ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6312106308   นางสาวฐิตินันท์   ส่างสุ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106309   นางสาวณัฏฐณิชา   สิงห์ชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106311   นายธนดล   บำรุงเพชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106317   นางสาวนรีกานต์   สุใจคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106319   นางสาวนฤวร   หอมพญา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106323   นางสาวพัชราภา   คุ้มสว่าง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106325   นางสาวมาริษา   สิมมาลี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106327   นางสาววิริยา   แอคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106329   นางสาวศศิกานต์   ศรีโคตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106333   นางสาวสุนิษา   จินาจาย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106334   นางสาวแสงจันทร์   เชิญนอก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106337   นางสาวจันทรรัตน์   ชัยสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106301   นายกฤษฎา   สาตะถา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง