โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำ 2566 "กิจกรรมต้อนรับอินทนิลช่อใหม่สู่บ้านหลังที่ 2" (วันที่ 23 มิถุนายน 2566)
-
วันที่เริ่มต้น 23/06/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 25/07/2566 เวลา 20:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จำเนียร บุญมาก คณะบริหารธุรกิจ
นนท์ ปิ่นเงิน คณะบริหารธุรกิจ
วินัย บังคมเนตร คณะบริหารธุรกิจ
สุรชัย ศรีนรจันทร์ คณะศิลปศาสตร์
นิโรจน์ สินณรงค์ คณะเศรษฐศาสตร์
ณัฐภัทร ดาวสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สุภารักษ์ คำพุฒ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรณิกา ฮามประคร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
อรณุตรา จ่ากุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
ปณิต ดีมานพ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ณภัทร แก่นสาร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กัณณิกา ข้ามสี่ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6301105316   นายธนากร   เกียรตินพคุณ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105319   นางสาวฝนมณี   สามสาลี : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6301105325   นางสาวศิริมาศ   มาลีการุณกิจ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6309101304   นายกันตพงศ์   ชลสินธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101343   นางสาวนันท์นภัส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101357   นางสาวปุญณิศา   ศรีโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6401102303   นายกฤษณะ   นุชบ้านป่า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6401102349   นางสาวณิชกานต์   ยอดดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6401102371   นายธีระธาดา   ทูพันดุง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6401102405   นางสาวภัคจิรา   จะงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6401102422   นางสาวเลิศฤทธิ์   พิศดาร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6401102432   นางสาวศิริประภา   วงกลม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6401102455   นายสุเมธี   วงศ์นารี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6401102458   นางสาวสุวิดา   พิสมัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6401102508   นางสาววิจิตรา   เจริญไชย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6403101319   นายปฏิภาณ   กันธรรม : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6405101313   นางสาวจารุภา   มั่นยา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101394   นายศุภกิตติ์   ปานันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101396   นางสาวณฉัตรจุฑาพัตร   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105399   นายศุภกร   คำสิงห์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 12ชั่วโมง
6406104322   นางสาวสุรัชรา   หม่อง : การเงิน 12ชั่วโมง
6406104327   นางสาวเบญญาภา   ตุละทา : การเงิน 12ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106316   นายบุญชู   พิสัยเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6414101426   นางสาวสุชานาถ   เพชรจิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6419101304   นายพัฒน์   ปัญโญใหญ่ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6419101306   นายเจริญทรัพย์   ลูกแม่พระ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6419101310   นางสาวสิริลักษณ์   ยงโพธิ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6419102504   นางสาวชณิชชล   มูลทาทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102508   นางสาวนพมาศ   เพชรวงศ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102510   นางสาวนูรภาสินี   การี : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102511   นางสาวบุษบา   หมื่อโปกู่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102512   นายปฐพี   สองเมือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102513   นางสาวปฐมพร   กลัดเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102515   นางสาวภคพร   ใสแจ่ม : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102516   นายภูมิปัญญา   บุญสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102517   นางสาวเมธาวี   พรมเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102520   นางสาวศิริกัญญา   แกระหัน : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102521   นางสาวศิริณดา   นิลนามะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102527   นางสาวญาณิศา   โยธาภักดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102528   นางสาวทิวา   รัตนอินทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102532   นางสาวปฐมาภรณ์   จันทร : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102539   นายศุทธสิทธิ์   รอดพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419102541   นายอนิรุทธิ์   ทองนา : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419103503   นางสาวกัญญาภัค   สังข์รุ่ง : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419103518   นางสาวสุภัสรา   นันทสังข์ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419103532   นางสาวมุทิตา   หวังเพ็ชรงาม : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6419103535   นางสาวสุนารี   ศรีวิเศษ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6422101398   นางสาวบัณฑิตา   กันธิมาพงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101408   นายปรัชญา   พุดสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101438   นายภราดร   ภูงามแง้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6501102347   นายชลสิทธิ์   เอียดทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102371   นายธกร   จันทร์พลงาม : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6501102411   นายนิมิต   ศักดิ์ดี : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
6501102504   นายศุภกิจ   ประกายเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6501125302   นางสาวกชนิภา   แลสุภา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125307   นางสาวจินดา   ทองจันทรนาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501125313   นางสาวชุติมณฑน์   เพียรไทยสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501126479   นางสาวมณีรัตน์   ถูหลงเพีย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6501222007   นายพิพัฒน์   วงค์ริน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6503102305   นายจิรสิน   เส็งหะพันธ์ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503102318   นายธนากร   แสนคูณ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6503103308   นายกลวัตร   ใจเป็ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103312   นายการัณยภาส   โพธิ์วัด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103314   นางสาวเกษิณี   ตาบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103315   นางสาวคัทรียา   ลุงหลู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103317   นายจิรชัย   อนุรักษ์ชนะชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103328   นางสาวฐิติกานต์   หน่อแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103337   นางสาวณัฐพร   อ่วมเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103341   นายทักษ์ดนัย   นวลนาค : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103346   นางสาวนริศรา   แต้มทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103349   นางสาวนันทกานต์   นันสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103350   นางสาวนันท์นภัส   แสงจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103351   นางสาวนิชาภัทร   รังสีนวกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103353   นางสาวปางมณี   ใช้นาถี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103363   นางสาวภคพร   บุญมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103367   นางสาวภาพตะวัน   วิชิตนันทน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103368   นางสาวภาสินี   ทะลา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103384   นายสิริ   จาตุรปัญญาสกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103388   นางสาวสุธิดา   ทับทิมทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103391   นางสาวสุพิชฌาย์   ศรีหานาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103401   นายอับบาส   รัตน์ทวีป : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103403   นายฮาดิช   สมจิตรประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503103406   นางสาวทยิดา   ภูอืด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6503104306   นางสาวพัชฌา   ทาสี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6503104316   นางสาวอัญมณี   ตาสาย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6505101324   นางสาวเขมิกา   ไชยฮะนิจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101331   นางสาวจุฑาภรณ์   ชาติชํานาญ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105353   นางสาวธมนวรรณ   วิโชนิตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105426   นางสาววริศราพร   สิงห์อุดร : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6506102606   นางสาวหทัยรัตน์   กรุณามิตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 12ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6510101325   นายณัฐกิตติ์   ศรีนวลศรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101328   นายณัฐพล   สุวรรณน้อย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6510101356   นางสาวพูนศรี   เกาะม่วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 12ชั่วโมง
6514101305   นางสาวกรวรรณ   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101326   นางสาวจิรัฐติกาล   เทียมเมฆ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101346   นางสาวญาโณบล   พันธุ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101355   นายณัฐพงษ์   บุญแล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101372   นางสาวธนาภรณ์   ชำนาญภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101389   นางสาวบุญญาพร   ปันมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101412   นางสาวพัทธ์ธีรา   เอี่ยมผา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101416   นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์   เอียดมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101489   นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรโชติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514102343   นางสาวชุติมน   ยอดศิลป : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102349   นางสาวฐิติมา   วินทะวุธ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102356   นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102421   นางสาวพัสตราภรณ์   ทะโน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6515124021   นายธนภัทร   ก้อนธง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6515124044   นายภาณุพงศ์   บุญตา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6518102317   นางสาวกวินธิดา   ศรีนวล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102333   นางสาวจงกล   คัชเคียน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102486   นายภูวดล   สายอินต๊ะ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6519101013   นายวรวุฒิ   ไชยวงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101302   นางสาวกันธิชา   มหาวรรณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101310   นางสาวนภัสกร   คำมา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101311   นางสาวนันทกานต์   ลายสุขัง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101313   นางสาวปิยนารถ   บัวหลวง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101318   นายวีระพงษ์   วราชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101319   นายศุภกฤต   เพ็งหัวรอ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101321   นายอธิวัฒน์   ดาสุข : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101322   นางสาวอพฤดี   สุขเกษม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519102503   นางสาวกัญญาณัฐ   เคนพล : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102504   นางสาวกัลยกร   เป็นสุข : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102505   นายฉัตรดนัย   เชื้อเจ็ดตน : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102506   นายชวลิต   หลวงอี่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102507   นางสาวชาลิสา   พรมลือ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102508   นางสาวชุติมน   ศรีแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102511   นางสาวทัศนีย์   ปิงแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102513   นางสาวธมนวรรณ   คงยืน : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102514   นางสาวธัญวรัตน์   ธงชัยอภิสุมา : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102518   นายภคพงศ์   ทองศรีชุม : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102519   นางสาวภัควลัญช์   จันทร์รักษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102520   นายภาณุพงศ์   ศรีเณร : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102527   นางสาวสุภารัตน์   ครุฑพงษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102530   นางสาวอมรรัตน์   ชะเอม : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519102531   นางสาวอรรณษา   พุกการะเวก : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103504   นางสาวกุลธิดา   เหมณี : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103505   นางสาวเขมจิรา   ศรีสุข : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103507   นางสาวจิณณ์จุฑากุนต์   โชคซุนสอน : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103508   นางสาวจิตรกัญญา   บุญมาแลบ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103510   นางสาวชาลิสา   จันทร์โอเอี่ยม : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103511   นางสาวณัฐนรินทร์   สกุลสินเพ็ชร : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103512   นายธนสิน   ประสงค์ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103514   นางสาวธัญรัตน์   แซ่หวั่น : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103520   นายปิยะพงษ์   สอนสุภาพ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103530   นางสาวสุภาวดี   ประสงค์ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6519103532   นางสาวอัจจิมา   ไวว่อง : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6522101324   นางสาวคีตภัทร   แสนวิเศษ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101329   นางสาวจิรัฐติกาล   ปั๋นติ๊บ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101337   นางสาวชมพูนุช   กำลังประสิทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101343   นางสาวชูพรัตน์   รูทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101352   นายณัฐสิทธิ์   ระเบียบโอษฐ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101355   นางสาวทิพย์สุดา   พูลสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6522101386   นางสาวปรางวลัย   วิใจยา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101389   นางสาวปาริชาต   สุ่มมาตย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101401   นางสาวพิชญาภา   ไชยวุฒิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101405   นางสาวพิยดา   จันทรอด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101406   นางสาวพิยดา   ตลึงธรรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101407   นางสาวพิรกานต์   แบ่งปัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101411   นางสาวแพรววิกา   น้อยลูน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
6522101423   นายรัฐพล   เพ็ชรตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101443   นางสาวศิรดา   เครือแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101475   นางสาวอรจิรา   หน่อทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6522101476   นางสาวอัญชิสา   โพธิ์ทักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522101477   นางสาวอันทิดา   ขาวรัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6530101301   นางสาวกนิษฐา   ราชชมภู : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101303   นางสาวกาญจนันท์   ฟูแสง : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101304   นายเกียรติพงษ์   บุญอินทร์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101305   นางสาวแก้วกมลลักษณ์   เปล่งใส : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101307   นางสาวจิราพร   บุ่งหวาย : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101308   นางสาวจิราภา   สมมะณะ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101309   นางสาวชญานิศ   ติคำ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101310   นางสาวชลธิชา   สายพนัส : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101312   นางสาวชาลิสา   ศรีธิคำ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101314   นางสาวฐิตินันท์   สุวงค์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101315   นางสาวณัฏฐิณิชา   เจ๊ะนุ้ย : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101316   นายณัฐกุณ   ไชยลิ้นฟ้า : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101317   นางสาวณัฐชฎลภ์   อินทนนท์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101318   นางสาวณิชารีย์   ภาพพิกุล : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101319   นางสาวทิพย์ภาพร   ศิริวัฒน์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101320   นางสาวธัญพิชชา   ปะสี : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101321   นายธีระวัฒน์   ฟูคำ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101322   นางสาวนงนุช   ลุงน้อยพันธ์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101323   นางสาวนันทนัช   ปังแลมาเส็น : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101324   นางสาวปราณปริยา   เขื่อนเพชร : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101325   นางสาวปานดวงใจ   ชินสงคราม : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101326   นางสาวปาริชาติ   ศรีสกุล : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101327   นางสาวปิณิดา   โมฆรัตน์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101328   นางสาวปิยะพร   พิมพันธ์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101329   นางสาวพรหมพร   พงษ์อุทธา : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101330   นางสาวพลอยเพชร   บุญยวง : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101331   นางสาวพัชริญา   ขันทะสอน : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101332   นางสาวภัทราพร   สิทธิเจริญ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101333   นางสาวภัทราวดี   บุญทรง : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101336   นางสาวมาริษา   นามเทพ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101337   นางสาวมุกมณี   จิโน : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101338   นางสาวรัตนาภรณ์   แซ่ย่าง : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101339   นางสาวรุจิรา   กระจ่างศรี : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101340   นางสาวลภัสรดา   จันทรศิริ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101341   นางสาววรวลัญช์   จันทร์ทิพย์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101342   นางสาววันวิสา   ศรีผา : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101343   นางสาวแว่นแก้ว   คำแดง : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101344   นางสาวศิรดา   แปงหล้า : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101346   นางสาวสรัสวัลญ์   สุนันต๊ะ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101347   นางสาวสวิตตา   อุดมเดช : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101348   นางสาวสุภาวดี   วงศ์ชัย : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101350   นางสาวหฤทัย   ดวงแก้ว : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101351   นางสาวอภิญญา   คำดี : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101352   นางสาวอรกัญญา   อินลี : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101353   นางสาวอรจิรา   ลินทะจะกะ : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101355   นางสาวอารีพรรณ   สุภามงคล : พยาบาล 12ชั่วโมง
“อัตลักษณ์” (Identity) คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งอัตลักษณ์อาจเป็นเรื่องของการสร้างจากบริบทเชิงพื้นที่และเวลา (วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) หรือเป็นเรื่องของการให้คำนิยามและตีความ มีความหมายเชิงคุณค่า หรือการสร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยแล้วทำให้เกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณ์ทางสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ โดยหล่อหล่อมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน พร้อมทั้งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายในด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าไว้
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ "เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง" อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 7000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล