โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 -2566 (เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ)

วันที่เริ่มต้น 01/03/2566 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 01/03/2566 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สาขา/กอง ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน สหกิจศึกษา เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการหางานทำของบัณฑิต และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตในการับนักศึกษาปฎิบัติสหกิจศึกษาติดต่อกันเป็นประจำทุกภาคการศึกษาจนถึงปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งที่สำคัญ ก่อนออกไปทำงานคือ การเรียนรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีคุณภาพและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกิจศึกษาอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดีอันเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทักษะในการทำงาน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ดังนั้นฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล