ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106101307   นายกฤษฎา   ตาสาย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6303101335   นายศรายุทธ   ธนันชัย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6306103304   นางสาวกิ่งดาว   โคสัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103317   นางสาวชลธิชา   บาลี : บัญชี 6ชั่วโมง
6314102461   นางสาวอรุณี   ดอกไม้ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6315123307   นางสาวญาณิศา   บัวพลู : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123317   นางสาวนฤมล   สมปาน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6401105313   นางสาวลัคณา   กระจ่างโชคสุข : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6403103350   นางสาวณัฐชญา   แซ่ย่าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6406102344   นางสาวพิชชาพร   ถนอมวรกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102369   นางสาวหทัยรัตน์   นภัสกูล : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102372   นางสาวอมลวรรณ   แซ่เห่อ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102470   นางสาวมณัชญาภรณ์   วนารื่นรมย์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6422101301   นางสาวกนกวรรณ   บัวหาญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6422101338   นางสาวชนกานต์   ชูพิริยะพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6422101359   นายตะวัน   แซ่เล่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6501102334   นายจิรายุ   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6501102341   นายชนกันต์   จองตาล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102445   นายพิจักษณ์   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102495   นายวีระชัย   แซ่เห่อ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501102518   นางสาวสุพัตรา   วิทูรแดนไพร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501102522   นางสาวสุวรา   วนาสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
6501125324   นายธีธัช   แซ่ยั้ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501126501   นายรุ่งเรือง   แซ่ย่าง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126538   นายศุภชัย   มงคลสิริแสงซ้ง : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6501126573   นายอภิชัย   แซ่ซ้ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6503103338   นายณัฐพล   แซ่เถา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6503103339   นายณัฐวัฒน์   เฟื่องฟูกิจการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6503103378   นายวรกิจ   เฟื่องฟูกิจการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6506102397   นายดรุพล   กิ่งแก้วเพชร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102551   นายวรรณพล   แซ่ย้าง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506102649   นางสาวสุธิดา   ลีลาศีลธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506104394   นายพิชัย   แซ่ม้า : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104418   นายเรืองชัย   เจริญศุภมิต : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104453   นางสาวสุรดี   จางวงศ์เจริญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6522101457   นางสาวสมหญิง   เจริญผลิตผล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง