โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว "กิจกรรม Car Free Day"
Project to Drive Green University Operations: MJU Green University
วันที่เริ่มต้น 22/09/2565 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 22/09/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน และคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานนั้น
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) การขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้รับคะแนนการประเมิน Green University Ranking ทั้ง 7 ด้าน ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การจัดทำข้อมูลการประเมิน Green University เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมการดำเนินงานทั้ง 7 ด้าน ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ Green University Ranking ประจำปี 2565 จึงขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 10000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล