ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6222101403   นายวนราช   ดารา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6304102302   นายกฤษดา   เพ็ชด้วง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306103332   นางสาวทิพากร   แสงนูญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6309101340   นายนิติ   อ้อยกาบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6314102444   นางสาวสโรชา   พาพรหม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6319101310   นายพุฒิพงศ์   แสงทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6404106366   นางสาวสุทธิลักษณ์   แสนพรหม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6410101351   นายพลเชฎฐ์   ธุระวรรณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102370   นางสาวเพ็ญพิชชา   วงศ์เทศ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6501102371   นายธกร   จันทร์พลงาม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501125346   นางสาวสุภาวดี   จัตติไทย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501126401   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยกมลพันธ์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6505101331   นางสาวจุฑาภรณ์   ชาติชํานาญ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6506101011   นายธนพล   เติมยศ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6530101317   นางสาวณัฐชฎลภ์   อินทนนท์ : พยาบาล 6ชั่วโมง