โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำ 2566 "กิจกรรมต้อนรับอินทนิลช่อใหม่สู่บ้านหลังที่ 2" (วันที่ 23 มิถุนายน 2566)
-
วันที่เริ่มต้น 23/06/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 25/07/2566 เวลา 20:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 4
กองพัฒนานักศึกษา 3
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1
คณะบริหารธุรกิจ 3
คณะศิลปศาสตร์ 1
คณะเศรษฐศาสตร์ 1
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 12

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301105316   นายธนากร   เกียรตินพคุณ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105319   นางสาวฝนมณี   สามสาลี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105325   นางสาวศิริมาศ   มาลีการุณกิจ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6309101304   นายกันตพงศ์   ชลสินธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101343   นางสาวนันท์นภัส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101357   นางสาวปุญณิศา   ศรีโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6401102303   นายกฤษณะ   นุชบ้านป่า : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102349   นางสาวณิชกานต์   ยอดดี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102371   นายธีระธาดา   ทูพันดุง : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102405   นางสาวภัคจิรา   จะงาม : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102422   นางสาวเลิศฤทธิ์   พิศดาร : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102432   นางสาวศิริประภา   วงกลม : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102455   นายสุเมธี   วงศ์นารี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102458   นางสาวสุวิดา   พิสมัย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401102508   นางสาววิจิตรา   เจริญไชย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6403101319   นายปฏิภาณ   กันธรรม : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101394   นายศุภกิตติ์   ปานันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105399   นายศุภกร   คำสิงห์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 12ชั่วโมง
6406104322   นางสาวสุรัชรา   หม่อง : การเงิน 12ชั่วโมง
6406104327   นางสาวเบญญาภา   ตุละทา : การเงิน 12ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106316   นายบุญชู   พิสัยเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6414101426   นางสาวสุชานาถ   เพชรจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6419101304   นายพัฒน์   ปัญโญใหญ่ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6419101306   นายเจริญทรัพย์   ลูกแม่พระ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6419101310   นางสาวสิริลักษณ์   ยงโพธิ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6419102504   นางสาวชณิชชล   มูลทาทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102508   นางสาวนพมาศ   เพชรวงศ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102510   นางสาวนูรภาสินี   การี : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102511   นางสาวบุษบา   หมื่อโปกู่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102512   นายปฐพี   สองเมือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102513   นางสาวปฐมพร   กลัดเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102515   นางสาวภคพร   ใสแจ่ม : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102516   นายภูมิปัญญา   บุญสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102517   นางสาวเมธาวี   พรมเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102520   นางสาวศิริกัญญา   แกระหัน : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102521   นางสาวศิริณดา   นิลนามะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102527   นางสาวญาณิศา   โยธาภักดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102528   นางสาวทิวา   รัตนอินทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102532   นางสาวปฐมาภรณ์   จันทร : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102539   นายศุทธสิทธิ์   รอดพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102541   นายอนิรุทธิ์   ทองนา : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419103503   นางสาวกัญญาภัค   สังข์รุ่ง : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419103518   นางสาวสุภัสรา   นันทสังข์ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419103532   นางสาวมุทิตา   หวังเพ็ชรงาม : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419103535   นางสาวสุนารี   ศรีวิเศษ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6422101398   นางสาวบัณฑิตา   กันธิมาพงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101408   นายปรัชญา   พุดสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101438   นายภราดร   ภูงามแง้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6501102347   นายชลสิทธิ์   เอียดทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102371   นายธกร   จันทร์พลงาม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102411   นายนิมิต   ศักดิ์ดี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102504   นายศุภกิจ   ประกายเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501125302   นางสาวกชนิภา   แลสุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125307   นางสาวจินดา   ทองจันทรนาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125313   นางสาวชุติมณฑน์   เพียรไทยสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501126479   นางสาวมณีรัตน์   ถูหลงเพีย : เกษตรศาสตร์ 12ชั่วโมง
6501222007   นายพิพัฒน์   วงค์ริน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6503102305   นายจิรสิน   เส็งหะพันธ์ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102318   นายธนากร   แสนคูณ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503103308   นายกลวัตร   ใจเป็ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103312   นายการัณยภาส   โพธิ์วัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103314   นางสาวเกษิณี   ตาบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103315   นางสาวคัทรียา   ลุงหลู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103317   นายจิรชัย   อนุรักษ์ชนะชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103328   นางสาวฐิติกานต์   หน่อแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103337   นางสาวณัฐพร   อ่วมเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103341   นายทักษ์ดนัย   นวลนาค : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103346   นางสาวนริศรา   แต้มทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103349   นางสาวนันทกานต์   นันสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103350   นางสาวนันท์นภัส   แสงจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103351   นางสาวนิชาภัทร   รังสีนวกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103353   นางสาวปางมณี   ใช้นาถี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103363   นางสาวภคพร   บุญมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103367   นางสาวภาพตะวัน   วิชิตนันทน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103368   นางสาวภาสินี   ทะลา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103384   นายสิริ   จาตุรปัญญาสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103388   นางสาวสุธิดา   ทับทิมทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103391   นางสาวสุพิชฌาย์   ศรีหานาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103401   นายอับบาส   รัตน์ทวีป : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103403   นายฮาดิช   สมจิตรประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103406   นางสาวทยิดา   ภูอืด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503104306   นางสาวพัชฌา   ทาสี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104316   นางสาวอัญมณี   ตาสาย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6505101324   นางสาวเขมิกา   ไชยฮะนิจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101331   นางสาวจุฑาภรณ์   ชาติชํานาญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105426   นางสาววริศราพร   สิงห์อุดร : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6506102606   นางสาวหทัยรัตน์   กรุณามิตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 12ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6510101325   นายณัฐกิตติ์   ศรีนวลศรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101328   นายณัฐพล   สุวรรณน้อย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101356   นางสาวพูนศรี   เกาะม่วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6514101305   นางสาวกรวรรณ   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101326   นางสาวจิรัฐติกาล   เทียมเมฆ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101346   นางสาวญาโณบล   พันธุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101355   นายณัฐพงษ์   บุญแล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101372   นางสาวธนาภรณ์   ชำนาญภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101389   นางสาวบุญญาพร   ปันมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101412   นางสาวพัทธ์ธีรา   เอี่ยมผา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101416   นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์   เอียดมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101489   นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรโชติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514102343   นางสาวชุติมน   ยอดศิลป : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102349   นางสาวฐิติมา   วินทะวุธ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102356   นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102421   นางสาวพัสตราภรณ์   ทะโน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6515124021   นายธนภัทร   ก้อนธง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124044   นายภาณุพงศ์   บุญตา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6518102317   นางสาวกวินธิดา   ศรีนวล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102333   นางสาวจงกล   คัชเคียน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102486   นายภูวดล   สายอินต๊ะ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6519101013   นายวรวุฒิ   ไชยวงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101302   นางสาวกันธิชา   มหาวรรณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101310   นางสาวนภัสกร   คำมา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101311   นางสาวนันทกานต์   ลายสุขัง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101313   นางสาวปิยนารถ   บัวหลวง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101318   นายวีระพงษ์   วราชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101319   นายศุภกฤต   เพ็งหัวรอ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101321   นายอธิวัฒน์   ดาสุข : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101322   นางสาวอพฤดี   สุขเกษม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519102503   นางสาวกัญญาณัฐ   เคนพล : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102504   นางสาวกัลยกร   เป็นสุข : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102505   นายฉัตรดนัย   เชื้อเจ็ดตน : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102506   นายชวลิต   หลวงอี่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102507   นางสาวชาลิสา   พรมลือ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102508   นางสาวชุติมน   ศรีแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102511   นางสาวทัศนีย์   ปิงแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102513   นางสาวธมนวรรณ   คงยืน : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102514   นางสาวธัญวรัตน์   ธงชัยอภิสุมา : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102518   นายภคพงศ์   ทองศรีชุม : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102519   นางสาวภัควลัญช์   จันทร์รักษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102520   นายภาณุพงศ์   ศรีเณร : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102527   นางสาวสุภารัตน์   ครุฑพงษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102530   นางสาวอมรรัตน์   ชะเอม : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102531   นางสาวอรรณษา   พุกการะเวก : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103504   นางสาวกุลธิดา   เหมณี : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103505   นางสาวเขมจิรา   ศรีสุข : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103507   นางสาวจิณณ์จุฑากุนต์   โชคซุนสอน : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103508   นางสาวจิตรกัญญา   บุญมาแลบ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103510   นางสาวชาลิสา   จันทร์โอเอี่ยม : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103511   นางสาวณัฐนรินทร์   สกุลสินเพ็ชร : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103512   นายธนสิน   ประสงค์ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103514   นางสาวธัญรัตน์   แซ่หวั่น : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103520   นายปิยะพงษ์   สอนสุภาพ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103530   นางสาวสุภาวดี   ประสงค์ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103532   นางสาวอัจจิมา   ไวว่อง : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6522101324   นางสาวคีตภัทร   แสนวิเศษ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101329   นางสาวจิรัฐติกาล   ปั๋นติ๊บ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101337   นางสาวชมพูนุช   กำลังประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101343   นางสาวชูพรัตน์   รูทา : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101352   นายณัฐสิทธิ์   ระเบียบโอษฐ์ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101355   นางสาวทิพย์สุดา   พูลสุข : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101386   นางสาวปรางวลัย   วิใจยา : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101389   นางสาวปาริชาต   สุ่มมาตย์ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101401   นางสาวพิชญาภา   ไชยวุฒิ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101405   นางสาวพิยดา   จันทรอด : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101406   นางสาวพิยดา   ตลึงธรรม : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101407   นางสาวพิรกานต์   แบ่งปัน : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101411   นางสาวแพรววิกา   น้อยลูน : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101423   นายรัฐพล   เพ็ชรตา : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101443   นางสาวศิรดา   เครือแก้ว : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101475   นางสาวอรจิรา   หน่อทอง : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101476   นางสาวอัญชิสา   โพธิ์ทักษ์ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6522101477   นางสาวอันทิดา   ขาวรัตน์ : สัตวศาสตร์ 12ชั่วโมง
6530101301   นางสาวกนิษฐา   ราชชมภู : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101303   นางสาวกาญจนันท์   ฟูแสง : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101304   นายเกียรติพงษ์   บุญอินทร์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101305   นางสาวแก้วกมลลักษณ์   เปล่งใส : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101307   นางสาวจิราพร   บุ่งหวาย : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101308   นางสาวจิราภา   สมมะณะ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101309   นางสาวชญานิศ   ติคำ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101310   นางสาวชลธิชา   สายพนัส : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101312   นางสาวชาลิสา   ศรีธิคำ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101314   นางสาวฐิตินันท์   สุวงค์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101315   นางสาวณัฏฐิณิชา   เจ๊ะนุ้ย : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101316   นายณัฐกุณ   ไชยลิ้นฟ้า : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101317   นางสาวณัฐชฎลภ์   อินทนนท์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101318   นางสาวณิชารีย์   ภาพพิกุล : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101319   นางสาวทิพย์ภาพร   ศิริวัฒน์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101320   นางสาวธัญพิชชา   ปะสี : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101321   นายธีระวัฒน์   ฟูคำ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101322   นางสาวนงนุช   ลุงน้อยพันธ์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101323   นางสาวนันทนัช   ปังแลมาเส็น : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101324   นางสาวปราณปริยา   เขื่อนเพชร : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101325   นางสาวปานดวงใจ   ชินสงคราม : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101326   นางสาวปาริชาติ   ศรีสกุล : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101327   นางสาวปิณิดา   โมฆรัตน์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101328   นางสาวปิยะพร   พิมพันธ์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101329   นางสาวพรหมพร   พงษ์อุทธา : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101330   นางสาวพลอยเพชร   บุญยวง : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101331   นางสาวพัชริญา   ขันทะสอน : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101332   นางสาวภัทราพร   สิทธิเจริญ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101333   นางสาวภัทราวดี   บุญทรง : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101336   นางสาวมาริษา   นามเทพ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101337   นางสาวมุกมณี   จิโน : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101338   นางสาวรัตนาภรณ์   แซ่ย่าง : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101339   นางสาวรุจิรา   กระจ่างศรี : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101340   นางสาวลภัสรดา   จันทรศิริ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101341   นางสาววรวลัญช์   จันทร์ทิพย์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101342   นางสาววันวิสา   ศรีผา : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101343   นางสาวแว่นแก้ว   คำแดง : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101344   นางสาวศิรดา   แปงหล้า : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101346   นางสาวสรัสวัลญ์   สุนันต๊ะ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101347   นางสาวสวิตตา   อุดมเดช : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101348   นางสาวสุภาวดี   วงศ์ชัย : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101350   นางสาวหฤทัย   ดวงเเก้ว : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101351   นางสาวอภิญญา   คำดี : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101352   นางสาวอรกัญญา   อินลี : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101353   นางสาวอรจิรา   ลินทะจะกะ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101355   นางสาวอารีพรรณ   สุภามงคล : พยาบาล 12ชั่วโมง
“อัตลักษณ์” (Identity) คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งอัตลักษณ์อาจเป็นเรื่องของการสร้างจากบริบทเชิงพื้นที่และเวลา (วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) หรือเป็นเรื่องของการให้คำนิยามและตีความ มีความหมายเชิงคุณค่า หรือการสร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยแล้วทำให้เกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณ์ทางสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ โดยหล่อหล่อมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน พร้อมทั้งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายในด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าไว้
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ "เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง" อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 7000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล