวณัฎฐณิชา   แย้มสรวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101413   นางสาวภาวิสา   ประไพพิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101414   นางสาวรังสิยา   นันทสังข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101426   นางสาวสุชานาถ   เพชรจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101431   นางสาวอริยา   ศรีวะอุไร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6415123301   นางสาวกนกพิชญ์   แถววงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123309   นางสาวจีรภิญญา   บุญมาก : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123312   นางสาวเจษฎาภรณ์   งามพลแสน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123314   นางสาวชนกนันท์   ผาบสุวรรณ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123315   นางสาวชัญญานุช   ช่างงาน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123316   นางสาวณัฐวรรณ   ฟักเจริญ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123317   นางสาวดาวดี   คำแหลง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123321   นายธีรภัทร์   มะโนเรือง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123332   นายรณฤทธิ์   ยาสาร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123334   นายวัชรกรณ์   สุกระมณี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123336   นางสาวศศิวราศ์   เรืองจันทร์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123338   นายศุภกร   รุ่งสอาด : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123355   นายพณพล   คงจันทร์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123362   นายสมชาย   เกียรขจร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6418102301   นางสาวกฤตยา   มั่งสายทอง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102311   นางสาวจิรดา   ครองสัตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102381   นางสาววชิรญาร์   บัวสมุย : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102400   นางสาวอธิติยา   สังเกตุใจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102441   นางสาวธัญชนก   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102454   นางสาวเปรมิกา   ชุ่มอินทร์จักร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102470   นายรติพงค์   ศรีสุราษฎร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102474   นางสาววริศรา   มงคลพงษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102490   นายภูริวัฒน์   แสนหลวง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102500   นายสหราช   รัตนไพบูลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102504   นายชลสิทธิ์   รักษา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102505   นายธีรนนท์   บัวภา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102506   นางสาวศิริรัตน์   ซุนสง่า : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102509   นางสาวอัณศยา   ปฏิธันยธรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102510   นางสาวจุฬาลักษณ์   สอนหล้า : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6422101408   นายปรัชญา   พุดสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101438   นายภราดร   ภูงามแง้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6501102302   นางสาวกรณิกา   แพงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102306   นางสาวกฤติยา   ศรีทอง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102317   นางสาวกุลธิดา   นามวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102330   นายจาตุรงค์   ว่องไว : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102331   นางสาวจิดาภา   คนสุภาพ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501102346   นางสาวชลธิชา   มีทรัพย์มั่น : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102367   นางสาวตะวัน   ทาปลัด : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102368   นายตะวัน   ศรีเจริญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102375   นางสาวธนภรณ์   คล้ายบุญโต : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102383   นางสาวธนัชพร   วอนเจียม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102388   นางสาวธัญญาลักษณ์   แกประโคน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102408   นายนิพิฐพนธ์   ยะด้วง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102409   นางสาวนิภาพร   ผิวสลิด : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102421   นายปรินทร   อินปัญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102425   นางสาวปวีณ์นุช   ลามคำ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102426   นางสาวปิยนัน   สายจีน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102427   นางสาวปิยวรรณ   ขมเล็ก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102430   นางสาวเปรมฤดี   ตั้งกุลบริบูรณ์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102436   นางสาวพรทิพย์   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102437   นางสาวพรนภัส   ขำทรง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102438   นายพริษฐ์   อะทะไชย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102449   นางสาวไพรินทร์   นครสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102451   นางสาวภรณ์ชนก   ชูอิฐ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102453   นางสาวภัคจิรา   แสงใส : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102460   นายภิญโญ   สุขโพธิญาณ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102465   นางสาวมณฑกานต์   เดชโนนสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102471   นายรพีภัทร   ขันทองดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501102472   นางสาวรสิตา   แบนปิง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102485   นายวรวิทย์   ศรีบุญยวง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102486   นางสาววรัญญา   แก้วกันหา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102493   นางสาววิลาสินี   ปิยนารถ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501102501   นางสาวศิริกาญณ์   พึ่งนิ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102502   นางสาวศิริรัตน์   ราสี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102505   นางสาวสกุณา   สมานมิตร : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102506   นางสาวสกุลทิพย์   อินต๊ะภา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102507   นายสรศักดิ์   จาอ้าย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102527   นางสาวอริสา   โพสาลาด : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102543   นางสาวรวิสรา   สมานญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501125308   นายฉัตรชัย   ดอยพนาวัลย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125320   นายธนภัทร   เอี่ยมสามโคก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125323   นายธมกร   จันทร์งาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125341   นางสาวสุภาพร   จันทร์นุ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501126530   นางสาวศศิวิมล   ข่มพัด : เกษตรศาสตร์ 12ชั่วโมง
6503101303   นายกิตติภูมิ   แดงสากล : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101308   นางสาวจุฬารัตน์   เขียวมาวงค์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101309   นางสาวชนกนันน์   นพศรี : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101311   นายชยาพล   เพชรสุวรรณ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101317   นางสาวณัฐนีกรณ์   กุมารแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101321   นายธนภัทร   เทพวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101323   นายธีรธัช   ศรีสร้อย : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101334   นายพชรดนัย   สุภาวรรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101347   นายราเมศ   ขำขาว : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101351   นางสาววิสาร์กร   นาคะสิริศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101363   นางสาวอัญชลี   พูลทวี : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101364   นางสาวศิลปกร   สู้ณรงค์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503102303   นางสาวจารุจินดา   ตาใจ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102307   นายเจตณัฐ   เชิงดี : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102313   นางสาวณัฎฐธิดา   มูลดวง : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102318   นายธนากร   แสนคูณ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102320   นางสาวธันยมัย   ไชยฤกษ์ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102322   นายนัทกร   แหยมญาติ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102328   นางสาวพิมลพรรณ   บุญยืน : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102329   นายภัคพล   ทองใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102332   นายมงคล   คงสังข์ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102333   นางสาวมัลลิกา   พันนารัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102336   นางสาววาฟา   หวังโบ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102342   นายสุวิชา   วรรณสุ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102344   นางสาวหทัยภัทร   แสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503103311   นายกันตภูมิ   สิทธิรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103337   นางสาวณัฐพร   อ่วมเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103363   นางสาวภคพร   บุญมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103367   นางสาวภาพตะวัน   วิชิตนันทน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103392   นางสาวสุพิชฌาย์   สานุมิตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103401   นายอับบาส   รัตน์ทวีป : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503104302   นางสาวกนกอร   ปุราโส : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104305   นางสาวณัฐนันท์   วงค์ปวน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104306   นางสาวพัชฌา   ทาสี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104307   นายภูรินท์   หงษ์ยิ้ม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104316   นางสาวอัญมณี   ตาสาย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6505101331   นางสาวจุฑาภรณ์   ชาติชํานาญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101353   นางสาวณัฐณิชา   ภัสสร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101441   นายราชบัณฑิต   รัตนบำเพ็ญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101460   นางสาวศศิธร   พุ่มพวง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101462   นางสาวศิรดา   บัวพุทธา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105347   นางสาวทยิดา   ฮาวปินใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105380   นางสาวปริฉัตร   ศรีธิใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105400   นางสาวภัทรินี   พุทธิวัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105402   นายภานุสรณ์   จิตกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105426   นางสาววริศราพร   สิงห์อุดร : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6506101024   นางสาวศศิวิมล   ชมเกษร : การจัดการ 12ชั่วโมง
6506102338   นางสาวจินดามัย   พฤฒิธีรธำรง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 12ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6510101008   นางสาวณัฐกมล   น้อยเกตุ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101015   นายธวัชชัย   มีด้วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101301   นางสาวกนกวรรณ   จักษุเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101304   นางสาวกุลทิพย์   พรมภักดิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101307   นายไกรสร   มีสิทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101308   นายจิรพัส   สุนทรโชติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101315   นายชลชนก   วรวัฒน์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101316   นายชัยธวัช   คำภา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101318   นายชินเสฏฐ์   เอี่ยมเมือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101319   นายโชค   เหมืองหม้อ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101321   นายฐากูร   บุญสีสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101322   นายฐิติพันธุ์   ดู่มณี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101324   นางสาวณัฏฐรินีย์   ลิ้มตระกูล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101325   นายณัฐกิตติ์   ศรีนวลศรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101327   นายณัฐพงศ์   เจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101328   นายณัฐพล   สุวรรณน้อย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101330   นายณัฐวุฒิ   แคนชัยภูมิ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101335   นางสาวธิติยา   เพ็ชรแท้ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101336   นายนนทวัฒน์   พลนิกร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101337   นายนภสินธุ์   ใจสม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101338   นายนราชัย   ประเสริฐสุจริต : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101341   นายปรเมศน์   ศรีบุรินทร์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101344   นางสาวปริยากร   กิ่งสอน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101347   นางสาวปิยารัชกร   เหลารอด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101349   นางสาวพรรณธิตา   ทัพแป้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101352   นางสาวพิชญา   เปรมเจริญจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101356   นางสาวพูนศรี   เกาะม่วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101359   นายภานุวัฒน์   เภาวฤทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101364   นายยุทธศาสตร์   คำยันต์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101365   นายรัชชานนท์   ผึ้งน่วม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101366   นายรัตนศักดิ์   ผิวสลับ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101370   นายวรภาส   อ่างคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101376   นางสาวอธิติยา   ไชยเจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101377   นางสาวอรปรียา   วงค์จุมปู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510102302   นางสาวเกวลิน   กรแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102303   นายเกียรติภูมิ   ลังกากาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102306   นางสาวณัฏฐณิชา   ชาภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102309   นางสาวพัชรินทร์   สุขนาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102310   นางสาวเพชราภรณ์   สระทองเคน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6512101303   นายกฤษฎา   อินสอน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101308   นางสาวกิตติกานต์   ปรารมภ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101309   นางสาวเกศวรินทร   ธินนังวัฒนะ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101310   นางสาวขนิษฐา   ชมภู : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101313   นางสาวจิตฐิมา   พันอุดม : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101317   นายชลสิทธิ์   สมวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101320   นางสาวฐิติมา   ภูมิภาค : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101321   นางสาวณัฎฐ์กฤตา   คตตระกาล : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101323   นางสาวณัฐธิดา   ภูสถาน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101324   นายณัฐพงศ์   สุวรรณมามูล : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101327   นายณัฐภาส   อ่อนหลำ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101342   นางสาวปานไพลิน   สะอาด : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101344   นางสาวปิยธิดา   อินตานิ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101345   นางสาวปิยวรรณ   ชอบละคร : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101346   นางสาวพรนภัส   สายจันมี : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101356   นางสาววราภรณ์   สอนใสย : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101360   นายศรายุทธ   ยศสละ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101361   นางสาวศศิประภา   เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101367   นายอัครชัย   ทศแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101368   นางสาวอัญรินทร์   เจริญบรรลือชัย : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101370   นางสาวอินทิรา   เชี่ยวการพฤกษ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101381   นางสาวอรุณวรรณ   คงสุขสม : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512102303   นางสาวกันติชา   ศรียาบ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102321   นางสาวสิมิลัน   ชัยชนะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102322   นางสาวสุภาภรณ์   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102326   นางสาวอาทิตยา   มั่นงิ้วงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512106306   นางสาวชวัลย์รัตน์   อินชุม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106312   นายเตชินท์   มีมุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106318   นายนันทวัฒน์   อรุณพิพรรธ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106319   นางสาวแป้ง   เล็กตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106320   นายพงศกร   เพลินทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106334   นางสาวสุพิชญา   มีสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106336   นางสาวชลธิชา   ศิริวงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106337   นางสาวแพรวา   กาสุนันท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512107314   นางสาวนิพาดา   วิพันศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6512107320   นางสาวพรรณตาล   ณรงค์พันธ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6512107331   นางสาวศิริวรรณ   ช่างชุม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6512107337   นางสาวเพิ่มพร   กันแพงสิริ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6514101305   นางสาวกรวรรณ   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101355   นายณัฐพงษ์   บุญแล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101369   นางสาวธนพร   อยู่เพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101372   นางสาวธนาภรณ์   ชำนาญภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101375   นายธีรกฤต   สุริยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101381   นางสาวนันท์นภัส   กองกระวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101412   นางสาวพัทธ์ธีรา   เอี่ยมผา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514102343   นางสาวชุติมน   ยอดศิลป : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102349   นางสาวฐิติมา   วินทะวุธ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102355   นายณัฐกร   นันตากาศ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102356   นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6515123307   นายเจษฎา   พูลพิพัฒน์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123309   นายณกฤช   ภูริสัตย์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123310   นายณัฐกุล   ทะนาวา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123311   นายณัฐดนัย   ทำเสร็จ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123312   นายณัฐดนัย   บัวติ๊บ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123315   นายณัฐวุฒิ   โคตรตะวงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123316   นายถาวรจิตต์   ประมาพันธ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123317   นายทัตพงศ์   ศรีวงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123318   นางสาวธนภรณ์   ขัติวงษ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123325   นางสาวนวพร   พรานเจริญ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123328   นายพงศภัค   ขันทะ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123330   นายพิทวัฒน์   ขจรเลิศวิลัย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123331   นายพีรชาติ   ทารักษ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123333   นายภาสกร   ชัยภัทรอังกูล : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123336   นางสาวมนัญชยา   สร้อยคำ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123340   นางสาวรุจาภา   สายประเสริฐ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123342   นายวรรธนะ   ยอดฝั้น : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123343   นายวสวัตติ์   ศรีนาค : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123350   นางสาวสาวิตรี   พิมพาศ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123353   นายสุทธิภัทร   ตั้งมั่นดี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123354   นางสาวสุพรรษา   ถิ่นพายัพย์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123355   นายสุภัทรชัย   ต๊ะนา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123356   นายอนันยช   สุขศรี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123358   นางสาวอัมพิกา   นามมนตรี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515124006   นายจิรทีปต์   หมูคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124008   นายเฉลิม   เต๋จ๊ะนัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124026   นายนวพล   เขตวัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124039   นายพลวัฒน์   ปาโส : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124046   นางสาวยศวดี   ใหม่คำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124063   นายอนรรฆ   อุตรเจริญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124066   นายอรรถชัย   เหล่าสุขสถิตย์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124072   นายจรูญฐิรัตน์   อินทพันธ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124074   นายณัฐพล   พุทธิมา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124081   นายสุเมธ   ชนอาศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515125006   นางสาวกันต์กมล   ตามา : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6515125017   นายชวัลวิทย์   เตียวตระกูล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6515125039   นางสาวพรรณนิษา   ศรีวิชัย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6515125067   นายอิสมาแอ   ฮาเก็ง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6518102005   นายขจรยศ   ธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102010   นายฉัตรมงคล   ไชยวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102058   นางสาวลัดดาวัลย์   อินใจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102078   นางสาวสุวนันน์   ขาวผ่อง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102084   นายเอกลักษณ์   วงรอบ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102085   นายเอกอภิภัทร์   กุลรัตนรักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102302   นางสาวกนกนิภา   มนัสมโนธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102317   นางสาวกวินธิดา   ศรีนวล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102347   นางสาวชนัญชิดา   โตทอง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง