ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6212102345   นายวนารัฐ   ช่วยแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6306101338   นางสาวณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101349   นางสาวธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306101355   นางสาวน้ำฝน   ชมภูกลาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6306103350   นางสาวเบญญาภา   จันทราราม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103353   นางสาวปราณปริยา   แก้วมามือ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103355   นางสาวปิยวดี   สมบูรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6314102330   นางสาวญาณิศา   อุดมวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102331   นางสาวฐิติกานต์   มากรด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102339   นางสาวณัฏฐณิชา   ถวิลรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102340   นางสาวณัฏฐพิชา   อารีพรสมสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102350   นางสาวทิพย์อาภา   ชัยชนะชมภู : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6403102314   นางสาวพิชญา   เขื่อนจะนะ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102317   นายพีรวัสญ์   สุดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102323   นางสาวสุชานรี   บุญมั่น : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403103318   นายธีราดล   คงคำแหง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103320   นางสาวปภัสวรรณ   มากเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103321   นางสาวประดังงา   ราชคิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103323   นางสาวปัณฑิตา   แข่งเพ็ญแข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103332   นางสาวลักษิกา   เพ็ชรฉลู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103334   นางสาวศิริเพ็ญ   ฤทธิ์เมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103336   นางสาวสรัลชนา   สุรินทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103337   นางสาวสัตตบงกช   สมุยน้อย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103363   นางสาวอารียา   ขันฮะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6404101363   นายธนาคม   ขวัญเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6405105308   นายฉัตรชัย   โม๊ะดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105348   นางสาวศรีวรรณ   สุโท : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105355   นายอภิสิทธิ์   แก้วคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406102343   นางสาวพัชรีพร   ทรัพย์ประเสริฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102361   นางสาวศรีวิไลลักษณ์   อุ่นแอบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6409101003   นางสาวกฤษณา   ลือผะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101004   นางสาวกลิ่นเกสร   มณีปรีดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101010   นางสาวเจนจิรา   แก้วศรีศุภวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101011   นายชนะชัย   คำหยาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101012   นางสาวชมพลอย   ชาญสูงเนิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101021   นายธนนันท์   จิตละการ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101022   นายธรรมรัฐ   ฟองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101025   นางสาวธิดารัตน์   ไชยคีรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101028   นางสาวปนัดดา   อ่ำหลุบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101029   นางสาวปรางทิพย์   แทวกระโทก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101033   นางสาวพันดาว   นราพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101035   นางสาวพิมญาดา   ทองเจือ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101039   นางสาวรภัสศา   หนูเอียด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101040   นางสาวร้อยตะวัน   นราพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101048   นางสาวศรสวรรค์   ปองกิจสุนทร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101049   นางสาวศรีพร   น้อยสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101058   นางสาวสุดารัตน์   ประดับขุนเขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101069   นางสาวจิรัชญา   ธิมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101073   นางสาวธันยา   หน่อวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101301   นายกนก   กัณทะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101310   นางสาวดวงดาว   เรืองธีรนพคุณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101314   นางสาวนันทิชา   ศรีนำปน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101316   นางสาวบุญญิสา   ใจเพื่อพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101317   นางสาวปภาวรินท์   พลดร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101349   นางสาวธวัลรัตน์   วัฒนสันติ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101368   นางสาวอมิตรา   ชัยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6410101355   นางสาวรุ่งทิวา   ชนูดหอม : การประมง 3ชั่วโมง
6414101342   นางสาววรธนธรณ์   ช่วยจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101393   นางสาวใบเฟิร์น   พรมตัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101423   นางสาวศุภกาญจน์   เขื่อนคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101437   นางสาวหยก   หลวงวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102353   นางสาวอัจฉราภรณ์   เวียงอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102411   นายปิยพัทธ์   ทองทับ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102457   นางสาวอาทิตยา   ซุยสียา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6418102337   นายธนบดี   สมโลก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6422101302   นางสาวกมลลักษณ์   พูลทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101338   นางสาวชนกานต์   ชูพิริยะพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6422101520   นางสาวอาณัฎธยา   เวชวิกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101522   นางสาวอารีรัตน์   เกาะรัมย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6501126319   นายกิตติภพ   หิมทอง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126320   นายกิตติศักดิ์   แก้วภู่ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126326   นายเกียรติศักดิ์   แซ่ลิ้ม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126329   นายฆนัท   ลับโกษา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126330   นายจตุโชค   เสวกพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506102018   นายระพีพัฒน์   ฉิมกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6514102304   นางสาวกนกวรรณ   น่วมภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102334   นางสาวชมพูนุช   ไพอรัญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102339   นางสาวชาลิสา   รัตนประดิษฐ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102392   นางสาวน้ำทิพย์   แก้ววิเศษ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102424   นางสาวพิทยารัตน์   กำลังเจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102426   นางสาวพิมพ์นภัส   สิงห์วงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102429   นางสาวพีรดา   ยี่ภิญโญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102431   นางสาวเพชรตะวัน   สวัสดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515124012   นายณรงค์ศักดิ์   แซ่พ่าน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124020   นายธนพล   ชุมภูธิ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124062   นายอดิเทพ   แก้วคำมา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515124073   นายเจษฎา   ธนารีย์กุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง