ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6212102341   นายปกรณ์กิต   ทองเลี่ยม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102345   นายวนารัฐ   ช่วยแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212106303   นางสาวกุลิสรา   สวนแดง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6212106308   นางสาวทิพย์สุดา   พรมต๊ะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6212106313   นางสาวนายิกา   สิงห์อุต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6212106314   นายบัญญัติ   บุญรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6212106320   นางสาวพิมพ์นิภา   แก้วคล้าย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6212106326   นางสาววชิราภรณ์   จอมกันท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6212106331   นางสาวสุภณิดา   แก้วตุ้ย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312101302   นายกฤตพัศ   ศรีแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101303   นายกิตตินันท์   น้อยด้วง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101305   นายคะณินณ์   กูบฉิม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101307   นายจิรพันธุ์   แก้วฟอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101311   นางสาวทิพรัตน์   คำสุข : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101314   นางสาวนธัญญา   คำชมภู : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101316   นางสาวนิชานาถ   วรรณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312101331   นายศุภสิน   พงษ์สุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6312102301   นางสาวกัญญารัตน์   วงศ์วิศิษฐ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102302   นางสาวกัลยรัตน์   อวดสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102303   นางสาวกาญจนา   ศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102306   นางสาวจิราภรณ์   อินเสาร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102308   นางสาวชัชฎาภรณ์   แก้วบัวดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102309   นางสาวญาณิศา   วิมลสมบัติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102311   นางสาวฐิติกาญจน์   ไพรสิงห์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102312   นายน้ำเพชร   เทศทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102313   นางสาวปฐมาวดี   เชื้อดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102315   นางสาวปัญญดา   เจริญสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102317   นายพีระพล   จินดา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102318   นายภัทร   สังขวิสุทธิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102320   นางสาวมัลลิกา   มูลซาว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102321   นางสาวรอยพิมพ์   โคกเขา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102323   นายศรัณย์ภัทร   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102326   นางสาวสุพัตรา   ธรรมขัดดุก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102327   นางสาวสุภัสสรา   ลุมมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312102328   นายชัยณรงค์   ผันยอด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6312106301   นางสาวกนกพิมพ์   ปูรณะพงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106305   นายจาฏุพัจน์   พิมพ์ชาติ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106306   นางสาวจารุวรรณ์   ทิพนี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106310   นายณัฐชนน   ใสหยด : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106316   นางสาวนริศรา   สัมฤทธิ์ตระกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106318   นางสาวนฤมล   เข็มเพ็ชร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106321   นางสาวปิยะธิดา   พรมมารัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106324   นายภาสวิชญ์   แช่มไพโรจน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106328   นายวีรภัทร   ปิ่นปั่น : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106329   นางสาวศศิกานต์   ศรีโคตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106331   นายสาคร   เกตุเเสนลี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106334   นางสาวแสงจันทร์   เชิญนอก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106336   นางสาวอารียา   วิปัสสา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312106338   นายชลัช   ก่ำศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6312107301   นางสาวกช   เกียรติพงไพร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107304   นางสาวกัญญารัตน์   ปู่ดำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107306   นางสาวจิรยา   สมนะ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107307   นายชัยวัฒน์   นะบุตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107314   นางสาวรุจินันท์   คุณวันดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107315   นางสาวศศิธร   อ่อนน้อม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107317   นางสาวสโรชา   สุมามารย์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107318   นางสาวสุวิษา   ปากลาว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107321   นายอินทรักษ์   ปานพูน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6312107326   นางสาวนายิกา   แพรวตะคุ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412101302   นางสาวจิรัญญาภรณ์   โนทัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101304   นางสาวณัฐณิชา   แก้วเสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101307   นายธรรมนูญ   บุญทวี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101310   นายพงษ์เพชร   ดอกหล้า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101316   นายภูตะวัน   ตุยทัง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101318   นางสาวมัณฑิรา   โชตะวัน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101324   นายสรวิชญ์   เลิศคาลี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101328   นางสาวสุพิชชา   นามกุณณา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101330   นายเอกบดินทร์   วงศ์ธิดา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101332   นายจักรพรรดิ์   มูลอินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101333   นายจิรัฏฐ์   ทองพิทักษ์วงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101336   นายธนกร   เนื้อไม้ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101339   นายนิธิวุฒิ   การะบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101340   นางสาวปนัดดา   จันจรมานิต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101341   นายปิยวัฒน์   ถาตา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101342   นายปุณวิช   เหมืองหม้อ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101344   นางสาวเพชรลดา   ฝั้นหลี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101345   นางสาวภัทธิยา   ขันทยศ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101346   นางสาวภิญญประภา   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101347   นางสาวภิรมรัช   นัยวิภาค : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101349   นายวรพล   ศรีชุมพล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101353   นางสาวศิรภัสสร   ใยมาก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101354   นายศุภโชค   กันทแปลง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101356   นางสาวสุภัทสร   วงศ์รัตนชัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101357   นายสุริยา   มาหลวง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101358   นายอัมรินทร์   ศิลมั่น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101361   นางสาวณัฐนรี   กุลธีรพัฒนสิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101362   นางสาวธวัลหทัย   ลาห้วยฮ้อ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101363   นางสาวนรินดา   ปันเป็ง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101364   นางสาววิมลลักษณ์   สอดพรมราช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412102301   นางสาวกัญญาณัฐ   มูลวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6412102303   นางสาวธัญชนก   พรมมิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6412102304   นายภราดร   ศรีปานรอด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6412102306   นางสาวเสาวลักษณ์   หลวงธรรม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6412102307   นางสาวกรรณิการ์   คำมงคล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6412102309   นางสาวอัจฉรา   แผ้วเกษม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6412106301   นางสาวกัณฐิกา   บุญหนัก : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106302   นายจักรพันธุ์   บุญสนธิ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106304   นางสาวณัฎฐณิชา   ติณรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106305   นางสาวณัฐชยา   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106307   นายธีรเมธ   คำมี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106308   นางสาวนันทิชา   จำปาแดง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106310   นายพลวัฒน์   นพคุณ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106312   นางสาวภูษณิศา   มุ่งดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106313   นางสาววริยา   สุดสาย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106314   นายวิโพ   โตเชอ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106316   นางสาวสราลักษณ์   ขาวใหม่ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106319   นางสาวสุวิมล   เหง้าพรมมินทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106320   นางสาวอลีนา   อังคะรา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106321   นางสาวเกวลิน   ศรีพบบุญดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106323   นายจิรกิตติ์   คำแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106325   นายธีรโชติ   พุ่มแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106327   นายนนทนันท์   คำวิมุด : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412106329   นายเวชภิสิทธิ์   ปาสานัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412107301   นางสาวกฤชบงกช   ฟองทา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107302   นางสาวกุลปริยา   พรมนิ่ม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107307   นางสาวบุษยมาส   หัตธสร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107308   นายปรัตถกร   เข็มทอง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107309   นางสาวปิยธิดา   เครือศรี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107311   นางสาวพันธุ์วดี   มีแสง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107313   นางสาวสิรินกานต์   พรมมานอก : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107317   นางสาวจงพิสุทธิ์   อาคมานนท์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107318   นางสาวจิรประภา   ทำมา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107323   นางสาวไพลิน   อาทโรประยูร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107325   นางสาวอินธิรา   สุขจันทรา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512101301   นางสาวกนกวรรณ   เดชะบุญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101302   นางสาวกมลลักษณ์   ลือยศ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101303   นายกฤษฎา   อินสอน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101304   นายกฤษฎิ์   อนุตรพงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101310   นางสาวขนิษฐา   ชมภู : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101313   นางสาวจิตฐิมา   พันอุดม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101315   นางสาวชนิตา   บุญทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101317   นายชลสิทธิ์   สมวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101318   นายชัยวัฒน์   สังข์เล็ก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101319   นายชินวัตร   ปัญญะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101320   นางสาวฐิติมา   ภูมิภาค : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101321   นางสาวณัฎฐ์กฤตา   คตตระกาล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101323   นางสาวณัฐธิดา   ภูสถาน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101324   นายณัฐพงศ์   สุวรรณมามูล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101325   นางสาวณัฐพร   ไกรวิเศษ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101326   นายณัฐพล   เผือกพงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101327   นายณัฐภาส   อ่อนหลำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101328   นางสาวณัฐริกา   ดาโสภา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101331   นางสาวเท   ไม่มีนามสกุล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101332   นายธนกฤต   เหลืองอุดมศิลป : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101333   นายธนกฤต   อุปการ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101334   นายธราธิป   บุตรเต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101335   นางสาวธัญลักษณ์   แซ่เอี่ยว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101339   นายปฏิพัทธ์   บุญจองรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101340   นายปรัชญ์กวิน   ภูรีพัฒนสมบัติ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101342   นางสาวปานไพลิน   สะอาด : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101345   นางสาวปิยวรรณ   ชอบละคร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101347   นางสาวพิมพ์ภัสสร   เตชะแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101348   นายพีรพัฒน์   จงหาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101351   นายภาสกร   จันทร์เขียว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101353   นางสาวมณิสา   ธิวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101355   นายวรศักดิ์   ถิ่นเกาะยาว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101356   นางสาววราภรณ์   สอนใสย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101357   นางสาววาลิน   กุหลาบ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101360   นายศรายุทธ   ยศสละ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101361   นางสาวศศิประภา   เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101362   นายเศรษฐพงศ์   มิยะเศษ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101363   นายหาญณรงค์   สายศรีธิ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101364   นายอธิพงศ์   จันทร์จารุกุลกิจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101365   นายอนุตร   ธนสกุลศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101366   นางสาวอริษา   มาจิตตะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101367   นายอัครชัย   ทศแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101368   นางสาวอัญรินทร์   เจริญบรรลือชัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101369   นางสาวอัฐภิญญา   วงษ์สุวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101370   นางสาวอินทิรา   เชี่ยวการพฤกษ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101371   นายชัพวิชญ์   ใจคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101373   นางสาวดวงกมล   นามพิมูลร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101379   นางสาวภรัณยา   จำปารัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101381   นางสาวอรุณวรรณ   คงสุขสม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101384   นายปิยะเทพ   เจริญรอย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512102302   นายกัณชอภัท   วีระ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102303   นางสาวกันติชา   ศรียาบ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102305   นางสาวเขมอัปสร   พรหมเจริญ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102308   นางสาวชนิกานต์   ยะจันโท : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102312   นายนพฤทธิ์   จิตรเกาะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102314   นางสาวปลายฝน   เคนนิคม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102316   นางสาวเพ็ญจริณ   เพ็ญกุล : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102318   นางสาววชิรพร   ปุกอิ่น : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102321   นางสาวสิมิลัน   ชัยชนะ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102322   นางสาวสุภาภรณ์   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102323   นางสาวสุมาลี   เพชรงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102324   นายอนุกุล   สรรศรี : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102325   นายอนุวัฒน์   ดวงดี : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102326   นางสาวอาทิตยา   มั่นงิ้วงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102327   นายเขมนันท์   คุณธรรม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102328   นายภัทรชัย   แก้วทองคำ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102330   นางสาวชาลินี   ใจเรือน : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102331   นายณัทกฤช   เตชภณสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102332   นายเสฎฐวุฒิ   ตันสงวนวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102333   นางสาวเสาวลักษณ์   พุกปลั่ง : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512102334   นางสาวกุลสตรี   ศรีพิทูลพาทย์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 3ชั่วโมง
6512106301   นายกฤษฎา   สาตะถา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106302   นายก้องกิดากร   แก้วยะ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106303   นายจักรภัทร   เสาร์คำน้อย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106304   นายจีรพันธ์   ศรีสุรักษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106305   นางสาวชนาพร   จิตพยัค : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106306   นางสาวชวัลย์รัตน์   อินชุม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106307   นางสาวชาลิสา   คำฟู : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106309   นายณัฐธวัช   เข็มจรูญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106312   นายเตชินท์   มีมุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106314   นายธนกฤต   ตะนะเป็ง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106315   นายธีรภัทร   สุนันท์ตระกูล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106317   นายนภัส   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106318   นายนันทวัฒน์   อรุณพิพรรธ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106320   นายพงศกร   เพลินทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106321   นายพงษณัฐฐ์   มีสมบัติ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106322   นางสาวพลอยชมพู   มิวรรณดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106323   นายพีรณัฐ   เนียมก้อน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106324   นางสาวไพลิน   ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106325   นางสาวภารตรี   นันทสาร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106326   นายภูมิระพี   ทาระวัน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106327   นางสาวมนัสนันท์   พุ่มส้มจีน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106328   นายยศวรรธน์   ปันนวน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106329   นายยสสัก   อุ่นสกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106330   นางสาวลลิตา   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106331   นายวิศวะ   ธิธรรมมา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106332   นายวีรยุทธ   วัฒนะไชยศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106334   นางสาวสุพิชญา   มีสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106335   นายเหมราช   พรหมมา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106336   นางสาวชลธิชา   ศิริวงษ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106337   นางสาวแพรวา   กาสุนันท์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106338   นางสาววิลาวัลย์   ศรีนิล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106340   นายเวชกร   ยอดน้ำคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512106341   นางสาวกนกนภา   ดวงเดช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6512107301   นางสาวกรองกนก   ป้อมคำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107302   นายกรินทร์   สิงหทะแสน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107303   นายกฤษดาบดินทร์   ศรศักดา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107304   นางสาวกัลยณัฐ   ยมจันทร์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107305   นายกิตติชัย   เจริญศรี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107306   นางสาวคีตภัทร   ปลูกชาลี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107307   นางสาวจิรปรียา   ปริกเพชร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107308   นางสาวชุติมา   เที่ยงตรง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107310   นางสาวเตตะวัน   พรมศรี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107312   นางสาวน้ำฝน   โอริส : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107313   นายนิติพงษ์   ศิริมงคล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107314   นางสาวนิพาดา   วิพันศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107315   นางสาวเบญจญาณีย์   จันทรโฮม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107316   นางสาวปรียาภรณ์   จันทร์นาเป็ง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107317   นางสาวปิยะดา   ชัยทะวี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107319   นางสาวพรทิพย์   ปัจจนา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107320   นางสาวพรรณตาล   ณรงค์พันธ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107321   นายพัสกร   ศรีบุญ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107322   นางสาวพิชยานันท์   เหล็กสิงห์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107325   นายภาณุเดช   อินทร์บำรุง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107326   นายภาสวิชญ์   วราสิทธิชัย : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107327   นางสาวมะลิวรรณ   กาฬภักดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107328   นางสาวมินตญา   ร่วมสุข : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107329   นางสาวมีนา   ครุธแจ่ม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107330   นางสาววรรณษา   เศวตะดุล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107331   นางสาวศิริวรรณ   ช่างชุม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107332   นางสาวษิญาภา   นิยมไทย : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107333   นางสาวสราลี   มีพร้อม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107334   นางสาวสุกัญญา   วรพิทักษ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107335   นางสาวอรนลิน   สุวรรณทา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107336   นางสาวธัญรัศน์   ทองพิทักษ์พงษ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107337   นางสาวเพิ่มพร   กันแพงสิริ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6512107338   นายลาภวัต   ปิ่นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง