กิจกรรม"กาดท่องศุกร์" ครั้งที่ 1

วันที่เริ่มต้น 10/02/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6309101379   นางสาวสุชาดา   สุเค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105328   นางสาวพัณณิตา   โอบอ้อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105348   นางสาวศรีวรรณ   สุโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105364   นางสาวกันยารัตน์   คงผลาญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105365   นายคัณฑิเบศร์   นพรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105371   นางสาวชุตินันท์   กันทะมาลัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105404   นางสาวเสาวลักษณ์   พนมวาสน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6409101332   นางสาวสุดธิดา   ผาบเลโลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101336   นางสาวอภิสรา   จีนประสพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101339   นางสาวอักษราภัค   ปัญญายืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101346   นายณัฐธกรณ์   แซ่ไป๋ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101359   นายพิชญุตม์   ศรีสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6415123370   นายศรุต   เมธาวิกุล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6418102432   นางสาวณัฐธิชา   รักสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102453   นางสาวปวารณา   กลิ่นสุคนธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102491   นางสาวกันตยา   ขามเทศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6509101330   นางสาวณัฐทิยา   แก้วแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101335   นางสาวทิตญา   มีชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101336   นางสาวธนัชพร   แสงแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509102363   นางสาวเพ็ญพร   โพธิ์ศรี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102367   นางสาวภัณฑิรา   สุขสำราญ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102368   นางสาวภัทรานิษฐ์   จอมแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ติดอยู่กับดักรายได้ปานกลางมาเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าและส่งออกสินค้าที่ติดอันดับโลกหลายรายการก็ตาม แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้านั้น ๆ ประกอบกับประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบการเองไม่มากพอ จึงไม่สามารถสร้างรายรับให้ประเทศได้มากนัก ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายในการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ ให้เกิดมากขึ้นขึ้น และกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะช่วยสร้างการเติมโตทางเศรษฐกิจได้มากคือกลุ่ม startup ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้านวัตกรรม และมีการวิจัยพัฒนาเป็นฐานซึ่งการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการกลุ่ม startup นั้นทางมหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้และผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปเป็นสินค้าที่มีศักยภาพได้ โครงการสร้าง startup เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามนโยบายและทิศทาการทำงานของภาครัฐบาล ภายใต้แนวคิดของการสร้างช่องทางให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษา และผลงานของ startup ทั่วไป ให้ได้มีเวทีในการนำผลงานมาขยายผลเชิงรุกไปสู่เชิงพานิชย์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสร้าง startup ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มนักศึกษา อีกด้วย โครงการนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมฝึกอบรม พัฒนาทักษะอาชีพ startup โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และรับคำชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้สนใจในการเริ่มธุรกิจ startup นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า และผลงานของ startup โดยเป็นการจัดในรูปแบบของงานดนตรีประจำสัปดาห์ ซึ่งภายในงานจะสามารถช่วยให้นักศึกษาผู้ร่วมโครงการได้มีการฝึกทักษะ การจัดงานงาน และยังเป็นการการทดสอบตลาด และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ startup ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล