โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปี 2566 "กิจกรรมต้อนรับอินทนิลช่อใหม่สู่บ้านหลังที่ 2" (วันที่ 24 มิถุนายน 2566)
-
วันที่เริ่มต้น 24/06/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 24/06/2566 เวลา 20:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ประเสริฐ ประสงค์ผล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
นลินี คงสุบรรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
สุภาภรณ์ ใจเฉียง คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานคลังและพัสดุ
มุทิตา ซิงห์ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานคลังและพัสดุ
เดือนแรม บ่อเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
ทวีพร อดเหนียว คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
จีราพัชร พัฒนาสนุศรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นฤมล แก้วป้อม คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นัฐพล คำซอน คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วีร์ พวงเพิกศึก คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริการวิชาการและวิจัย
ปรียา พระก่ำ คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ งานบริหารและธุรการ
นพพร สุนะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อรณุตรา จ่ากุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
ปณิต ดีมานพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ณรงค์ โลลาด สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6303101312   นายธณนชัย   ศรีภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6303101333   นายวัชรพล   บุญตา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6309101304   นายกันตพงศ์   ชลสินธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6310102308   นายชัยนิตย์   ธรรมมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101343   นางสาวนันท์นภัส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101357   นางสาวปุญณิศา   ศรีโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101358   นางสาวปุณรดา   สุจริตจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401102306   นางสาวกัญญารัตน์   ยานะวงษา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102309   นางสาวกิติมา   นาภี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102318   นางสาวคณัสนันท์   อินทวัน : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102336   นางสาวชลธิชา   เจียรไนแก้วอำไพ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102346   นางสาวณัฐณิชา   ทาวดี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102379   นางสาวนิตยา   แกว่นเขตรกรรม : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102410   นางสาวภิชาพร   ไชยอัษฎาพร : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102440   นางสาวสมจิตร   แข็งแรง : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102448   นางสาวสุธาสิณี   ศรีนาค : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102450   นางสาวสุนิสา   นาภี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102481   นายเอกราช   มาหวัน : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102499   นางสาวนภัสสร   คีรีจริยกิจ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102501   นายบุญญภัทร   แสงนิล : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401105310   นางสาวนฤมล   ม่วงหวาน : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6401105311   นางสาวปริยากร   อยู่เย็น : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6401105312   นายพชรพล   เฉลิมพนาพันธ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6401105317   นางสาวสุพิชญา   สุยะ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 12ชั่วโมง
6403101301   นายกฤษณคม   นาต๊ะ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101302   นางสาวกวินทิพย์   สุดเสน่หา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101307   นายฉัตรชัย   วินิกรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101309   นายเดชดนัย   ยานแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101310   นายธนัชพิพัฒน์   สินคุณาธาร : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101317   นายบุณยสิทธิ์   มรรคเจริญ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101319   นายปฏิภาณ   กันธรรม : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101321   นางสาวปติณญา   คิดศรี : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101325   นายพันธุ์ธัช   เทียมเหรียญทอง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101328   นายภัทรพงศ์   การะเวก : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101332   นายภูวดล   พรหมปาลิต : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101333   นายยุทธภูมิ   วัดนนท์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101334   นายเลิศภพ   แก้วผลึก : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101335   นายวีรชิต   กาวน : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101339   นายสิทธา   โพธิสา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101340   นายสิรวิชญ์   ธิจิตตัง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101342   นางสาวสุพิชญา   พัชรินทร์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101346   นางสาวอาภัศรา   สมบูรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101348   นางสาวจีระนันท์   หนองเหล็ก : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403101356   นางสาวสุธาสินี   บุญภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403102313   นายพลพงศ์   นิพนธ์เจริญโชติ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403102320   นางสาวรุ่งรวี   มีตัวตน : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403102329   นางสาวอาพัทธ์รัตน์   หล้าวงศ์คำ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403102334   นายนพวิชญ์   สมผิว : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6403103306   นางสาวจิณห์วรา   บัวตอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103307   นางสาวจิรภิญญา   อิ่มประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103308   นางสาวจิรัชญา   อิ่มประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103311   นางสาวชุติกาญจน์   ปัญญารอบรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103314   นายธนกฤต   ใจบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103317   นายธีรเดช   ขวัญอ่อน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103318   นายธีราดล   คงคำแหง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103342   นางสาวอภิชณา   ศรีบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101393   นางสาวศิริโสภา   กันธะอุดม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 12ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106316   นายบุญชู   พิสัยเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6410101305   นายคณัสนันท์   จันต๊ะมงคล : การประมง 12ชั่วโมง
6410101307   นายเจตนิพัทธ์   รองชัยภูมิ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101313   นายธนดล   คำลือ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101314   นายธนากร   วิชาวรณ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101317   นางสาวพันพร   ชนะจน : การประมง 12ชั่วโมง
6410101318   นางสาวพิมพ์ขวัญ   ลือสัก : การประมง 12ชั่วโมง
6410101319   นางสาวพิมพ์ใจ   ศรีขัดเค้า : การประมง 12ชั่วโมง
6410101321   นางสาวฟ้าพราว   ไตรณรงค์ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101324   นางสาวมิลิล   ชัยแป้น : การประมง 12ชั่วโมง
6410101336   นางสาวอภิญญา   พรหมมา : การประมง 12ชั่วโมง
6410101340   นางสาวไอยเรศ   เสาร์คำ : การประมง 12ชั่วโมง
6410101348   นายนภนต์   มุ่งหมายผล : การประมง 12ชั่วโมง
6410102303   นายณัฐภัทร   กันพาวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6410102307   นางสาวเนติภรณ์   สีสดเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6410102309   นางสาวพัณณิตา   พวงนุ่น : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6410102314   นายหฤษณ์   วุฒิพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6410102319   นายภูธเนศ   ภูสีดิน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101335   นางสาวณัฐธิดา   อาทร : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101339   นายนิธิวุฒิ   การะบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101351   นางสาวศศินา   ทองรักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101355   นายสุกฤษฎิ์   พลเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101359   นายพิษณุ   แก้วคำน้อย : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6414101326   นางสาวนนธิชา   ตันตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101381   นางสาวณัฎฐณิชา   แย้มสรวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101413   นางสาวภาวิสา   ประไพพิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101414   นางสาวรังสิยา   นันทสังข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101426   นางสาวสุชานาถ   เพชรจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101431   นางสาวอริยา   ศรีวะอุไร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6415123301   นางสาวกนกพิชญ์   แถววงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123309   นางสาวจีรภิญญา   บุญมาก : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123312   นางสาวเจษฎาภรณ์   งามพลแสน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123314   นางสาวชนกนันท์   ผาบสุวรรณ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123315   นางสาวชัญญานุช   ช่างงาน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123316   นางสาวณัฐวรรณ   ฟักเจริญ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123317   นางสาวดาวดี   คำแหลง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123321   นายธีรภัทร์   มะโนเรือง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123332   นายรณฤทธิ์   ยาสาร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123334   นายวัชรกรณ์   สุกระมณี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123336   นางสาวศศิวราศ์   เรืองจันทร์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123338   นายศุภกร   รุ่งสอาด : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123355   นายพณพล   คงจันทร์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123362   นายสมชาย   เกียรขจร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6418102301   นางสาวกฤตยา   มั่งสายทอง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102311   นางสาวจิรดา   ครองสัตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102381   นางสาววชิรญาร์   บัวสมุย : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102400   นางสาวอธิติยา   สังเกตุใจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102441   นางสาวธัญชนก   สังข์ป้อม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102454   นางสาวเปรมิกา   ชุ่มอินทร์จักร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102470   นายรติพงค์   ศรีสุราษฎร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102474   นางสาววริศรา   มงคลพงษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102490   นายภูริวัฒน์   แสนหลวง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102500   นายสหราช   รัตนไพบูลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102504   นายชลสิทธิ์   รักษา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102505   นายธีรนันท์   บัวภา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102506   นางสาวศิริรัตน์   ซุนสง่า : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102509   นางสาวอัณศยา   ปฏิธันยธรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102510   นางสาวจุฬาลักษณ์   สอนหล้า : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6422101408   นายปรัชญา   พุดสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101438   นายภราดร   ภูงามแง้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6501102302   นางสาวกรณิกา   แพงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102306   นางสาวกฤติยา   ศรีทอง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102317   นางสาวกุลธิดา   นามวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102330   นายจาตุรงค์   ว่องไว : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102331   นางสาวจิดาภา   คนสุภาพ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501102346   นางสาวชลธิชา   มีทรัพย์มั่น : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102367   นางสาวตะวัน   ทาปลัด : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102368   นายตะวัน   ศรีเจริญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102375   นางสาวธนภรณ์   คล้ายบุญโต : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102383   นางสาวธนัชพร   วอนเจียม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102388   นางสาวธัญญาลักษณ์   แกประโคน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102408   นายนิพิฐพนธ์   ยะด้วง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102409   นางสาวนิภาพร   ผิวสลิด : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102421   นายปรินทร   อินปัญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102425   นางสาวปวีณ์นุช   ลามคำ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102426   นางสาวปิยนัน   สายจีน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102427   นางสาวปิยวรรณ   ขมเล็ก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102430   นางสาวเปรมฤดี   ตั้งกุลบริบูรณ์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102436   นางสาวพรทิพย์   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102437   นางสาวพรนภัส   ขำทรง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102438   นายพริษฐ์   อะทะไชย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102449   นางสาวไพรินทร์   นครสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102451   นางสาวภรณ์ชนก   ชูอิฐ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102453   นางสาวภัคจิรา   แสงใส : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102460   นายภิญโญ   สุขโพธิญาณ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102465   นางสาวมณฑกานต์   เดชโนนสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102471   นายรพีภัทร   ขันทองดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501102472   นางสาวรสิตา   แบนปิง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102485   นายวรวิทย์   ศรีบุญยวง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102486   นางสาววรัญญา   แก้วกันหา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102493   นางสาววิลาสินี   ปิยนารถ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501102501   นางสาวศิริกาญณ์   พึ่งนิ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102502   นางสาวศิริรัตน์   ราสี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102505   นางสาวสกุณา   สมานมิตร : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102506   นางสาวสกุลทิพย์   อินต๊ะภา : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102507   นายสรศักดิ์   จาอ้าย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102527   นางสาวอริสา   โพสาลาด : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102543   นางสาวรวิสรา   สมานญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501125308   นายฉัตรชัย   ดอยพนาวัลย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125320   นายธนภัทร   เอี่ยมสามโคก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125323   นายธมกร   จันทร์งาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125341   นางสาวสุภาพร   จันทร์นุ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501126530   นางสาวศศิวิมล   ข่มพัด : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6503101303   นายกิตติภูมิ   แดงสากล : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101308   นางสาวจุฬารัตน์   เขียวมาวงค์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101309   นางสาวชนกนันน์   นพศรี : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101311   นายชยาพล   เพชรสุวรรณ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101317   นางสาวณัฐนีกรณ์   กุมารแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101321   นายธนภัทร   เทพวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101323   นายธีรธัช   ศรีสร้อย : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101334   นายพชรดนัย   สุภาวรรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101347   นายราเมศ   ขำขาว : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101351   นางสาววิสาร์กร   นาคะสิริศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101363   นางสาวอัญชลี   พูลทวี : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503101364   นางสาวศิลปกร   สู้ณรงค์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6503102303   นางสาวจารุจินดา   ตาใจ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102307   นายเจตณัฐ   เชิงดี : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102313   นางสาวณัฎฐธิดา   มูลดวง : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102318   นายธนากร   แสนคูณ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102320   นางสาวธันยมัย   ไชยฤกษ์ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102322   นายนัทกร   แหยมญาติ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102328   นางสาวพิมลพรรณ   บุญยืน : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102329   นายภัคพล   ทองใหญ่ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102332   นายมงคล   คงสังข์ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102333   นางสาวมัลลิกา   พันนารัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102336   นางสาววาฟา   หวังโบ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102342   นายสุวิชา   วรรณสุ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102344   นางสาวหทัยภัทร   แสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503103311   นายกันตภูมิ   สิทธิรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103337   นางสาวณัฐพร   อ่วมเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103363   นางสาวภคพร   บุญมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103367   นางสาวภาพตะวัน   วิชิตนันทน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103392   นางสาวสุพิชฌาย์   สานุมิตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103401   นายอับบาส   รัตน์ทวีป : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503104302   นางสาวกนกอร   ปุราโส : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104305   นางสาวณัฐนันท์   วงค์ปวน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104306   นางสาวพัชฌา   ทาสี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104307   นายภูรินท์   หงษ์ยิ้ม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104316   นางสาวอัญมณี   ตาสาย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6505101331   นางสาวจุฑาภรณ์   ชาติชํานาญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101353   นางสาวณัฐณิชา   ภัสสร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101441   นายราชบัณฑิต   รัตนบำเพ็ญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101460   นางสาวศศิธร   พุ่มพวง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101462   นางสาวศิรดา   บัวพุทธา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105347   นางสาวทยิดา   ฮาวปินใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105380   นางสาวปริฉัตร   ศรีธิใหญ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105400   นางสาวภัทรินี   พุทธิวัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105402   นายภานุสรณ์   จิตกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105426   นางสาววริศราพร   สิงห์อุดร : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6506101024   นางสาวศศิวิมล   ชมเกษร : การจัดการ 12ชั่วโมง
6506102338   นางสาวจินดามัย   พฤฒิธีรธำรง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 12ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6510101008   นางสาวณัฐกมล   น้อยเกตุ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101015   นายธวัชชัย   มีด้วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101301   นางสาวกนกวรรณ   จักษุเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101304   นางสาวกุลทิพย์   พรมภักดิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101307   นายไกรสร   มีสิทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101308   นายจิรพัส   สุนทรโชติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101315   นายชลชนก   วรวัฒน์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101316   นายชัยธวัช   คำภา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101318   นายชินเสฏฐ์   เอี่ยมเมือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101319   นายโชค   เหมืองหม้อ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101321   นายฐากูร   บุญสีสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101322   นายฐิติพันธุ์   ดู่มณี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101324   นางสาวณัฏฐรินีย์   ลิ้มตระกูล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101325   นายณัฐกิตติ์   ศรีนวลศรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101327   นายณัฐพงศ์   เจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101328   นายณัฐพล   สุวรรณน้อย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101330   นายณัฐวุฒิ   แคนชัยภูมิ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101335   นางสาวธิติยา   เพ็ชรแท้ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101336   นายนนทวัฒน์   พลนิกร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101337   นายนภสินธุ์   ใจสม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101338   นายนราชัย   ประเสริฐสุจริต : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101341   นายปรเมศน์   ศรีบุรินทร์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101344   นางสาวปริยากร   กิ่งสอน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101347   นางสาวปิยารัชกร   เหลารอด : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101349   นางสาวพรรณธิตา   ทัพแป้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101352   นางสาวพิชญา   เปรมเจริญจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101356   นางสาวพูนศรี   เกาะม่วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101359   นายภานุวัฒน์   เภาวฤทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101364   นายยุทธศาสตร์   คำยันต์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101365   นายรัชชานนท์   ผึ้งน่วม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101366   นายรัตนศักดิ์   ผิวสลับ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101370   นายวรภาส   อ่างคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101376   นางสาวอธิติยา   ไชยเจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101377   นางสาวอรปรียา   วงค์จุมปู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510102302   นางสาวเกวลิน   กรแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102303   นายเกียรติภูมิ   ลังกากาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102306   นางสาวณัฏฐณิชา   ชาภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102309   นางสาวพัชรินทร์   สุขนาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6510102310   นางสาวเพชราภรณ์   สระทองเคน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6512101303   นายกฤษฎา   อินสอน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101308   นางสาวกิตติกานต์   ปรารมภ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101309   นางสาวเกศวรินทร   ธินนังวัฒนะ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101310   นางสาวขนิษฐา   ชมภู : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101313   นางสาวจิตฐิมา   พันอุดม : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101317   นายชลสิทธิ์   สมวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101320   นางสาวฐิติมา   ภูมิภาค : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101321   นางสาวณัฎฐ์กฤตา   คตตระกาล : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101323   นางสาวณัฐธิดา   ภูสถาน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101324   นายณัฐพงศ์   สุวรรณมามูล : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101327   นายณัฐภาส   อ่อนหลำ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101342   นางสาวปานไพลิน   สะอาด : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101344   นางสาวปิยธิดา   อินตานิ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101345   นางสาวปิยวรรณ   ชอบละคร : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101346   นางสาวพรนภัส   สายจันมี : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101356   นางสาววราภรณ์   สอนใสย : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101360   นายศรายุทธ   ยศสละ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101361   นางสาวศศิประภา   เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101367   นายอัครชัย   ทศแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101368   นางสาวอัญรินทร์   เจริญบรรลือชัย : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101370   นางสาวอินทิรา   เชี่ยวการพฤกษ์ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512101381   นางสาวอรุณวรรณ   คงสุขสม : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512102303   นางสาวกันติชา   ศรียาบ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102321   นางสาวสิมิลัน   ชัยชนะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102322   นางสาวสุภาภรณ์   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512102326   นางสาวอาทิตยา   มั่นงิ้วงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 12ชั่วโมง
6512106306   นางสาวชวัลย์รัตน์   อินชุม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106312   นายเตชินท์   มีมุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106318   นายนันทวัฒน์   อรุณพิพรรธ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106319   นางสาวแป้ง   เล็กตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106320   นายพงศกร   เพลินทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106334   นางสาวสุพิชญา   มีสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106336   นางสาวชลธิชา   ศิริวงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512106337   นางสาวแพรวา   กาสุนันท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6512107314   นางสาวนิพาดา   วิพันศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6512107320   นางสาวพรรณตาล   ณรงค์พันธ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6512107331   นางสาวศิริวรรณ   ช่างชุม : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6512107337   นางสาวเพิ่มพร   กันแพงสิริ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 12ชั่วโมง
6514101305   นางสาวกรวรรณ   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101355   นายณัฐพงษ์   บุญแล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101369   นางสาวธนพร   อยู่เพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101372   นางสาวธนาภรณ์   ชำนาญภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101375   นายธีรกฤต   สุริยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101381   นางสาวนันท์นภัส   กองกระวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101412   นางสาวพัทธ์ธีรา   เอี่ยมผา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514102343   นางสาวชุติมน   ยอดศิลป : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102349   นางสาวฐิติมา   วินทะวุธ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102355   นายณัฐกร   นันตากาศ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102356   นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6515123307   นายเจษฎา   พูลพิพัฒน์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123309   นายณกฤช   ภูริสัตย์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123310   นายณัฐกุล   ทะนาวา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123311   นายณัฐดนัย   ทำเสร็จ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123312   นายณัฐดนัย   บัวติ๊บ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123315   นายณัฐวุฒิ   โคตรตะวงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123316   นายถาวรจิตต์   ประมาพันธ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123317   นายทัตพงศ์   ศรีวงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123318   นางสาวธนภรณ์   ขัติวงษ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123325   นางสาวนวพร   พรานเจริญ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123328   นายพงศภัค   ขันทะ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123330   นายพิทวัฒน์   ขจรเลิศวิลัย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123331   นายพีรชาติ   ทารักษ์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123333   นายภาสกร   ชัยภัทรอังกูล : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123336   นางสาวมนัญชยา   สร้อยคำ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123340   นางสาวรุจาภา   สายประเสริฐ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123342   นายวรรธนะ   ยอดฝั้น : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123343   นายวสวัตติ์   ศรีนาค : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123350   นางสาวสาวิตรี   พิมพาศ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123353   นายสุทธิภัทร   ตั้งมั่นดี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123354   นางสาวสุพรรษา   ถิ่นพายัพย์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123355   นายสุภัทรชัย   ต๊ะนา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123356   นายอนันยช   สุขศรี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515123358   นางสาวอัมพิกา   นามมนตรี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6515124006   นายจิรทีปต์   หมูคำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124008   นายเฉลิม   เต๋จ๊ะนัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124026   นายนวพล   เขตวัง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124039   นายพลวัฒน์   ปาโส : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124046   นางสาวยศวดี   ใหม่คำ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124063   นายอนรรฆ   อุตรเจริญ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124066   นายอรรถชัย   เหล่าสุขสถิตย์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124072   นายจรูญฐิรัตน์   อินทพันธ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124074   นายณัฐพล   พุทธิมา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124081   นายสุเมธ   ชนอาศรี : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515125006   นางสาวกันต์กมล   ตามา : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6515125017   นายชวัลวิทย์   เตียวตระกูล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6515125039   นางสาวพรรณนิษา   ศรีวิชัย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6515125067   นายอิสมาแอ   ฮาเก็ง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6518102005   นายขจรยศ   ธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102010   นายฉัตรมงคล   ไชยวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102058   นางสาวลัดดาวัลย์   อินใจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102078   นางสาวสุวนันน์   ขาวผ่อง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102084   นายเอกลักษณ์   วงรอบ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102085   นายเอกอภิภัทร์   กุลรัตนรักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102302   นางสาวกนกนิภา   มนัสมโนธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102317   นางสาวกวินธิดา   ศรีนวล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102347   นางสาวชนัญชิดา   โตทอง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102357   นายชวกร   คักกันหา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102395   นายดนัสวิน   ชูจรินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102412   นายธนัท   คำโตนด : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102417   นายธิติสรรค์   ขันแข่งบุญ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102434   นางสาวเบญจรัตน์   แก้วก๋า : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102443   นางสาวปุณณิศา   มงคลธง : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102448   นางสาวพรชิตา   สาระ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102455   นางสาวพลอยชมพู   อยู่วัฒนะ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102460   นางสาวพันธภรณ์   รุจเมธา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102472   นายพีรวัส   ศรีธิพิงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102486   นายภูวดล   สายอินต๊ะ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102492   นางสาวรมิตา   หอมนวล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102515   นางสาววราภรณ์   แซ่ตั้น : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102550   นายสิริพงศ์   สุขสัมพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102555   นางสาวสุทธิตา   คำพลา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102565   นางสาวหทัยรัตน์   ตาปูลิง : การสื่