โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 85, 86 และ 87 (วันที่ 16 ธันวาคม 2565)

วันที่เริ่มต้น 16/12/2565 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 16/05/2566 เวลา 19:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และสระเกษตรสนาน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6208106305   นายธนกร   ขันธเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6208108306   นางสาวกรองแก้ว   กลิ่นแย้ม : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง
6301102305   นายกฤษฎา   ครูเล่งกี่ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102314   นายกึ่งพุทธกาล   รักษาชนม์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6301102339   นายณัฐพงศ์   แก้วเล็ก : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102340   นายณัฐพล   สมภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102341   นายณัฐวุธ   แสนสองแคว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102349   นายธนกฤต   เทพโพธา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102359   นางสาวนวภรณ์   หลำเคลา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6301102369   นายปรเมศวร์   คิดแสวง : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102375   นางสาวพรชิตา   ทรายคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102380   นายพศวัต   ชดพรมราช : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102387   นายภีชาพัช   ใจก้อน : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102391   นางสาวเมธินี   สิงห์สู่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6301102393   นางสาวรวินันทร์   คุ้มศิริ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6301102404   นางสาววิภาดา   ลุงต๊ะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6301102407   นายวีรากร   อินทร์ทรา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102409   นายศรายุทธ   มโนทา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102419   นางสาวสรินยา   ปวริศร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6301102423   นายสุทธิพงษ์   แร่กระสินธ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102427   นายหัสดิน   กันแสงแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102431   นายอัทพล   ปวงทุเลา : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102432   นายอันดา   ขวัญจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301102433   นางสาวอาจรีย์   อ่อนโพนงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6301102443   นายภควัฒน์   โตเจริญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6301102445   นายอัฐกรณ์   ศรีแปงวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6301302003   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน 12ชั่วโมง
6304102302   นายกฤษดา   เพ็ชด้วง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6304102312   นางสาวพรรณกร   กำเนิดเกิด : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6304102319   นางสาวเวียงพิงค์   ขัดสีแสง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6304102320   นางสาวศุภรดา   สมบูรณ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6306101302   นายกมลภพ   แก้วเดียว : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306102318   นางสาวชเนตตรี   นาเมืองรักษ์ : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102371   นายฟ้าษิณ   ณ ลำพูน : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 12ชั่วโมง
6309101333   นายธีรภัทร์   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101337   นางสาวนฤมล   แซ่ยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101340   นายนิติ   อ้อยกาบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101358   นางสาวรมย์นลิน   ใยน้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101386   นางสาวโสรยา   อ่อนตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6310101301   นายกฤษศุวิทย์   แก้วงาม : การประมง 12ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 12ชั่วโมง
6310102326   นางสาวธนิดา   นองสมุทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6314101375   นายภัทราวุธ   โภคาปกรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6315123301   นางสาวกชกร   แซ่ยะ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6315123325   นายพีรพล   ไกรวศิน : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6318102446   นางสาวปัณฑ์ชนิต   นครังกุล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6319103540   นางสาววิราวรรณ   บุญประเสริฐ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6403103318   นายธีราดล   คงคำแหง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103322   นางสาวประภัสสร   มะโนแสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103349   นายณภัทร   อินทร์พันธ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6405101310   นางสาวเกวริน   โสภา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101396   นางสาวณฉัตรจุฑาพัตร   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105306   นายจีรพันธ์   จันเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105326   นายพงศ์ธากานต์   สิทธิพา : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105329   นางสาวพิมพ์วิภา   สมบุญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105338   นางสาวรุจิรัตน์   เวชมะโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101516   นางสาวอทิตยา   พรหมบูรณ์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101527   นายอิทธิพัทธ์   เจริญกิตติภัทร์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101538   นางสาวณัฐชยา   จันทรสูตร : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406102303   นายกรกช   สิงห์แก้ว : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102332   นางสาวนัยน์ปพร   ราชจันต๊ะ : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102459   นางสาวอรปรียา   ศรชัย : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102464   นางสาวรัชชประภา   ธนาชัยวราคุณ : การตลาด 12ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106317   นายพรชัย   แพงโตนด : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101343   นางสาวพรชิตา   ยาวังเสน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6414102413   นายปิยะ   ขันบันลังค์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6415123301   นางสาวกนกพิชญ์   แถววงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123310   นางสาวจุฑามาศ   เกิดโต : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123313   นางสาวชญาดา   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123314   นางสาวชนกนันท์   ผาบสุวรรณ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123339   นายษเมธ   เลิศปภศิลป์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123342   นายสุริยัน   คำดี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6418102370   นางสาวเพ็ญพิชชา   วงศ์เทศ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6422101328   นางสาวจิตต์ลาวัณย์   สมขุน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101333   นางสาวเจนฤทัย   ปางชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101341   นายชัยธวัช   ชาติเสนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101553   นายอัษศราวุธ   สุวรรณเทศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422102001   นางสาวกุลนิภา   ปราณีตพลกรัง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102002   นางสาวเกษณี   พิทักษ์ถาวรกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102003   นายโกสินทร์   มูลป้อ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102004   นางสาวงามตา   ชัยเขต : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102005   นายโชติกานต์   ป้อปาลี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102007   นางสาวนิศาชน   แพ่งรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102008   นายปรีชา   ตนขัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102009   นางสาวพรวนัช   เปอลอย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102010   นายพีระพงค์   อุตโร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102011   นางสาวระพีพรรณ   หมดสังข์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102012   นางสาววราภรณ์   สืบดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102013   นายวิษณุ   ปลอดโปร่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102014   นายศักดาวุฒิ   พวงมาลา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102015   นางสาวสกลภัทร   เรือนเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102016   นางสาวสุประวีณ์   หล้าเดือน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102017   นายอรัณย์ธรรม   อินทสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102018   นางสาวอริศรา   กึกกอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102019   นางสาวอัญวรรณ   อุสวะโสภากุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422102020   นางสาวอัมพร   กุลปรียาพงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6503104302   นางสาวกนกอร   ปุราโส : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6504102338   นางสาวพุทธชาติ   วงค์ชัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6504104301   นายจิตบูรพา   คำมา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6505101415   นายพลพิสิษฐ์   ปินตาเปี้ย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101430   นายภาคิน   ภวังคานนท์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105342   นางสาวแพรเพทาย   วังกี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505105430   นางสาววิภาวี   กลิ่นหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6506101484   นายภูมิระพี   ชิณวังโส : การจัดการ 12ชั่วโมง
6506101570   นายอภิรักษ์   กิ่งเล็ก : การจัดการ 12ชั่วโมง
6506102612   นางสาวอภิสรา   วงษ์แก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506103319   นางสาวจินดารัตน์   ยศบุตร : บัญชี 12ชั่วโมง
6506103330   นายชญานนท์   นุสิทธิ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6509101046   นางสาวศศิวรรณ   นาวาทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101325   นายชิษณุพงศ์   เขื่อนแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101393   นางสาวศุภิสรา   ตระกุลกิจปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6514101352   นางสาวณัฐกฤตา   ปราณสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514102360   นายณัฐดนัย   งามสม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6518102334   นายจักรกริช   จันทร์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6518102403   นายธนกฤต   ธนะเดชาวัตร : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6519101312   นางสาวนิชชา   น้าเจริญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101319   นายศุภกฤต   เพ็งหัวรอ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6522101010   นายนรบดี   ช่อสม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101380   นายบวรกิตติ์   ลีลาธรรมสัจจะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6530101316   นายณัฐกุณ   ไชยลิ้นฟ้า : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101341   นางสาววรวลัญช์   จันทร์ทิพย์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
“อัตลักษณ์” (Identity) คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งอัตลักษณ์อาจเป็นเรื่องของการสร้างจากบริบทเชิงพื้นที่และเวลา (วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) หรือเป็นเรื่องของการให้คำนิยามและตีความ มีความหมายเชิงคุณค่า หรือการสร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยแล้วทำให้เกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณ์ทางสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ โดยหล่อหล่อมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน พร้อมทั้งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายในด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าไว้
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ "เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง" อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ สำหรับนักศึกษารุ่น 85, 86 และ 87 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 6500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล