ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001125349   นายกัญจน์ธนัท   วงศ์คำจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6101125353   นายธนาวุฒิ   รัตนมงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6106101307   นายกฤษฎา   ตาสาย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102424   นางสาวศุทชา   อุดมสินค้า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106105343   นายนารเมธ   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6107107317   นายสุกฤษฎิ์   สุขแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6201105344   นางสาวมัทธริกา   อินต๊ะวิน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6205105311   นายจิรพัชร   น้อยจ้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105405   นายศราวุธ   กวินศักดิ์สกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6205105406   นางสาวศรินยา   กิตติวิโรจน์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6206101328   นายชนม์ชนก   ต๊ะรังษี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101338   นายณัฐวุฒิ   คำยามา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101347   นายธนวัฒน์   ติวาติน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206101378   นางสาวพิชญาภา   บุญศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6206102339   นายดรัณ   อัครเมธีกูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6209101340   นายธีรภัทร์   ดวงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101360   นายพุฒิเมธ   ทองรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6210102306   นายเจษฏากร   ทองด้วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102308   นายณภัทร   มั่นคงฐาน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102315   นางสาวประภานิช   สองแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102319   นายสมเกียรติ   โยมญาติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6210102321   นายกรรธวัช   กันทะวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6212106315   นายปราณ กิจวิถี   สงฆ์รักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6214102311   นางสาวจิณณ์ณณัช   จันทร์เรือง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6215123316   นางสาวทิพวรรณ   ใจนวล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123346   นายสหัสวรรษ   วงษาเนาว์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123353   นางสาวอาทิมา   ใจคำ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6215123356   นายจักรภพ   สุนันต๊ะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6301101303   นางสาวกฤติยากร   โภคาเทพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101320   นายบุญชัย   แซ่ย่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101341   นางสาวสุชิราภรณ์   นาเหนือ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301101350   นางสาวชิดชนก   ตัดโส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102301   นางสาวกนกวรรณ   ยะภูมิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102312   นายกิตติภณ   อินหันต์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102314   นายกึ่งพุทธกาล   รักษาชนม์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102319   นางสาวฆนณัฐ   ทองดัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102323   นายจิระพงศ์   มหาวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102326   นายชญานิน   บัวผัน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102328   นางสาวชนินาถ   โพธิ์ศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102329   นายชัยธวัช   ใจรังษี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102336   นางสาวณัฏฐริณีย์   เชิดฉาย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102349   นายธนกฤต   เทพโพธา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102355   นายธีทัต   คงเหล่า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102380   นายพศวัต   ชดพรมราช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102404   นางสาววิภาดา   ลุงต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102409   นายศรายุทธ   มโนทา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102433   นางสาวอาจรีย์   อ่อนโพนงาม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301105302   นางสาวกนกพร   คำปวง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105304   นางสาวกัญจนพร   ดำคำภา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105305   นางสาวกัญญาณัฐ   มีสมวัฒน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105307   นายจิตรกานต์   ทองดี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105308   นางสาวชญาธร   เกษมกิตติธรา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105309   นายชลภัทร   รอสูงเนิน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105312   นางสาวณัชชา   ฉิมมา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105314   นายตะวัน   ลองจำนงค์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105315   นายธนกร   เนียมเพราะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105317   นางสาวประภาพร   คุณาคำ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105319   นางสาวฝนมณี   สามสาลี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105322   นางสาวรัชฎามนี   คำภิโล : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105325   นางสาวศิริมาศ   มาลีการุณกิจ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105327   นางสาวสมฤทัย   ปัญโยกาศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105328   นางสาวสรัญญา   แก้วเทศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105329   นางสาวสัณห์ฤทัย   ฟักทองอยู่ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105332   นางสาวสุธาทิพย์   คุ้มกุดขมิ้น : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105334   นายวรเมธ   เครือวัลย์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105337   นางสาวภารดา   คล้ายแก้วสกุล : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301105338   นายวรรัญญู   ใหม่ตาคำ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6301124301   นายกนกนภัส   ตั๋นกำเลิศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124303   นางสาวจุฬาลักษณ์   พาทีทิน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124305   นายชินวัตร   สุขต้อ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124306   นายนัฐกานต์   อินทร์มณี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124307   นางสาวพรธิดา   ชัยสงคราม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124311   นายอภิรักษ์   ชุมภูวัน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124312   นางสาวอลิสา   สรงนวล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301125303   นายกิตติ   มีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125304   นายกิตติพร   ดวนใหญ่ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125307   นายจิรพนธ์   ทองแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125313   นายชิษณุพงศ์   กาวิน่าน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125317   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125321   นางสาวนิศารัตน์   ศรีสุทัศน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125323   นายปวริศ   บุญเพิ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125328   นางสาวพิชชา   ผัด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125332   นางสาวมาลีวัลย์   ยาวิชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125339   นายศิวัช   ทวิติยกุล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125340   นายศุภณัฏ   ทองมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125341   นายสรรค์โสภาคย์   หลัดโส๊ะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125342   นายสหรัฐ   ผลชูศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125348   นายอัษฎาวุฒิ   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125357   นางสาววรรณวิสา   ราชปรีชายุทธ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125360   นายวิศวรรษ   สืบสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6303101301   นางสาวกมลลดา   ดิเรกศานต์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101303   นางสาวกัญญาวีร์   ศรีบุญมา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101306   นางสาวณัฐนรี   มูลเมือง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101308   นางสาวณิชลดา   อุ่นเมือง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101309   นายดนัย   จันคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101312   นายธณนชัย   ศรีภูมิ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101313   นายธนกฤต   มโนชัยวุฒิกุล : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101314   นายธนดล   ฤกษ์ดี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101315   นายธวัชชัย   เชี่ยวชาญ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101317   นายธีรภัทร   สกลทัศน์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101321   นายบุญเกิด   จินดาประภาพร : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101323   นางสาวประภัสสร   เฮอ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101329   นายภาคิน   กองขุนทด : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101331   นายมนัญชัย   บุญคง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101332   นางสาวรติมา   เอมหลำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101333   นายวัชรพล   บุญตา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101335   นายศรายุทธ   ธนันชัย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101337   นายสุภัควี   อินดี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101338   นายสุรยุทธ์   กึกก้องโลกา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303101341   นายอัครชัย   ปูดอก : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6303103318   นางสาวนันท์นภัส   ไชยชนะชมภู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103319   นางสาวนิชนันท์   จางกอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103320   นางสาวนูรซากิช   อิสสภาพ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103321   นางสาวบุชายา   กองมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103322   นางสาวบุษญา   มะโน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103324   นางสาวปิญชาทิตย์   บัวอินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103326   นางสาวพจนารถ   สิงหเสนี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103328   นางสาวพัชรนันท์   โรจะนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103329   นางสาวพัทธมน   ปู่แหลง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103331   นางสาวภาณุมาศ   ยกทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103340   นายวรเมธ   ธิเสนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103343   นางสาววริษฐา   เรือนอ้าย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103345   นางสาวศรีสุดา   ซั่วเซ่งอี่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103346   นางสาวศศิปภา   ทองเปิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103347   นางสาวสกุณา   แซ่ย่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6303103355   นายอดิศร   บุญยงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6304101301   นางสาวกนกกร   เขตรักษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101306   นางสาวกฤติยา   ถนอมใจเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101309   นางสาวกัลย์สุดา   ดวงดาว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101314   นางสาวจีรนันท์   แก้วม่วงมัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101319   นางสาวชนากานต์   ตันตาวิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101320   นางสาวชบา   ปิ่นเพชรกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101330   นายเทวินทร์   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101335   นางสาวธัญชนก   ปัญญาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101336   นายธีรวัฒน์   บุญภูมิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101345   นางสาวบุญยานุช   พุฒิเมธาวุฒิ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304102301   นางสาวกรกนก   หงสาอ่อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102308   นางสาวณัฏฐนิช   วิทยาดีมาก : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102309   นางสาวประภาวัลย์   นามเป็น : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102311   นางสาวพนิตา   วนาอาสา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102321   นางสาวสุธิษา   ขัติหอม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304102322   นายอดิพงษ์   โพธิจักร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6304104302   นางสาวธัญญรัตน์   ขันธมะ : สถิติ 3ชั่วโมง
6304105307   นางสาวพรสุนีย์   ภักดีวงษาสกุล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6304105309   นางสาวศิริวรรณ   หาระมี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6304108301   นางสาวกันต์นิษฐ์   วังคีรี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6304108302   นางสาววชิรญาณ์   ศรีจันทร์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6304109303   นางสาวระพีพรรณ   ลือใจ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6305101309   นายคณิสสร   คนเก่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101311   นางสาวจิดาภา   บำรุงเจียม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101320   นางสาวชลดา   ปิ่นเมธา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101323   นางสาวชัญญานุช   ดวงแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101332   นางสาวณัฐธิตา   อยู่สบาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101335   นางสาวณัฐวดี   ผาสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101338   นางสาวตรีรัตน์   บรรณพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101351   นางสาวนลินี   จันทร์ต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101362   นายปารย์คณิน   เอี่ยมสมบัติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101366   นายพงศ์พิทักษ์   วังธิยอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101367   นางสาวพจวรรณ   ภิระลัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101370   นายพรรษกร   ใจสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101371   นางสาวพรวิไล   หล้าจู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101388   นายยศพนธ์   พันธวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101389   นายยุทธภัณฑ์   มานาบุญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101393   นางสาววัลภา   แลวฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101406   นายสิทธิโชค   ผิวทน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101408   นายสิริวัฒน์   เลิศธนวิรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105301   นางสาวกมลวรรณ   แคว้นคอนฉิม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105305   นางสาวขนิษฐา   ยาวไธสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105308   นางสาวคุณนิธิ   รองเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105311   นางสาวพิชญนัทธ์   ปัญญากูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105313   นางสาวชั้นบุญ   เชียงปาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105314   นายชินวัฒน์   พวงอภัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105318   นางสาวฐิตารีย์   ศรีจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105324   นางสาวสาธิดา   ยศบุญเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105326   นายธิติ   ต๊ะพ่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105328   นายนพรัตน์   ศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105329   นางสาวนริสรา   อินโอภาส : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105359   นางสาวสิริกานดา   จดจำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105360   นางสาวสิริกานดา   เลื่อนลอย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105362   นางสาวสุชาดา   ช้างดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105365   นางสาวสุภิชา   สมพงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105368   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105378   นายถิรวัฒน์   ปถมสุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105386   นายศวัสกรณ์   ทิพย์โอสถ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105388   นางสาวชวัลนัทธ์   ทองมีมาก : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105398   นางสาวพิมพ์ปภัส   อ้นบ้านดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101302   นายกมลภพ   แก้วเดียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101304   นายกร   ธเนศวรสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101306   นางสาวกฤติกร   ต๊กควรเฮง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101307   นายกษิติ   นครแพง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101312   นางสาวกุลภรณ์   อินทนุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101314   นางสาวคำหลาว   ลุงยอด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101315   นางสาวคุณัญญา   เหลืองกิตติคุณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101318   นายจิรพนธ์   สุริยา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101327   นางสาวชนากานต์   เลิศไตรคุปต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101328   นางสาวชมพูนุช   ยงยืน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101329   นายชัยพันธ์   พรธีรโชติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101330   นางสาวชาลีนา   สาเหล่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101332   นายณรงค์ฤทธิ์   เครือสกุลเพ็ญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101333   นางสาวณัชชา   การดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101334   นางสาวณัฏฐณิชา   สายอินต๊ะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101336   นายณัฐชัย   เนตรใหญ่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101338   นางสาวณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101341   นางสาวณัฐวดี   อินสอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101343   นางสาวณิชนันทน์   ฤกษ์งาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101345   นายแทนตะวัน   โพธิ์สอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101347   นางสาวธัญญเรศ   ทองเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101349   นางสาวธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101352   นายนฤบดี   จำปาทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101354   นายนัฎชากร   ปิ่นยา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101355   นางสาวน้ำฝน   ชมภูกลาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101356   นางสาวบัณฑิตา   ทองเทียน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101359   นางสาวปณาลี   นิจศรีวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101360   นายปภาวิน   บัวรวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101361   นายปรมินทร์   ตรีรัตนาเศรฐ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101364   นายปีติภัทร   ใจพรหม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101366   นางสาวพรชนก   โชคกิตติกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101380   นางสาวเพียงดาว   อินพรม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101385   นางสาวภิญญาพัชญ์   ใจหาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101387   นายเมธาพัฒน์   อภิธราเลิศธนนท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101388   นายยุทธนา   ทาชื่นจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101389   นายยุทธภูมิ   ผาสุก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101399   นางสาวศศิวรรณ   ปู่ทอน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101401   นางสาวศิรินภา   โสดอินตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101402   นางสาวศิริพร   งามสุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101404   นางสาวศีตลา   ไชยมงคล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101410   นายสหรัถ   จันทร์ปัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101413   นางสาวสุธาสินี   พิมพิสาร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101416   นางสาวสุธีธิดา   ขันเขียว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101417   นางสาวสุพิชญาย์   สุปินนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101419   นางสาวสุภาวินี   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101420   นายสุรชัย   แข็งแรง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101424   นางสาวอภิญญา   ศิริภูมิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101426   นางสาวอังค์วรา   แซ่ฉั่ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101429   นายอาทิตย์   ซั่วเซ่งอิ้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101430   นางสาวอาทิตยา   คตวงษ์ฆ้อง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101431   นางสาวอุบลรัตน์   บุญวัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101433   นายจินตามัย   อินทร์ปาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101436   นางสาวชริดา   ปิติถาโน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101438   นางสาวนาฎนารี   ของงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101439   นางสาวภัทรนันท์   รัตนนิรมลสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101446   นางสาวอาทิตยา   รัตนพงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101449   นางสาวปาณิศา   ทรงเจริญกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101450   นายจีรภาส   สุระจิตต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101453   นายรติพันธ์   มาลัยรุ่งสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102302   นายกมล   อินธิยศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102306   นางสาวกัลยาณี   ดีวิเศษ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102309   นางสาวจริยาสิริ   แถวกระโทก : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102338   นายต้นน้ำ   เด่นดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102346   นางสาวธนัชชา   สระทองคลื่น : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102352   นางสาวธาวิตา   มินทขัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102353   นางสาวธีรกานต์   วงศา : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102361   นางสาวปัญจมา   ปาละโค : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102382   นางสาววีรยา   หนูหล่ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102383   นายศรัณยู   สมานพงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102386   นางสาวศิรภัสสร   ศรีตะบุตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102389   นายศุภชีพ   ชาญเชี่ยว : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102391   นางสาวสกุลรัตน์   จันทร์มาลี : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102396   นางสาวสุพรรณิการ์   คำใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102399   นางสาวสุภัชชา   ผินผัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102400   นายสุวรรณ   ลุงออ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102401   นายเสริมชาติ   อินทะนาม : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102402   นายอคิราภ์   เสรีภาพ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102403   นายอนุชา   ปากหวาน : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102412   นางสาวกัญญารัตน์   จักร์ปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102417   นางสาวภัทรนันท์   พ่อไชยราช : การตลาด 3ชั่วโมง
6306103015   นางสาวณพิชญา   เต็ม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103033   นางสาวประภัสสร   เขียวธง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103302   นางสาวกฤติยาภรณ์   คำเขียว : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103303   นางสาวกัลยกร   พรรณเผือก : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103306   นางสาวเกตน์นิภา   ชนะราช : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103308   นางสาวคุณัญญา   เรือนสม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103309   นางสาวจรรยาพร   นาคิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103311   นางสาวจารุณี   แซ่วะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103312   นายจิรายุ   คงคร้าม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103315   นายเฉลิมพล   ทะตัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103320   นางสาวญาริณี   อินทะวงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103328   นางสาวณิชากร   แหวนทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103329   นางสาวถิรพร   กุศลทาน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103331   นายทิชากร   สุขทิพย์คงคา : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103333   นางสาวธนัชชา   ทองแท่น : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103334   นายธนายุ   ศรีกุลภัทร : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103335   นางสาวธัญวรัตน์   วงศ์สายปัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103336   นางสาวธัญสุดา   แสนเขื่อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103342   นายนราวิชญ์   ศรีโพธิ์วัง : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103344   นางสาวนริศรา   แซ่เย่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103347   นางสาวนัทชา   สายสร้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103361   นางสาวพิชสินี   เอี่ยมโพธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103371   นางสาวภาลินี   มะโนคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103375   นางสาวเมธาวี   จันทร์ต๊ะวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103376   นางสาวยุวดี   อุดหนุน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103394   นางสาวศรัณย์พร   เมืองก้อน : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103395   นางสาวศิรดา   สามัคคีสาธร : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103396   นางสาวศิราพร   สมคิด : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103401   นางสาวสวรรญา   จิตต์ปราณี : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103414   นางสาวอภิชญา   โยกฟ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103415   นางสาวอมรรัตน์   ทิยะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103416   นางสาวอรณัส   เทศนิยม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103417   นางสาวอริยา   ปราณีทะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103418   นางสาวอังค์วรา   ทนันชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103419   นางสาวอาชิว   แซ่เจ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103421   นางสาวพรทิพา   บุญช่วย : บัญชี 3ชั่วโมง
6306104301   นางสาวกัญญ์วรา   ทิวาวงษ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104303   นางสาวกุลนิษฐ   ล่ำสวย : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104306   นางสาวฉิง   - : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104310   นางสาวธัญรดา   ณ มณี : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104311   นางสาวธัญเรศ   วงศ์วรมัยกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104312   นางสาวนภสร   ก๋งอุบล : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104315   นางสาวพรธวัล   คำทิพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104316   นางสาวภัทรลภา   สุยะการ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104317   นางสาวมานิตา   นิลลออ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306105311   นายสุภทัต   มารื่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306106321   นางสาวอาทิมา   พันธุ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6307101303   นายขจรศักดิ์   เพชรโสม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101304   นายณัฐพร   หอกแสง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101307   นางสาวธัญญลักษณ์   อินทรคง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101309   นายวรกานต์   ชื่นอารมย์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101310   นายศุภกิจ   สรรพากร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101312   นายสรศักดิ์   เชื้อบ่อคา : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101314   นายอภิรักษ์   รอดเจริญ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101315   นายนิติภัฑร์   อับดุลบุตร : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6307101318   นายอชิตศักดิ์   สงค์ดำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3ชั่วโมง
6308106301   นางสาวกัญญารัตน์   พิสุราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6308107302   นางสาวกรณิการ์   จำปา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107303   นางสาวกัลยรัตน์   น้อยนิด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107304   นางสาวชนันชิดา   วงค์อุด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107306   นางสาวชริษา   จันทร์จวน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107308   นางสาวพรพรหม   ฆ้องเดช : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107309   นางสาวพรหมพร   พันพิจิตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107312   นายภานุพงศ์   ชุมแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6308107313   นายภูมิกิจ   กิจชระภูมิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง