ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6209101309   นายไกรเดช   กิตติคุโณดม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6209101340   นายธีรภัทร์   ดวงจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6301101341   นางสาวสุชิราภรณ์   นาเหนือ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6305101326   นางสาวฐิติมา   อุตโรกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306101331   นางสาวซารีน่า   หะจิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101388   นายยุทธนา   ทาชื่นจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306102303   นายกฤตมุข   อธิปัญญาพันธุ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102305   นายกอไผ่   แซ่โค้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102326   นายฐิติกร   เมืองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102331   นายณัฐเกียรติ   วัชรสุทธากุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6306102361   นางสาวปัญจมา   ปาละโค : การตลาด 3ชั่วโมง
6306106317   นายสรนันท์   อินต๊ะ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6309101318   นางสาวชารินณา   จันตะนี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101319   นางสาวชุติพร   ชัยเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101322   นางสาวณัฐธิดา   จันทร์แก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101324   นางสาวณัฐธิดา   เสาริเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101327   นางสาวดวงหทัย   ดวงพิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101329   นางสาวทนาภรณ์   คำด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101332   นางสาวธันวา   รัตนโภคา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101343   นางสาวปณิดา   ปาลียะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101377   นางสาวสิรีธร   ชัยภักดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101386   นางสาวโสรยา   อ่อนตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101393   นางสาวอาทิตยา   สุริยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101341   นางสาวนภัสรา   ทิยะมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101396   นายวีรวัฒน์   สังข์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101411   นางสาวหฤทชญา   ปกเขียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314101415   นายอนุพันธ์   กันธะสอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102304   นางสาวกนกวรรณ   พุ่มพวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102313   นางสาวกัญญารัตน์   แจ้งอุบล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102329   นายชินวรากรณ์   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102334   นายณทกฤท   สุวรรณศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102341   นายณัฐชนน   เซ็งปี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102351   นางสาวทิพรัตน์   บำรุงวุฒิ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102356   นางสาวธวัลรัตน์   จันทรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102362   นางสาวธันยา   รมนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102375   นางสาวภิรฎา   เทียนดำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102412   นางสาวรัชนีกร   ดาวประดับ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102416   นางสาวลภัสรดา   วงค์ราชสีห์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102417   นางสาวลักษิกา   ทะทุมมา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102428   นายวาสุกรี   ขุนทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102439   นางสาวศิรินภา   ศรีคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102463   นายอัครพงศ์   กันใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6322101308   นางสาวกุสุมา   มัธเรศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6401102313   นายเกียรติกิจ   กล้าหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102331   นายชนะชล   เรือนคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102342   นายณัฏฐ์ชาณินท์   กะระกล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102351   นายดนุสรณ์   ต๊ะปัญญา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102436   นายศุภวัทน์   วงค์หลวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102437   นายศุภวิชญ์   แป้นห้วย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401113317   นางสาวกัลยภัคร์   สงค์ดำ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6403101302   นางสาวกวินทิพย์   สุดเสน่หา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101322   นายปรากร   ศรีพวงมาลัย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101327   นายไพศาล   จันแสน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101334   นายเลิศภพ   แก้วผลึก : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101336   นางสาวศิรินภา   สิงห์รักษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403101353   นางสาวรจรินทร์   บุญเย็น : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6404102305   นางสาวณัฐธิดา   เนื่องสุนันท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102311   นางสาวพรรณภัค   สุนทร : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102312   นางสาวพัชรินทร์   ศิริวงศ์ตระกูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6404102320   นางสาวศิริพิมพ์   ไทยลา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101321   นางสาวชรินรัตน์   คำจิตต์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101325   นายชลศักดิ์   ผาผง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101394   นายศุภกิตติ์   ปานันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101406   นางสาวสุวนันท์   รสฉ่ำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101408   นายอนุกุล   ใจจันทร์ติ๊บ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101415   นายอิศราพงศ์   หมื่นยอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101438   นางสาวนิชาพัฒน์   สมพันธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101441   นางสาวเบญจภรณ์   พ่อแจ้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101444   นางสาวพรพิมล   บุญส่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101455   นางสาวสุธิตรา   ศรีนวล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105403   นายสุรดิษ   แก้วคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101314   นายจักรพล   แซ่หลู่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101353   นางสาวนนท์ธิฌา   หน่อเครือคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101418   นายสายฟ้า   แซ่หลี่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101520   นางสาวอริสา   การะภักดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101536   นางสาววรินทร์พัทธ์   หลุยบุญเป็ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102350   นายภัทรกร   ชัยวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102432   นางสาวลักษิกา   เพชรมาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102433   นางสาววชิราภรณ์   นามประเวช : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103331   นางสาวภาวิณี   สงคราม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103338   นางสาวลักษิกา   ปากาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103346   นางสาวศิริลักษณ์   กันแพงสี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103375   นางสาวกัญญารัตน์   โปร่งจิตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103379   นางสาวกุลธิดา   สายมงคล : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103382   นางสาวจันทการต์   คำคูณเมือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103433   นายวรโชติ   โอบอ้อม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406105002   นางสาวกำไลทอง   สหัสแปง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105012   นางสาวนาฎนัฐฎา   วงษ์ไพบูลย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406106346   นายภานรินทร์   อินต๊ะปิน : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106356   นายอรรณพ   พูนพัฒนสุข : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6409101014   นายฐณกร   สุทธิยุทธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101016   นายณัฐพล   สุขทองคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101071   นางสาวดาว   ศรีวิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101307   นางสาวชุติฬกาญจน์   ธีระกานตภิรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101313   นางสาวนภัสกร   อินต๊ะยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101317   นางสาวปภาวรินท์   พลดร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101320   นางสาวพิมพ์ภัสสร   ศรีธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101323   นางสาวยวิษฐา   ไตรยราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101324   นางสาวรุ่งทิวา   จิระเพชรอำไพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101341   นางสาวกชกร   เปรมไพบูลย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101353   นางสาวบัวเงิน   ดานุกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101354   นางสาวบุณยาพร   เหลืองพิสุทธิสาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101358   นางสาวพัชรินทร์   ใจปวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101360   นางสาวพิมพ์ชนก   คิดเลิศล้ำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101368   นางสาวอมิตรา   ชัยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409102307   นางสาวปาณิสรา   สุขสวัสดิ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6409102309   นางสาวศศิประภา   ดนดา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6414101333   นายประเสริฐสิริ   เลิศประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6415124081   นายณรงค์   ศิริวัฒนวงษ์สกุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6418102388   นายศตวรรษ   แสนสุข : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102421   นายเจษฎา   ศรีฟอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6419102510   นางสาวนูรภาสินี   การี : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419102512   นายปฐพี   สองเมือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419102513   นางสาวปฐมพร   กลัดเจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419102523   นางสาวสิริกร   ทิศานุรักษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6422101477   นายศุภสิน   ธรรมใจ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6501102316   นางสาวกุลธิดา   ตะบิ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102317   นางสาวกุลธิดา   นามวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102473   นางสาวรัชติกาล   ชาสงวน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102500   นายศักดิธัช   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501125320   นายธนภัทร   เอี่ยมสามโคก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125323   นายธมกร   จันทร์งาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501125345   นายภัทรภณ   ขัดคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126539   นายศุภฤกษ์   ทันใจ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126541   นายศุวิล   นาแส : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6503101304   นายคาลิล   เล็กดา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503102333   นางสาวมัลลิกา   พันนารัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503102337   นางสาววิยะดา   ลุแอ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6503103311   นายกันตภูมิ   สิทธิรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103315   นางสาวคัทรียา   ลุงหลู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103337   นางสาวณัฐพร   อ่วมเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103346   นางสาวนริศรา   แต้มทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103347   นายนัฏฐวัฒน์   สุปิยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103363   นางสาวภคพร   บุญมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103367   นางสาวภาพตะวัน   วิชิตนันทน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103369   นายภีรวัฒน์   นันทะใจ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103370   นายภูเบศ   จันทะสงเคราะห์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103372   นายภูริจักษ์   กว้างไพบูลย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103401   นายอับบาส   รัตน์ทวีป : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103404   นางสาวจรวยพร   จันทร์ศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6504101339   นายธนดล   นาคบุตรศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504101381   นายวรเมศ   สุขเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6504102307   นายกิตติภูมิ   สมทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102340   นางสาวภัทรวดี   วงเกิด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102346   นางสาวรังสินี   หนูเริก : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102350   นางสาวศศิกานต์   สนศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504105305   นายณัฐชานน   บุญเกื้อ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105307   นางสาวธัญญาสิริ   ปัจชา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105317   นางสาวภัทรนันท์   รัตนเทพี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105319   นายวุฒินันท์   คำมาเรือน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101354   นางสาวณัฐธิดา   ณ ลำปาง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101430   นายภาคิน   ภวังคานนท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105304   นายกฤตยชญ์   เรือนคำมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105377   นางสาวบุญญารัตน์   หมื่นบุญตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101448   นางสาวปาลิตา   ทายะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102311   นายกฤษณะ   จารุกรภู่สกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102412   นายธนภูมิ   ถนอมศักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102605   นายสุรดิษฐ์   เป้วัด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102617   นางสาวอัญชลี   เจริญวงษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102620   นางสาวอันติมา   แก้วดอนไพร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102628   นายอุกฤษฏ์   แก้วพานิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103395   นางสาวปณาลี   ลิ่มวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103416   นางสาวพรลภัส   แก้วประดิษฐ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103419   นางสาวพัณณิตา   ไพชยนต์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103437   นางสาวเมทิกา   โพธิพรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103490   นางสาวอชิรญาณ์   เปล่งปลั่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506104459   นายอนนต์   วารินต์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104468   นางสาวอัจฉรา   ไพรทูล : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105311   นายชนะกานต์   พิริยะเมธี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105332   นายภานุวัฒน์   โยตะคง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105357   นายอภิสิทธิ์   พิบูลย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6509101002   นางสาวกนกวรรณ   แย้มชู : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101006   นายจักรพันธ์   จันทร์ส่งแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101008   นางสาวจุฑามาศ   อินตานิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101015   นางสาวณัฐวิภา   ไพเราะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101016   นางสาวดาราวรรณ   นันตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101018   นายธนากร   แสนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101019   นางสาวธัญวรัตน์   วังเมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101020   นางสาวธันย์ชนก   มโนวราวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101027   นางสาวนันทวัน   นันชัยยอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101033   นางสาวพิชยา   ปู่วัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101037   นายยุทธนันท์   นามใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101043   นายลัทธพล   ปัญญาแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101046   นางสาวศศิวรรณ   นาวาทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101049   นางสาวสุชานาถ   นวลไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101055   นางสาวเสาวนีย์   สิทธิโชค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101057   นายอธิราช   อารีชล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101060   นางสาวอภิสุนันท์   โปธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101064   นางสาวอาทิตยา   ทวีศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101066   นางสาววรัญญาภรณ์   ใจบาล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101307   นางสาวกัญญารัตน์   วงศ์จักร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101309   นายกิรติกรณ์   แก้วตาทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101313   นางสาวจันทมาส   พูลสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101315   นางสาวจิรภัทธ   คำแสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101316   นางสาวจิรัชญา   บุญแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101318   นายเจษฎา   สารจิตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101319   นางสาวชนาภา   นาคสนธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101320   นางสาวชนิตา   นันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101322   นางสาวชลกร   มณีคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101323   นางสาวชลลดา   เพ็ชรทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101326   นางสาวชื่นจิต   ลุงตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101337   นางสาวธนาภรณ์   บุญวิจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101338   นายธเนศพล   มาจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101342   นายนครินทร์   ตุ้ยเขียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101345   นางสาวนันท์ชพร   ยินดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101359   นางสาวพิชญาภา   บุมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101364   นางสาวภคพร   ฟองคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101391   นางสาวศิรดา   งามเอี่ยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101395   นางสาวสรารัตน์   ศรีบุญเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101397   นายสิทธิศักดิ์   โพธิ์งาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101401   นางสาวสุมัชฌา   สุปราณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101403   นายสุวิทย์   พงษ์พันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509102301   นางสาวกชกร   ใจทิพย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102305   นางสาวกรรวี   เจริญสกุลวงศ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102308   นางสาวกฤตพร   โรจน์ดวง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102311   นางสาวเกศินี   เก้าแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102312   นางสาวแก้วทิพย์   อ้นแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102314   นางสาวจรัญญา   ไกรสมสาตร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102316   นางสาวจิราวรรณ   พรมรัตน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102318   นางสาวจุฑารัตน์   บุญจันทร์เจือ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102319   นางสาวจุฬารัตน์   ดีจอม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102320   นางสาวชยาภรณ์   คำแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102321   นางสาวชลลดา   สายทองแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102323   นางสาวช่อผกา   ลาวิตา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102325   นางสาวชุติกาญจน์   ภู่ทิม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102329   นางสาวณภัทรพร   แพทย์รักษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102334   นายทรงสุทรรศน์   ปัญญะศรี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102343   นางสาวธิติสุดา   เลาเงิน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102347   นางสาวนฤกราน   ตันปะละ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102350   นางสาวน้ำเพชร   ทองหล่อ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102353   นางสาวปราณปรียา   กลางการ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102355   นางสาวพรพรรณ   สิทธิแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102356   นางสาวพลอย   นามวงษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102359   นางสาวพิมพ์ทิวา   ธนะแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102370   นางสาวภิตินันท์   เลิศพิศาลวุฒิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102378   นายรวีโรจน์   วิยะโส : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102383   นางสาววรรณวดี   บุญช่วยเหลือ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102387   นางสาววิราพันธ์   พิถยชุณพงศ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102389   นางสาวศิริกร   คนแรง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102390   นายศุภวิชญ์   รำนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102392   นางสาวสภัทร์พร   ศรีกรด : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102394   นางสาวสิริกัญญา   พิมพ์สร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102395   นางสาวสุกัญญา   มาตรา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102396   นางสาวสุจิตรา   จำปาคำ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102397   นางสาวสุพรรษา   สุพิพัฒนโมลี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102400   นางสาวอภิชญา   ต๊ะโน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102401   นางสาวอลิศรา   คำพ่วง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102403   นางสาวอารญา   เพ็ญนารา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102405   นางสาวอาหมี่   ยูเบีย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6510101321   นายฐากูร   บุญสีสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101328   นายณัฐพล   สุวรรณน้อย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101350   นางสาวพอพริ้ว   ถิ่นชีลอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101376   นางสาวอธิติยา   ไชยเจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6512107303   นายกฤษดาบดินทร์   ศรศักดา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6514101302   นางสาวกนกนิภา   วงศ์คำจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101315   นางสาวเกตุญาดา   กันยานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101353   นายณัฐนันท์   ธัญญะคุปต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101372   นางสาวธนาภรณ์   ชำนาญภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101376   นายธีรภัทร์   ปาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101385   นางสาวนิชานาถ   บุญส่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101389   นางสาวบุญญาพร   ปันมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101456   นายศตายุ   กันธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102464   นางสาววราลี   เตชะสิทธิกรกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102467   นางสาววาริ   ขวัญแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102469   นายเวฬุวัน   ราชภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102471   นายศศิกิจจ์   แก้วสุขศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102472   นางสาวศศิญา   โคสาสด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102473   นางสาวศศิภรณ์   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102477   นายศุภกิตติ์   พัฒนอุดมเดช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102479   นายสรวิชญ์   ราชคมน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6518102347   นางสาวชนัญชิดา   โตทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102370   นายณฐพงศ์   ผัดใจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102556   นางสาวสุทธิตา   ศรีดวงแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102562   นางสาวสุภัทราพร   ท่าดีสม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6522101355   นางสาวทิพย์สุดา   พูลสุข : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6522101406   นางสาวพิยดา   ตลึงธรรม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง