ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201125313   นางสาวณัฐพร   จันทร์ผ่อง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125318   นายเทพ   ทองอร่าม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125316   นายฐิติพันธ์   จันต๊ะวงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125348   นายอัษฎาวุฒิ   จันทร์แก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401101032   นางสาวธีรนุช   นาคินชาติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101042   นายพงศ์เทพ   ดาวช่วย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101045   นางสาวพรพิน   ชิณวงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101060   นายวิศรุต   ฉ่ำทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401122021   นายนนทวัฒน์   คชสูงเนิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122029   นายภูวดล   ช่องศรี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122039   นางสาววิชญาดา   สมาธิ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401122054   นางสาวปุณฑริกา   ใหมทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125303   นายกฤษฎา   เพียรตา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125308   นางสาวณัฐวสา   สิงห์สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6401125309   นายณัฐวุฒิ   แปงคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501102418   นางสาวปรัชญาภา   บุตรพรม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102419   นางสาวปราณิศา   เทียนทองดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102423   นางสาวปลื้มจิต   เนาว์โนนทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102434   นายพชรพล   สนรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102439   นายพฤกษ์   จินดาพล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102445   นายพิจักษณ์   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102446   นายพีรพัฒน์   เที่ยวแสวง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102455   นางสาวภัทรดา   โวหารลึก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102456   นางสาวภัทรวดี   แก้วลือ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501125006   นางสาวสุจิตรา   วงค์ตาตัด : เกษตรอินทรีย์ 3ชั่วโมง
6501126378   นายณัฐวรา   พันเดช : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126412   นายนภัสกร   อินทำ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126413   นางสาวนภาพร   กุณะรินทร์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126458   นายพิทักษ์   อัครวงษ์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126463   นายพีรพัฒน์   แสงปัญญา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126557   นายสุรชาติ   ฝาชัยภูมิ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง