โครงการ ECON DAY 2022
ECON DAY 2022
วันที่เริ่มต้น 07/09/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะเศรษฐศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปีการศึกษา 2565 คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับนักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นักศึกษาจำนวนมากมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม เชื้อชาติ ศาสนาและภูมิลำเนา ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกัน ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนต่างสาขาวิชาและชั้นปี แข่งขันกีฬาร่วมกัน อาทิ ฟุตบอล,วอลเลย์บอล,บาสเก็ตบอล,เปตองและกีฬาพื้นบ้าน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีโดยการแสดงความสามารถพิเศษและรับฟังโอวาทจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้กำหนดจัดโครงการ ECON DAY 2022 ขึ้น ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล