โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการคัดแยกขยะในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่เริ่มต้น 01/02/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเศรษฐศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะในเขตพื้นที่่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอย เพิ่มขึ้นทุกปี โดยขยะมูลฝอยที่จัดเก็บและนำไปกำจัดนั้น ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ ฯลฯ ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ขวดแก้ว ขวดน้ำพลาสติก กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ฯลฯ ขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟแบบต่างๆ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ฯลฯ และขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก โฟม ถุงนม ฯลฯ ซึ่งหากมีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางจากแหล่งกำเนิดจะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดลงได้ ฉะนั้น การส่งเสริมหให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการคัดแยกขยะในองค์กร จะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดลงได้ แล้วยังเป็นการสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะเพื่อนำไปขายและใช้ประโยชน์อย่างอื่น รวมถึงเป็นการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการคัดแยกขยะในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการคัดแยกขยะในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล