โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ทำดีเพื่อสังคม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 01/10/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 01/10/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด บ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6303101310   นายทัศน์พล   ภูวเกียรติกุล : วิศวกรรมเกษตร 10ชั่วโมง
6303101321   นายบุญเกิด   จินดาประภาพร : วิศวกรรมเกษตร 10ชั่วโมง
6303103347   นางสาวสกุณา   แซ่ย่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
6303105302   นายดนัย   ชัยภูมิเสรี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10ชั่วโมง
6304101321   นายชวัลวิทย์   เลาหาง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6304106324   นายบรรพต   รัตนดิลกกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6306101304   นายกร   ธเนศวรสุวรรณ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6306101329   นายชัยพันธ์   พรธีรโชติ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6306102324   นายชินวัตร   กวินเดโช : การตลาด 10ชั่วโมง
6306102398   นางสาวสุพัตรา   ฟ้าภูเจริญ : การตลาด 10ชั่วโมง
6309101337   นางสาวนฤมล   แซ่ยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6314102459   นางสาวอภัชญา   เจริญศุภมิต : ภาษาอังกฤษ 10ชั่วโมง
6315123301   นางสาวกชกร   แซ่ยะ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6319103520   นางสาวนัชชา   แซ่ย่าง : สถาปัตยกรรม 10ชั่วโมง
6319103548   นางสาวอริสรา   ปัญจมพาณิชย์ : สถาปัตยกรรม 10ชั่วโมง
6401102461   นางสาวหนึ่งฤทัย   แซ่ยะ : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
6506101021   นางสาวรุจิรา   แซ่เฮ่อ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506102481   นายพยัต   เก้าพันกร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 10ชั่วโมง
ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ทำดีเพื่อสังคม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บ้้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชาติพันธ์ุ และปลูกฝังจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล