โครงการการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 3 (สรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ประจำปี 2565)

วันที่เริ่มต้น 30/04/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/04/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
สภานักศึกษาเป็นองค์กรนักศึกษาที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้กับนักศึกษา พิจารณาและควบคุมการจัดสรรงบประมาณและผลการใช้งบประมาณองค์กรนักศึกษา เป็นตัวแทนนักศึกษาในการพิทักษ์ผลประโยชน์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อวิจารณ์ และรับคำร้องของนักศึกษา การเสนอปัญหา เพื่อดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ร่วมกับองค์กรนักศึกษาในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย สามารถออกระเบียบ ข้อกำหนด ข้อปฏบัติ ประกาศและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประกาศ บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และตำแหน่งอื่น ๆ ภายในองค์กร รวมถึงเรียกและจัดประชุมองค์กรนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภานักศึกษา ที่กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ การแถลงนโยบาย การสรุปผลครึ่งปีแรก และการสรุปผลครึ่งปีหลัง

องค์กรนักศึกษา ประจำปี 2565 อันประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมอิสระ ซึ่งมีวาระการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานขององค์กรมาจนครบวาระแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา ประจำปี 2565 ในครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวมระยะเวลา 6 เดือน) สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดทำโครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 3 (สรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ประจำปี 2565) เพื่อเป็นการสรุปผลการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาครึ่งปีหลัง และสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของแต่ละองค์กร ตลอดจนเผยแพร่ให้นักศึกษาโดยทั่วไปได้มีส่วนร่วมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   34 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล