โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่นที่ 85, 86 และ 87 (วันที่ 15 ธันวาคม 2565)

วันที่เริ่มต้น 15/12/2565 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 15/12/2565 เวลา 20:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และสระเกษตรสนาน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6208106305   นายธนกร   ขันธเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6208108306   นางสาวกรองแก้ว   กลิ่นแย้ม : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง
6301102305   นายกฤษฎา   ครูเล่งกี่ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102314   นายกึ่งพุทธกาล   รักษาชนม์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102320   นายจตุพล   เพ็งแจ่ม : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102339   นายณัฐพงศ์   แก้วเล็ก : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102340   นายณัฐพล   สมภักดี : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102348   นายธนกร   อินทุรัตน์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102355   นายธีทัต   คงเหล่า : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102358   นางสาวนลินญา   จอมทะรักษ์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102359   นางสาวนวภรณ์   หลำเคลา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102361   นายนัฐวุฒิ   ศรีสรรค์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102371   นายปิยวัตน์   ศรีโยธา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102372   นางสาวปิยาภัสร์   เจริญสลุง : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102374   นายพงษ์ภิวัฒน   ชะนะภู : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102382   นายภวดล   โพธิสวัสดิ์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102387   นายภีชาพัช   ใจก้อน : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102391   นางสาวเมธินี   สิงห์สู่ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102393   นางสาวรวินันทร์   คุ้มศิริ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102404   นางสาววิภาดา   ลุงต๊ะ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102407   นายวีรากร   อินทร์ทรา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102415   นายสถาพร   แตงทอง : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102417   นายสมชาย   พูลเทพ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102423   นายสุทธิพงษ์   แร่กระสินธ์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102427   นายหัสดิน   กันแสงแก้ว : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102431   นายอัทพล   ปวงทุเลา : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102433   นางสาวอาจรีย์   อ่อนโพนงาม : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102435   นางสาวอารุณรุ้ง   จันทร์แรม : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102443   นายภควัฒน์   โตเจริญ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301102445   นายอัฐกรณ์   ศรีแปงวงค์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6301302003   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน 12ชั่วโมง
6304102302   นายกฤษดา   เพ็ชด้วง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6304102313   นางสาวพิณญาพร   วงค์สามาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6304103323   นางสาวสุริยาพร   ยอดแก้ว : เคมี 12ชั่วโมง
6304103325   นางสาวอาทิตยา   พิศแสวง : เคมี 12ชั่วโมง
6304103326   นางสาวไอริณ   สุวรรณรักษ์ : เคมี 12ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101330   นางสาวณัฏฐ์ชญา   ติ๊บใจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6306101302   นายกมลภพ   แก้วเดียว : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306101334   นางสาวณัฏฐณิชา   สายอินต๊ะ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306101360   นายปภาวิน   บัวรวย : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306101361   นายปรมินทร์   ตรีรัตนาเศรฐ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306101364   นายปีติภัทร   ใจพรหม : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306101406   นายสมชาย   ดวงเดือน : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306101410   นายสหรัถ   จันทร์ปัน : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306102318   นางสาวชเนตตรี   นาเมืองรักษ์ : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102346   นางสาวธนัชชา   สระทองคลื่น : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102352   นางสาวธาวิตา   มินทขัติ : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102353   นางสาวธีรกานต์   วงศา : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102361   นางสาวปัญจมา   ปาละโค : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102371   นายฟ้าษิณ   ณ ลำพูน : การตลาด 12ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 12ชั่วโมง
6309101306   นายเขมณัฐ   วามะศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101333   นายธีรภัทร์   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101340   นายนิติ   อ้อยกาบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101346   นางสาวปิยากร   คำจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101366   นางสาววิภา   วงค์ชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101388   นางสาวอนุสรา   แสนสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101393   นางสาวอาทิตยา   สุริยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309101395   นางสาวณัฎฐณิชา   พรหมจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6310101301   นายกฤษศุวิทย์   แก้วงาม : การประมง 12ชั่วโมง
6314101306   นายกฤศธพัฒญ์   แก่นท้าว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101317   นางสาวญาณิกา   ขันทะธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101319   นางสาวฐิติพร   แดงเป้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101330   นางสาวทัชชญา   ฉิมบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101333   นายธนพัชญ์   รักษ์ชน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314102314   นายกีรดิต   หีมบุญช่วย : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6315123301   นางสาวกชกร   แซ่ยะ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6315123344   นายเจตนิพัทธ์   เลสัก : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6318102405   นายวรัญวิชญ์   ชาสงวน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6319102506   นายจิรภัทร์   บนขุนทด : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6319102537   นายอนัญญา   คำมี : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6319103540   นางสาววิราวรรณ   บุญประเสริฐ : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6403101307   นายฉัตรชัย   วินิกรณ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6403103318   นายธีราดล   คงคำแหง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6403103319   นางสาวเบญญาภา   วุฒิคุณ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105322   นางสาวปวีณ์นุช   ปงกองแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105329   นางสาวพิมพ์วิภา   สมบุญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105338   นางสาวรุจิรัตน์   เวชมะโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6406101354   นายนพณัฐ   ก้อนหมี : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101401   นายรชต   มาภิวงศ์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101516   นางสาวอทิตยา   พรหมบูรณ์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101534   นางสาวปัทมา   จันทน้อย : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101538   นางสาวณัฐชยา   จันทรสูตร : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406102303   นายกรกช   สิงห์แก้ว : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102459   นางสาวอรปรียา   ศรชัย : การตลาด 12ชั่วโมง
6406103448   นายสุทธิพงษ์   พนมไพรสกุล : บัญชี 12ชั่วโมง
6406104316   นางสาววศินี   อินทะขัน : การเงิน 12ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106336   นายณัฐภัทร   ศศิฉาย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6409101028   นางสาวปนัดดา   อ่ำหลุบ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6410101006   นายณัฐวัฒน์   เต่แก้ว : การประมง 12ชั่วโมง
6410101014   นางสาวปุญชรัสมิ์   วัดพิชัย : การประมง 12ชั่วโมง
6412101305   นายธนดล   กองสิน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101324   นายสรวิชญ์   เลิศคาลี : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6412101343   นางสาวพรชิตา   ยาวังเสน : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6415123301   นางสาวกนกพิชญ์   แถววงค์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123310   นางสาวจุฑามาศ   เกิดโต : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123313   นางสาวชญาดา   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415123339   นายษเมธ   เลิศปภศิลป์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6415124097   นายธีรภัทร   จุมภูวัน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 12ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6418102369   นางสาวเพชรไพลิน   สิงห์สุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6422101327   นางสาวจันทร์จิรา   ไชยศรีฮาด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101333   นางสาวเจนฤทัย   ปางชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101537   นายปฐมพงษ์   ใจจันตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6422101553   นายอัษศราวุธ   สุวรรณเทศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
6503101340   นางสาวภัทรวดี   เรือนไสว : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6504102338   นางสาวพุทธชาติ   วงค์ชัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6504104301   นายจิตบูรพา   คำมา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6505101415   นายพลพิสิษฐ์   ปินตาเปี้ย : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101430   นายภาคิน   ภวังคานนท์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6506101429   นายนิรัช   หม่อเจริญทรัพย์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6506101484   นายภูมิระพี   ชิณวังโส : การจัดการ 12ชั่วโมง
6506102356   นายชณฑล   แซ่ผ่าน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506102357   นายชนะชล   ดีมาก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506102592   นายสิรวิชญ์   บุญเกษม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506103319   นางสาวจินดารัตน์   ยศบุตร : บัญชี 12ชั่วโมง
6506103330   นายชญานนท์   นุสิทธิ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6506104422   นายวัชรพล   ทะสุใจ : การบริหารการเงินและการลงทุน 12ชั่วโมง
6509101046   นางสาวศศิวรรณ   นาวาทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509101393   นางสาวศุภิสรา   ตระกุลกิจปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6509102306   นายกรวิชญ์   โอศิริพันธุ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 12ชั่วโมง
6514102360   นายณัฐดนัย   งามสม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102420   นางสาวพันธุ์พสา   รักประสงค์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6518102334   นายจักรกริช   จันทร์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6519101312   นางสาวนิชชา   น้าเจริญ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6519101319   นายศุภกฤต   เพ็งหัวรอ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
6522101001   นางสาวคัทลียา   เอกมณีไพรพงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101006   นายธนกร   แก้วชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101009   นางสาวนพเก้า   พรหมอินทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522101010   นายนรบดี   ช่อสม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6522102001   นายกิตติศักดิ์   สายทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102004   นางสาวณัฐวรรณ   เห็นดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102005   นายณัฐวุฒิ   แสนโบราณ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102006   นางสาวธนภรณ์   แก่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102007   นายธนวรรธน์   เชียงทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102008   นายนนทวัฒน์   เอี่ยมเสถียร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102009   นายพันกรณ์   มูลมั่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102010   นายพีรพัฒน์   บดีรัฐ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102011   นายวัชระ   ชาติมนตรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102012   นางสาววิยะดา   สุวรรณชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102013   นายวุฒิ   ตราดรรชนี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102014   นางสาวเวธนี   โมคาพัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102015   นางสาวศยามน   กุลปรียาพงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102016   นางสาวศศิวิภา   สุทนต์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102018   นางสาวส้มโอ   เหลืองทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6522102021   นายอิทธิพล   แสนโท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6530101316   นายณัฐกุณ   ไชยลิ้นฟ้า : พยาบาล 12ชั่วโมง
6530101341   นางสาววรวลัญช์   จันทร์ทิพย์ : พยาบาล 12ชั่วโมง
“อัตลักษณ์” (Identity) คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคล สังคม ชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ซึ่งอัตลักษณ์อาจเป็นเรื่องของการสร้างจากบริบทเชิงพื้นที่และเวลา (วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) หรือเป็นเรื่องของการให้คำนิยามและตีความ มีความหมายเชิงคุณค่า หรือการสร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยแล้วทำให้เกิดการยอมรับซึ่งพหุลักษณ์ทางสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ โดยหล่อหล่อมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน พร้อมทั้งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายในด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าไว้
เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้จบการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย คือ "เป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง" อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ สำหรับนักศึกษารุ่น 85, 86 และ 87 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 6500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล