โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565 : สรรสร้างเสน่ห์บนผืนผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ปี 2 (เสรี)

วันที่เริ่มต้น 26/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/08/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนับวันยิ่งจะถูกลืมเลือนหรือไม่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นหรือวัยศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากถูกมองว่าไม่มีความทันสมัย
และไม่น่าสนใจ ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม มาโดยตลอดทุกปีนั้น

โดยในปีงบประมาณ 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาตร์
ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ได้กำหนดจัดกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านล้านนา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2565 : สรรสร้างเสน่ห์บนผืนผ้าด้วยสีธรรมชาติ ปี 2
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บุคลากร และนักศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคณะได้มีการเชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย
และทีมผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะในการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ มาอบรม
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมแล้ว
ยังมีการประกวดแข่งขัน พร้อมนำเสนอกรรมการเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายบนผืนผ้าด้วยสีธรรมชาติ
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านการคิดต้นทุน และผลตอบแทนจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
พร้อมทั้งกิจกรรมการจัดบูธออกร้าน โดยสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการจำลองผู้ประกอบการ
ธุรกิจรุ่นใหม่ กิจกรรมนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ช่วงโควิด สร้างอาชีพเสริม เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการย้อมผ้า และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางเศรษฐศาสตร์สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ต่อไปได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล