โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ(AP.) กาดนัดเด็กเกษตร 3 ต.ค. 2565

วันที่เริ่มต้น 03/10/2565 เวลา 16:30 วันที่สิ้นสุด 03/10/2565 เวลา 21:30
สถานที่จัด อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6401101301   นางสาวกชกร   คำเผือ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101302   นางสาวกนกวรรณ   สังข์ทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101303   นางสาวกมลชนก   เมืองนาค : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101304   นางสาวกมลลักษณ์   แสนว่าง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101305   นายกฤตชนะ   เหมืองจา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101306   นายกลาง   ลุงกอ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101307   นางสาวกันทิยา   ขานทอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101308   นายกิตติคุณ   ศรีคำมา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101309   นางสาวจันทวรรณ   จันทร์อ่อน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101311   นางสาวชลธิชา   ชื่นตา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101312   นางสาวชลิดา   ไตรยวงษ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101313   นายชินกฤต   รักชาวไร่ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101314   นายฐาปนา   ทองมนต์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101315   นางสาวณัฐวดี   ยอดแสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101316   นางสาวณิชา   ติตะสี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101317   นายต่อตระกูล   ดอนโอฬาร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101318   นายธีรภัทร   ดีขามป้อม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101319   นางสาวนรินทิพย์   กันทิยะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101320   นายนัฐตพล   ภูทองเงิน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101321   นางสาวนิชานนท์   ทับไธสง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101322   นางสาวเบญญทิพย์   นนทะนำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101323   นางสาวปรีญาฎา   อินตา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101324   นายปรุฬห์วิชญ์   วงโค้ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101326   นางสาวปิยาภรณ์   อุดดี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101328   นายพงศธร   จันทร์สิงขรณ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101330   นายพงษ์พัฒน์   ถาบุญเรือง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101331   นายพีรศุษม์   นาพรหม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101332   นางสาวเพชรมณี   กางนอก : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101333   นายภาณุพงษ์   พงษ์สมบัติ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101334   นางสาวภิรมน   ไพรคุ้มครอง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101335   นางสาวภูริชญา   พันหนองหว้า : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101336   นางสาวมนัสชนก   วงค์ษา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101337   นางสาวยูถิกา   แบนลี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101338   นายฦาชา   บำรุงเชื้อ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101339   นางสาววรัชยา   ประไพเพชร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101341   นางสาววันนิชา   กล้าแข็ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101342   นางสาววัลลภา   ศิริสุวรรณ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101343   นางสาววาสินี   โสภาบุตร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101344   นางสาวศกาวรัตน์   พรนิชสกุล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101345   นางสาวศิรประภา   วัฒนพันธุ์สอน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101346   นางสาวศิริญากร   พรหมแก้ว : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101347   นางสาวศิริรชา   มหาบัน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101348   นางสาวศุภาพิชย์   เต็มใจ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101349   นายสงกรานต์   แสนใจ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101350   นางสาวสินีนาฏ   คำไชโย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101351   นางสาวสุนันทา   เทียมจันทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101352   นางสาวสุนิษา   จรรยา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101353   นางสาวสุรีย์นภา   เสาร์ละวะ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101354   นางสาวสุรีย์พร   เก่งการทำ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101356   นางสาวโสภิดา   ทองพขันธ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101357   นางสาวหฤทัย   ทับทิม : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101359   นายอนุสรณ์   ทิมเปีย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101361   นางสาวอินทิรา   จุลจันทนโพธิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101362   นายณรงค์ฤทธิ์   สระทองโน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101363   นางสาวธัญญารัตน์   ซองเงิน : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101364   นางสาวพลอยชมพู   จำวิเศษ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101365   นางสาววิไลลักษณ์   ลายศิลา : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401101366   นายสหรัฐ   วงษ์ลคร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6401102407   นางสาวภัทรมน   ชลชี : พืชไร่ 12ชั่วโมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร มีพื้นที่สนามกว้าง บริเวณหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และมีอาคารร้านนมเกษตรแม่โจ้ที่ผู้นำนักศึกษา สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รวมใจก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโอกาสได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ซึ่งได้ดำเนินการมาประมาณ 5 ปีแล้ว โดยมีนักศึกษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาฝึกเทคนิคการขาย การบริหารงบประมาณ การบริหารงานกลุ่ม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และฝึกแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในสถานการณ์จริง ซึ่งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 สโมสรนักศึกษาได้ทดลองจัดพื้นที่เป็น "กาดนัดเด็กเกษตร" ช่วงงานฉลองครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2564 ได้เปิดประสบการณ์การจัดตลาดในพื้นที่สนามหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ฯ โดยได้มีประสบการณ์การทำงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA เรียนรู้การทำงานให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณจัดงาน ข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้เข้าตลาดตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) มีปัญหาในเรื่องงบประมาณจัดโครงการ โดยเงินค่าพัฒนานักศึกษาที่สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ จะได้รับจากการจัดสรรของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับโอนเข้าคณะล่าช้า นักศึกษาและอาจารย์เจ้าหน้าที่ จึงมีการระดมความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการจัดการตลาดเพื่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 ได้จัดกิจกรรม"กาแฟดีที่แม่โจ้" โดยมีร้านค้าผู้ประกอบการรายใหม่ จากนักศึกษา ศิษย์เก่าแม่โจ้ เกษตรกร และร้านค้าในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความสนใจเข้าร่วมจัดตั้งร้านค้า เน้นประเภท "กาแฟและเกษตร" อาหารและเครื่องดื่ม จำนวนมากกว่า 30 ร้าน ทำให้เกิดบรรยากาศของผู้ประกอบการร้านค้า ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการทำของขายจากการเข้าเยี่ยมชมสินค้า และร่วมขายของในงาน และในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน เป็นช่วงเปิดเทอมน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565 จึงมีความต้องการจะสร้างบรรยากาศร้านค้าโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ใช้พื้นที่สนามและพื้นที่ว่างรอบๆร้านนมเกษตรให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และทักษะที่จำเป็นในศตววรรษที่ 21 ในการฝึกประสานงาน แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง เลือกใช้ภาษา ใช้สื่อออนไลน์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และคิดวิธีส่งเสริมงานขายต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วม 300 คน เพิ่ม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล