โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ(เลือกเสรี) กาดนัดเด็กเกษตร 4 ต.ค. 2565

วันที่เริ่มต้น 04/10/2565 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 04/10/2565 เวลา 21:30
สถานที่จัด ร้านนม สนามหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะผลิตกรรมการเกษตร มีพื้นที่สนามกว้าง บริเวณหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และมีอาคารร้านนมเกษตรแม่โจ้ที่ผู้นำนักศึกษา สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รวมใจก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีโอกาสได้ฝึกการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ซึ่งได้ดำเนินการมาประมาณ 5 ปีแล้ว โดยมีนักศึกษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาฝึกเทคนิคการขาย การบริหารงบประมาณ การบริหารงานกลุ่ม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และฝึกแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในสถานการณ์จริง ซึ่งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 สโมสรนักศึกษาได้ทดลองจัดพื้นที่เป็น "กาดนัดเด็กเกษตร" ช่วงงานฉลองครบรอบ 45 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2564 ได้เปิดประสบการณ์การจัดตลาดในพื้นที่สนามหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ฯ โดยได้มีประสบการณ์การทำงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA เรียนรู้การทำงานให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณจัดงาน ข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้เข้าตลาดตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) มีปัญหาในเรื่องงบประมาณจัดโครงการ โดยเงินค่าพัฒนานักศึกษาที่สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ จะได้รับจากการจัดสรรของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับโอนเข้าคณะล่าช้า นักศึกษาและอาจารย์เจ้าหน้าที่ จึงมีการระดมความร่วมมือจากเครือข่ายด้านการจัดการตลาดเพื่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาด้านผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 ได้จัดกิจกรรม"กาแฟดีที่แม่โจ้" โดยมีร้านค้าผู้ประกอบการรายใหม่ จากนักศึกษา ศิษย์เก่าแม่โจ้ เกษตรกร และร้านค้าในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความสนใจเข้าร่วมจัดตั้งร้านค้า เน้นประเภท "กาแฟและเกษตร" อาหารและเครื่องดื่ม จำนวนมากกว่า 30 ร้าน ทำให้เกิดบรรยากาศของผู้ประกอบการร้านค้า ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการทำของขายจากการเข้าเยี่ยมชมสินค้า และร่วมขายของในงาน และในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน เป็นช่วงเปิดเทอมน้องใหม่ ปีการศึกษา 2565 จึงมีความต้องการจะสร้างบรรยากาศร้านค้าโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ใช้พื้นที่สนามและพื้นที่ว่างรอบๆร้านนมเกษตรให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ และทักษะที่จำเป็นในศตววรรษที่ 21 ในการฝึกประสานงาน แก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริง เลือกใช้ภาษา ใช้สื่อออนไลน์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และคิดวิธีส่งเสริมงานขายต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา ต่างคณะ เข้าร่วมโครงการ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 อันแรก *
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล