ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201125318   นายเทพ   ทองอร่าม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125325   นายนวมินทร์   พงประยูรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125331   นายเปรมศักดิ์   ธรรมสรางกูร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6214102390   นางสาวสุกัลยา   เจือสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6214102401   นางสาวอรณิชา   คำจา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6301101334   นางสาวลลิตา   อมฤกษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6301102437   นายเอกชัย   ปิ่นเสา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6301113307   นางสาวอภิญญา   นำนนท์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6301124303   นางสาวจุฬาลักษณ์   พาทีทิน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124304   นางสาวชนิสรา   ผ่องศรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124307   นางสาวพรธิดา   ชัยสงคราม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124308   นางสาววิรัญญา   ขันคำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124310   นางสาวเสาวลักษณ์   คะวะดี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301124312   นางสาวอลิสา   สรงนวล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6301125307   นายจิรพนธ์   ทองแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301125350   นายกิตติธร   จันทร์มา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6305105322   นางสาวทรรศภรณ์   ภูมิมะนาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306103354   นางสาวปรียนุช   ใจอิ่ม : บัญชี 3ชั่วโมง
6306103358   นางสาวนัทธร์นันท์ธร   บริสุทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6306104305   นางสาวจิดาภา   เรืองขำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104307   นางสาวณัฐณิชา   เปลี่ยนสันเทียะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104322   นางสาวจณิสตา   วงศ์ศรีวิชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6306104328   นางสาวศิริวิภา   ทองสุข : การเงิน 3ชั่วโมง
6306105304   นางสาวจิตรานนท์   บุญทรัพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306105308   นางสาวภูนิศา   มูลพนัส : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306105311   นายสุภทัต   มารื่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6306106310   นายนนทกานต์   รัตนบุตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6309101388   นางสาวอนุสรา   แสนสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101399   นางสาววชิรญาณ์   บุตรดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6322101311   นางสาวจอมขวัญ   เมืองมูล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101322   นายชนิสร   สวัสดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101348   นางสาวธัญพิชชา   สว่างอารมณ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6322101351   นางสาวนลัทพร   เสียวกระแส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101353   นางสาวนันทนี   นัดครีบ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322101354   นางสาวนัสริน   ปิ่นธุรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6322101375   นางสาวพีระนันท์   ทองแม้น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6322101400   นางสาววริศรา   เขียวน้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6322103004   นายจิรายุ   แสงแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6401101302   นางสาวกนกวรรณ   สังข์ทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101316   นางสาวณิชา   ติตะสี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101318   นายธีรภัทร   ดีขามป้อม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101319   นางสาวนรินทิพย์   กันทิยะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101334   นางสาวภิรมน   ไพรคุ้มครอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101342   นางสาววัลลภา   ศิริสุวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101345   นางสาวศิรประภา   วัฒนพันธุ์สอน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102331   นายชนะชล   เรือนคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102351   นายดนุสรณ์   ต๊ะปัญญา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102385   นายปฏิภาณ   ขันท์ชาลี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102390   นายประเสริฐ   สุประสงค์นิติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102437   นายศุภวิชญ์   แป้นห้วย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102460   นางสาวหทัยรัตน์   อุตตะมา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102494   นายทองแท้   การสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401113308   นางสาวภิญญดา   สินเปียง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113309   นางสาวมลทิรา   กิติยศ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113312   นางสาวแสงจันทร์   ลุงส่วย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401113317   นางสาวกัลยภัคร์   สงค์ดำ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6403101315   นายนที   วีระจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6403102318   นายภูเบศ   ยิ้มทิม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403102323   นางสาวสุชานรี   บุญมั่น : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6403103342   นางสาวอภิชณา   ศรีบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6405101340   นางสาวทิพรดา   ตันวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101384   นางสาวรวีวรรณ   สายยาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101418   นางสาวกรรณิการ์   กาญจนานันท์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105302   นางสาวกัญญาณัฐ   ปุญญธนาคมกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406101512   นายสิมะโรจน์   สิมะรักษ์อำไพ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102009   นางสาวมณีนุช   นำมณีวงศ์ : บริหารธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406102303   นายกรกช   สิงห์แก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102343   นางสาวพัชรีพร   ทรัพย์ประเสริฐ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103350   นางสาวสลิลดา   วงศ์วิวัฒน์ธนะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103357   นางสาวสุพิชญา   ทองฟู : บัญชี 3ชั่วโมง
6409101012   นางสาวชมพลอย   ชาญสูงเนิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101016   นายณัฐพล   สุขทองคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101018   นางสาวทัชชภร   ศรีชัยเดชกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101023   นางสาวธันย์ชนก   กู้เส้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101034   นางสาวพิชญา   เทพนุกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101067   นายกาจน์   แสนสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101071   นางสาวดาว   ศรีวิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409102307   นางสาวปาณิสรา   สุขสวัสดิ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6412101313   นายพิพัฒพงศ์   มูลละ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102368   นางสาวจิตรวรรณ   สอนสั่ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102372   นางสาวจุฬิตา   วงศ์ทวีกานต์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102415   นางสาวฝ้าย   - : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102418   นางสาวพชรภรณ์   สุภาคมล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6419103506   นางสาวช่อนภา   โบขุนทด : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6419103515   นางสาววิศรุตา   แตงดารา : สถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6422101337   นางสาวชฎาพร   วงค์คม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422101416   นางสาวผกาวดี   อังคะนาวิน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101431   นายพีรกานต์   เม้าพิมพา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101454   นางสาวรัตติกาล   ล้อมประเสริฐ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422101456   นางสาวรุ่งนภา   สุขทวี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6422101523   นางสาวอินทิรา   ประทูลทอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422101533   นางสาวณัฐวดี   โตทรายมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422103011   นายฉัตรชัย   ภักดีกลาง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422103017   นายณัฐพงศ์   คงสว่าง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422103031   นางสาววรรณนิศา   เชื้อนุ่น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422103034   นางสาวศิริขวัญ   หาญพละ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422103042   นายอรรถพล   ถุงจันทร์แก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6422103047   นายกฤษณะ   บัวสด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6501102301   นางสาวกนกพร   ทองพรม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102322   นายคณาธิป   ขันเขียว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102335   นางสาวจิรารัตน์   แขมภูเขียว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102382   นางสาวธนัชชา   จุมพรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6501102439   นายพฤกษ์   จินดาพล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501123005   นายการุณ   อรุณเบิกฟ้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123007   นางสาวฉวีวรรณ   พยัพเดช : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123010   นายเชาวุฒม์   เจริญวงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123014   นายธนทรัพย์   เครื่องสกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123020   นายปิยพงษ์   ประสมทรัพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123023   นายพุฒิพงศ์   ขวัญทิพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123028   นายวทัญญู   เปอะโพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123035   นางสาวสราวลี   สุระกำแหง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501124001   นายบุญเลิศ   แซ่เล้า : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501124002   นายอนุชา   ตาดี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126302   นางสาวกนกพร   กองธรรม : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126389   นางสาวธนพร   โปโซโร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126390   นางสาวธนพร   วังงอน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126398   นางสาวธัญชนก   สืบสาย : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126399   นางสาวธัญญาณัฐ   ครุฑอินทร์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126410   นางสาวนภสร   เลื่อนแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126458   นายพิทักษ์   อัครวงษ์ : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 3ชั่วโมง
6501126463   นายพีรพัฒน์   แสงปัญญา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126559   นายสุรัฐพงศ์   สุภัทรชัยวงศ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6503101305   นายจักรพรรดิ์   กันยาประสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6503103323   นางสาวชโลธร   ปานโต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103324   นางสาวชิญาร์   สกุลสมณเดโช : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103325   นางสาวชุติกาญจน์   ธรรมรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6503103354   นางสาวปิยะรัตน์   วรรณศิลป์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6504102301   นางสาวกนกวรรณ   อภัยรุณ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102306   นางสาวกัญญาวีร์   คุปติศิริรัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102348   นางสาววราภรณ์   บัวทุม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102349   นางสาววิชญานันท์   จิตรสุภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102356   นางสาวสุมณฑา   ไชยคีรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102357   นางสาวหทัยภัทร   สมศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102358   นางสาวอภิชญา   พานแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102359   นางสาวอรปรียา   ทองสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504103301   นางสาวกรรณิกา   คนขาว : เคมี 3ชั่วโมง
6504103327   นางสาวภัครมัย   อัยวรรณ : เคมี 3ชั่วโมง
6504103331   นางสาวรัตติกาล   มิสาธรรม : เคมี 3ชั่วโมง
6504106322   นายจิระวิน   จองคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106344   นายณัฐวุฒิ   โตเกิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106350   นายธนกฤต   เถายศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106379   นายพิทักษ์พงศ์   มีบุญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106433   นางสาววราลักษณ์   เชียงชุม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504108305   นางสาวชัญญานุช   ธรรมสิทธิ์ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108306   นางสาวณัฐนรี   สมบุญโสด : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108314   นางสาววลัยพรรณ   สิทธิสอน : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6504108317   นางสาวไอรดา   สารีสุข : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6505101351   นายณพงศ์   จรูญภาค : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101389   นางสาวนิโคล   ผามั่ง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101399   นายปฏิภาณ   จำปา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101400   นายปฏิภาณ   พรหมแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101402   นายปรัตฐกร   สีตาบุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101420   นางสาวพัณณิตา   ทวนธง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101422   นางสาวพิชามญธุ์   ปารีเสน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105309   นายกิตติธัช   หลวงนา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105340   นายณัฐชนน   อินทราวุธ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105346   นายเดชา   ทามา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105396   นางสาวเพ็ญพิชชา   ตั้งเฟือน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101383   นายณัฐพล   ปิ่นทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101604   นางสาววธัญญา   สายวังจิตต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102304   นางสาวกนกวรรณ   กันทา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102339   นางสาวจิรชยา   สืบสมุทร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102363   นางสาวชาลิดา   ศรีปินตา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102406   นายธนกฤต   มงคลการ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102408   นายธนทรัพย์   บุญเลิศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102485   นางสาวพรรณจาภา   อมรเวช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102492   นายพินิต   แสงสุวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102555   นางสาววริศา   พลวาณิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102556   นางสาววริษฐา   ปลัดสุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102654   นางสาวสายไหม   บุญวาส : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506103306   นางสาวกมลวรรณ   อินต๊ะพิงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103307   นางสาวกรกนก   ชนะภัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103315   นางสาวเขมมิตรกา   ปงลังกา : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103337   นางสาวชีวาพร   เป็งเรือน : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103344   นายฐิติพันธ์   จันป้อตา : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103348   นางสาวณัฏฐ์ณิชา   จันไสย : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103412   นายพณิชพล   วงศ์สุวรรณ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103413   นางสาวพรกนก   ทองเหล็ก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103419   นางสาวพัณณิตา   ไพชยนต์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103421   นางสาวพิมพาภรณ์   ขำทับทิม : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103422   นางสาวภัคธร   แสงสว่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103423   นางสาวภัทรธิตา   กนิษฐ์สกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103431   นายภูชิสสะ   สร้อยญาณะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103437   นางสาวเมทิกา   โพธิพรม : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103451   นางสาววริศรา   คล้ายวรรณ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103452   นางสาววริษสรา   ดอกคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103480   นางสาวสุธิดา   ชูทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103490   นางสาวอชิรญาณ์   เปล่งปลั่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103496   นางสาวอภิชญา   คิดอ่าน : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103498   นายอภิชัช   เขมาภิรักษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103501   นางสาวอรณิชา   เชื้อตา : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103506   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103528   นางสาวธัญญารัตน์   ฝ้ายเทศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506104335   นางสาวชาลิสา   ตาคำอ้าย : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104379   นางสาวปวีณา   ดวงจันทร์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104411   นางสาวมัลลิกา   คำชู : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104414   นางสาวรวินันท์   อาจตรา : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104416   นายรัฐภูมิ   ส่องรส : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104468   นางสาวอัจฉรา   ไพรทูล : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105329   นางสาวพัชรพร   ทวีพิริยะ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105337   นางสาวเยาวธิดา   วรสูตร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6509101040   นายรุจิภาส   กล้าหาญสุขสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101318   นายเจษฎา   สารจิตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101320   นางสาวชนิตา   นันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101348   นางสาวเบญจพร   บานแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101351   นางสาวปนัสยา   แสนปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101357   นางสาวพลอยชมพู   โนกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101391   นางสาวศิรดา   งามเอี่ยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101395   นางสาวสรารัตน์   ศรีบุญเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101403   นายสุวิทย์   พงษ์พันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101412   นางสาวฑิตฐิตา   โตสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6510101016   นายธัญเทพ   สีทา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101371   นายวรเมธ   ทิพชัย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6512107308   นางสาวชุติมา   เที่ยงตรง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6514101340   นางสาวชมพูนุท   สุขเคหา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102341   นางสาวชุดา   ปินใจกูล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102434   นางสาวภัทรภร   ฮงทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102449   นางสาวรดา   ทองบุญเจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102455   นางสาวลักษมีกานต์   อิ่นแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515123361   นายณัฐพงศ์   สังข์เงิน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515125045   นายภูวฤทธิ์   อุปปิง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125052   นายวายุ   บำรุงผล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125066   นางสาวอิษยา   ขวัญธนพีรยศ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125072   นางสาวศุภนุช   แซ่ซั่น : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6518102356   นายชลธี   บุญขวาง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102385   นายณัฐพนธ์   ณ ปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102394   นางสาวณิชารีย์   มะโนพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102491   นางสาวเมธินี   สุขเกษม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102498   นางสาวรัชนก   ฮงสี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102517   นางสาววรินธร   รมดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102518   นางสาววโรชา   พิพัฒน์วงศ์ชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102521   นางสาววิชญาดา   อินทะวัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102557   นางสาวสุธาสินี   แสงสว่าง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6519102504   นางสาวกัลยกร   เป็นสุข : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102506   นายชวลิต   หลวงอี่ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102507   นางสาวชาลิสา   พรมลือ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102514   นางสาวธัญวรัตน์   ธงชัยอภิสุมา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102518   นายภคพงศ์   ทองศรีชุม : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102519   นางสาวภัควลัญช์   จันทร์รักษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102520   นายภาณุพงศ์   ศรีเณร : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102525   นายศุภกร   ศรีสว่าง : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6519102529   นางสาวอภิญญา   สว่างจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6522101001   นางสาวคัทลียา   เอกมณีไพรพงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6522101341   นายชาธิพล   ชูช่วย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522101361   นายธนิสร   กันเมืองเวียง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522101397   นางสาวพัชรีวรรณ   ชัยดวงแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6522102020   นายอัยกานต์   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6522103013   นายปฐมพงษ์   ยานะเครือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103019   นางสาวภาวิตรา   แสนศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103020   นางสาวลัดดา   กันยามา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6522103029   นายสุรศักดิ์   เดชฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6530101339   นางสาวรุจิรา   กระจ่างศรี : พยาบาล 3ชั่วโมง